Hotărârea nr. 107/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 67 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PETRU ȘI PAVELNR. 67 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1029/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 214/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 7096/12.07.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

• P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. PETRU ȘI PA VEL NR. 67 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 214/13.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 107

Data: 29.03.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


www.primariascctorl .ro


Ca urmare a cererii adresate de Popescu Silviu-Horia cu adresa în str. Petru și Pavel nr. 67, sector I, București, înregistrată la nr. 18241 din 15.05.2017, completată cu nr. 8512 din 02.03.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite uniiătorul:


aviz nr,    r


PENTRU

PUD - STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 67 - SECTOR 1 Extindere gara j existent parter, rezultând locuință individuală și gar; ij

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1008,00 mp din acte (1009,00 mp din măsurătin conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 223360, eliberat la data de 06.02.2018

INIȚIATOR: POPESCU SILVIU-HORIA PROIECTANT: S.C. SDH ARCHITECTURE S.R.L.


ANUL'. I , \ I ; :TA.iAREA CC LOCACALSECTOf, ......    i

0-r , Z 9 MAR

ri eadajitrale), propi'ielate'-piix’ată,


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Petru și Pavel nr. 65; Sul 58, str. Salajeni nr. 60A, str. Salajeni nr. 62, str. Salajeni nr. 64; Sud-Vest - str. Petru și Pavel nr. 69; Nord-Ves str. Petru și Pavel.PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbah'jșm a| Municipiului București, aprobate eu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțînfiuTă; Lle locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înserii'm-volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. 113 din 15,02.2016, sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 26/3/P/40625 din 05.01.201 7.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE (Hmax. = 7,00 ni). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 2,50 metri (conform planșă de reglementari anexă); dreapta - alipit construcției C2 și retras față de CI cu minim 2,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Petru și Pavel, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 7096/12.07.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Marcș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/12/07.11.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 26/3/P/40625 din 05.01.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


timp eât Hotărârea de aprobare este în vigoare.
PRIMĂRIA ÎA FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2000 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 -AEROQ"
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319,, 0.06

Email: registniluniatprimariasl.ro httn://www.nrimariasectorl .roPLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PETRU SI PAVEL. NR. 67 SECTOR 1 BUCUREȘTI


REGLEMENTARI URBANISTICE


SC. 1/500


BILANȚ

S teren = 1009mp Sconstruită existentă (corp C3 garaj) - 53,00mp Sconstruita existenta totala    -    242,00mp

Sdesfasurata existenta totala    - 353,00mp

POT existent = 23%; CUT existent = 0,34

Sconstruita locuința propusa    - 116,00mp

Sconstruita finala (totala) - 305,00mp - 30,23% Sdesfasurata locuința propusa    - 221,00mp

Sutila = 179,15mp

Sdesfasurata finala (totala)    - 321,00mp

Sspatiu verde    - 353,15mp - 35,00%

Scirculatii auto/alei/ piscina - 350,85mp - 34,77%

INDICATORI URBANISTICI

conf. P.U.D. conf. P.U.G.

POT maxim CUT maxim RH propus Umax.

30,23%

0,51

P+lEp


60,0%

1,2

P+1E


7,Om la cornișa


*Locuință unifamilială ‘Parcarea se va rezolva în incinta ‘Spațiu verde 35% din care minim 20% va fi pe teren vegetal

*se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită (în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC).

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA P.U.D.

LIMITE PROPRIETĂȚI

LOCUINȚE INDIVIDUALE

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

PLANTAȚIE DE ALINIAMENT

GARAJ/ MAGAZIE

PROPUNERI REGLEMENTARI


EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE A CONSTRUCȚIEI PROPUSE ALINIEREA CLĂDIRILOR


SDH Architecture S.R.L. r. Temisana nr.19, București /3174/2008- CUI 23353656 tel: 0744838406


□©
Nota

NERESPECTAREA ÎNTOCMAI A PROIECTULUI DE CĂTRE BENEFICIAR SAU CONSTRUCTOR ABSOLVA PROIECTANTUL DE ORICE RĂSPUNDERE ACEST DESEN SI INFORMAȚIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE REPRODUSE SAU UTILIZATE. PARȚIAL SAU INTEGRAL DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECÂT IN CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE


Beneficiar: POPESCU SILVIU-HORIA Denumire proiect:

CONSOLIDARE, EXTINDERE GARAJ EXISTENT PARTER, REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME LOCUINȚA SI GARAJ P+Ep. str PETRU SI PAVEL nr.67

PR NR.

U07/20171


Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI

Set proiect

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Urb. Daniela Glinischi

1 / 500

Faza PUD

URBANISTICE

PI. 04