Hotărârea nr. 108/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 46 – 48 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOS. GHEORGHEIONESCUSISEȘTINR. 46-48 - SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1036/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 223/15.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație PMB nr. 20695/24139/30.01.2018.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de

specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu.

Aviz Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 15099/21.07.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. — Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 46 - 48    - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.

223/15.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 108

Data: 29.03.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


■/.* t MUNICIPIUI. BUCUREȘTI

w sectorul!

www.primariascctorl.ro_—


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROMPETROL DOWNSTREAN SRL cu adresa în București, Str.Piața Presei Libere nr. 3-5, înregistrată la nr. 39226 din 09.10.2017, completată cu nr. 10147 din 13.03.2018, în conformi mtc m prevederile I egii nr.


350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,


s&liirtite următorul; i. 0-iEA CONSIL, AL SECTORULUI I


AV1ZNR.

PENTRU

PUD - Str. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 46-48 - SECTOR 1, Construire stație de distribuție carburanți P


BUCU1


ii MAR 2918


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2.363,00mp, proprietate privată conform informa tjjpr.djn Exfța^uj jic Caheif^uijciții'â nr. 242454, eliberat la data de 03.10.2017.INIȚIATOR: S.C. GEORGE IMOBILIARE S.R.L. cu drept de supcrticie pentru S.C. ROMPETROL DOWNSTRÎ PROIECTANT: S.C. SFERA PROIECT S.R.L.    I .

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Nicolae Alin D. Chiran (RUR: D, E, G6, G^

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Est: artera de circulație Dr. RegirneÎMftlțriyȘuii- artdra.i circulație Șos. Gheorghe lonescu Sisești; Vest- Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. cadastral 259324 și nr eadaslraT226332Ll'7 PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu P0Tmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente ; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2285/229/ S/ 26573 din 23.11.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - in cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, clădirile se amplasează pe aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.00m. PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului- Conform plan de reglementări anexa.Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale -depășirea lor nu se admite. Se prezintă acord notarial vecin str. Gheorghe lonescu Sisești nr. 48, privind funcțiunea, autentificat sub nr. 3740/01.09. 2017 - BNP Rațiu Janina Gabriela.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Dr. Regimentului și din Șos. Gheorghe lonescu Sisești, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 20695/24139/30.01.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu. Se prezintă Aviz Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 15099/21.07.2017.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Nicolae Alin D. Chiran.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/9/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 2285/229/ S/26573 din 23.11.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.


Ciob


Șef birou ,

Raluea Mihaela Epifan
TA ISO 9001-2008

NAGEMENT AL

AUDITULUI DE ORGANISMUL CERTIFICAREASISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN-15012 AEROQ


Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul I Bulureșli; 01 1222 ’ ■"'Țel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: regisinHuratq~iirimariasl.ro httn://www.Drimariaseetorl .rom

22.10

25.70


3

•flfeii


Specialitate

Nume

Semnala

Sef Proiect

Urb. Nicolae CHIRAfr

Proiectat

Urb. Nicolae CHIRAN

Desenat

Urb. Nicolae CHllW

10,20.17


i    rs    i\\    - / \- —

si

3

• -1LEGENDA

Limita P.U.D.

□ Limita parcele

CIRCULAȚII

Circulație carosabila Circulație pietonala

►    Accese carosabile

   J Accese pietonale

FUNCȚIUNI

Locuințe individuale 1 ; Anexe


I Edificabil propus » Aliniere obligatorie 9,5 i Retrageri obligatorii


Slot

S expropriata S rezultata teren


-    2363mp

-    864.6mp

-    1498.4mp


Y [m]

583688.811

583687.143

583691.928

583700.481

583711.528

583725.535

583725,960

583725.957

583725.526

583724.731

583723.686

583722.543

583718.490

583706.131

583697.831

583684.634

583678.007

583677.179

583731.248

583736.438

583736.453

583736.979

583 737.115

583736.735

583693.160


334340.115 334329.593 334322.056 334308.613

334291.237 334269 502 334268.441 334267,297

334266.238 334265.417 334264.953 3342.64 914 334265.556 334267.500 334268.80 3342.70 3342 7 3342

3342&ic905AUf1 33425Șțp9fe 33425


10.653

8.919

15.942

20.590

25.857

1.14.3

1.144

1.143

1.143

1.143

1.144 4.104

12.5U


Sc    -168.0mp

S c proiecție copertina - 206,Omp S c totala_- 374,Omp

S teren zona M3_- 1148.8mp

S teren zona L1 c    - 349.6mp