Hotărârea nr. 109/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), STR. STRAULEȘTI NR. 69F - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. STRAULEȘTINR. 69F- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1023/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 210/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 12531/11.09.2017.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Irina Anamaria L. Cioangher.

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.23876/1028 din 18.10.2017, Certificat Nr. Poștal nr. 1566664/15397/1 din 06.11.2017. Ridicare topografică insușită de topometrist autorizat ing. Șerban Virgil Florin.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

l

•    P.U.Z. - “Șos. Straulești nr.69-71, 69A, 69D aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz S.U.- P.M.B. nr. 17/25.04.2016 ”.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. STRAULEȘTI NR. 69F -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 210/13.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Oliver Leon PăiușiNr.: 109 Data: 29.03.2018

MUTMICIPIUI. BUCUREȘTI

SECTORUL!

www.pri mariascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. OMV PETROM S.A. din București cu adresa în Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București,


înregistrată la nr. 26006 din 1 1.07.2017, completată cu nr. 8531 din 02.03.2018, în conformitate cu amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completurile ulterioare, se emite următorul:


| 1^.03/'toi S


AVIZNR. ,

PENTRU

PUD - STR. STRAULEȘTI NR. 69F - SECTOR I Construire imobil cu funcțiunea de magazin retail - PGENERAT DE IMOBILUL : în suprafață de 9.198,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din 268524, eliberat la data de 22.02.2018.

INIȚIATOR: S.C. OMV PETROM SA, S.C. PETROM SA MEMBRU GRUP OMV PROIECTANT: S.C.WESTLAND IA DESIGN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Irina Anamaria L. Cioangher (RUR: B, D,D3,Dz0,    E< B6,-țXl/ c


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parceleîerjnvecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Coralilor; Nord-Est - artera de circulație Șos. Straulești, Vest - artera de circulație Str. Teodor Mehedințeanu.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Terenul este cuprins în P.U.Z. - “Șos. Straulești nr.69-71, 69A, 69D aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz S.U.- P.M.B. nr. 17/25.04.2016“ - UTR 3- birouri, servicii, comerț. Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru UTR 3: POTmax.= 60 %, CUT max. = 2,50 , Hmax.= 28m. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism tir. 892/97/S/17824 din 08.06.2017.


Retragerea minimă fată de aliniament - aliniere conform PUZ .

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - pentru clădirile publice, distanta minima față de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de '/; din inalțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 5,00nt.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - pentru clădirile publice, distanța minimă fața de limitele posterioare ale parcelei va fi de '/i din inalțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 7,00.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului- Conform plan de reglementări anexa.Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Coralilor, din Sos. Străulești și din str. leodor Mehedințeanu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.12531/1 1.09.2017. Se prezintă acord privind acces auto -pietonal si parcare prin loturile identificate cu nr. cadastral nr. 263740 si nr cadastral nr. 263757 - declarații autentificate sub nr.


450/05.12.2017 și nr. 83/22.02.2018 BNP Marilda Lici.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Mareș

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Irina Anamaria L. Cioangher. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.23876/1028 din 18.10.2017, Certificat Nr. Poștal nr. 1566664/15397/1 din 06.1 1.2017. Ridicare topografică insușită de topometrist autorizat ing. Șerban Virgil Florin.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/7/07.11.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 892/97/S/17824 din


08.06.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucure Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedu de aprobare este în vigoare.
neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al ă aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HotărâreaPRIMfllTIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ’întocmit,

Alina Mir


Bd. Banu Manta nr. 9. Scctmul I București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcgistroturai» primariasI .ro httpi/îwww. primari ascctorl .ro
LEGENDA


LIMITE

|—« —.j LIMITA ZONEI STUDIATE

.j LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD

|--1 LIMITA PARCELE

FUNCȚIUNI

|    |    | LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA

|    |    1    LOCUINȚE COLECTIVE

| j | COMERȚ / SERVICII / BIROURI |    [    |    INDUSTRIE / DEPOZITARE

I_1    SPATII VERZI

I_______|    OGLINDA DE APA

TERENURI LIBERE / NECONSTRUITE

CIRCULAȚII AUTO

CIRCULAȚII PIETONALE

REGIMDEINALTIME


P -P+1

P+2 - P+3

P+4 - P+6

3 P+7 -P+10


wvv


REGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS

ZONA ACOPERITA SI DESCHIS

ACCES AUTO PROPUS

CIRCULAȚII DE INCINTA

SPATII VERZI PROPUSE

anexă LA Lii,

localZONA CARE VA FI AFECTATA DE DE, SISTEMULUI DE CIRCULAȚIE CONFO' STRAULESTI 69-71, 69A, 69D”APRO NR. 286 / 29.09.2016 (49 mp conform NU ESTE AFECTAT LOTUL CARE A

