Hotărârea nr. 113/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 29.03.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării proiectului “Trofeul Micilor Campioni Grivița – Primăria Sectorului 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTARARE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării proiectului “Trofeul Micilor Campioni Grivița - Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa inaintată de Asociația Viitorul prin Educație și Sport și inregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București, cu nr. 9588/09.03.2018, reprezentată prin Mihai Duță, în calitate de Președinte, prin care se solicită aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 și Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării Proiectului “Trofeul Micilor Campioni Grivița- Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.k) și q), a alin. (3) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Viitorul prin Educație și Sport în vederea acordării, de către Consiliul Local al Sectorului 1, a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului comun “Trofeul Micilor Campioni Grivița- Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018.

Art. 2. -(1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 113

Data: 29.03.2018