SE VA PLANTA 1 ARBORE LA 4 LOCURI DE PARCARE

INDICATORI URBANISTICI CONFORM PUZSOS, STRAULESTI 69-71, 69A, 69D

P.O.T. max. = 60%

C.U.T. max. =2,50 mp. ADCI mp. teren H. max. = 28 m

□ LU

A A X

£L

3,0

7o]    -

[    4,0    -

7.0    1 >o,

■ 3,0 ,

I-

f 28,0

“--<

PROFIL PROPUS (A-A) - SOSEAUA STRAULESTI (CONFORM PUZ PETROM CITY) SCARA: 1/200


14,0

23,5REGLEMENTARI f-

1 EDIFICABIL PROPUS

w\vZONA CARE VA FI AFECTATA DE DE, SISTEMULUI DE CIRCULAȚIE CONFO STRAULESTI 69-71, 69A, 69D”APRO NR. 286 / 29.09.2016 (49 mp conform Pic

NU ESTE AFECTAT LOTUL CARE A GEN

SE VA PLANTA 1 ARBORE LA 4 LOCURI DE PARCARE

INDICATORI URBANISTICI CONFORM PUZSOS. STRAULESTI 69-71. 69A, 69D

P.O.T. max. = 60%

C.U.T. max. =2,50 mp. ADC / mp. teren H. max. = 28 m

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI PRIN PUD

P.O.T. max. = 30%

C.U.T. max. = 0,30 mp. ADC / mp. teren Rh. max. = PARTER ÎNALT (H max. = 8.0 m)

H max. panouri / semnale publicitare = 20.0 m

Suprafața totala teren din măsurători cadastrale = 9198,00 mp

Conform pichetării întocmite de către S.C. TCG co 2001 S.R.L., terenul care face obiectul PUD (identificat cu numărul cadastral 268524), nu este afectat de dezvoltarea sistemului de circulație propusa prin PUZ Petrom City.

Documentația PUD reglementează exclusiv lotul identificat cu numărul cadastral 268524, in suprafața de 9198,0 mp. Pentru loturile identificate cu numerele cadastrale 263740 si 263757, in acord cu actul administrativ nr. 83 din 22.02.2018 emis de NP Marilda Lici, inscris in Cărțile Funciare ale celor doua parcele, se exprima acordul pentru acces permenent (auto si pietonal), amenajare locuri de parcare si spatii verzi pe toata durata de existenta a construcțiilor (care vor fi edificate pe terenul cu nr. cadastral 268524).

i-ii miii i [iimi.-. p

S.C. WESTIAM) IA DESIGN S.R.L

.14(1/ 1794/2(116    C l i! A562 1051

SUL I.llll.I.UMI ML A$A. Șli<7l‘OK 1. ii u<; ii ins n

l'rolcel:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU: MAGAZIN ItETAII. - PARTER ÎNALT SOS. STRAIU.ES I I NR. 6<)E

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Special llalc:

URBANISM

llenelleiar: S.C'. OMV Pctroin S.A.

Faza:

P.II.l).

Scl proiect:

tirb.pcisag. Irin a CIOANGIIEIl

liilul planșei:

REGLEMEN TARI URBANISTICE

Proiect nr.: (17/2017

întocmit/ desenai:

urb.pcissig. Irina CIOANGIIEIl

Dalii:

1T.II. 2018

Verificat:

urli. Adrian CIOANGIIEIl

V

Seara:

1/1000

Planșa

nr.:

ACEST1 DESEN NU POATE El REPRODUS SI/SAU COPIAT DE ORICE PERSOANA El ZI GA SI/SAU JURIDICA IA HA ACORDUL AIITORUI.III. EAPI’A REPREZENTÂND INSIISIRE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTOR