Hotărârea nr. 105/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NAVIGAȚIEI NR.78 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)


STR. NA VIGAȚIEINR. 78 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1038/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 222/15.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 10828/20.07.2017.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.

ing. Cristian I. Căiță

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de cond.arhitect Patrie Cornel Frecan Petre

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. NAVIGAȚIEI NR. 78 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 222/15.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.-Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 105

Data: 29.03.2018

yfe* MuisirciPiui ituc'URiyii

W SECTORUL!

www.primariascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Asan Alin, Stan Samson, Stan Claudia cu adresa înrSîț”BaițtiJi|i nț, înregistrată la nr. 32295 din 28.08.2017, completată cu nr.9453 din 08.03.2018, în conformitate cu prevederile ' amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:


-BttettreștL-


^50/2001 privind (i

! i ■' II •    11 '1


PENTRU'    l MAR


AVIZNR.

PENTRU

PUD - STR. NAVIGAȚIEI NR. 78 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M ( 12 apartamente )ot-


GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 684,00 mp (686,02ntp din măsurătorile cadastrale), proprietate priy din Extrasul de Carte Funciară nr.213140, eliberat la data de 26.07.2017.

INIȚIATOR: ASAN ALIN ALEXANDRU, STAN SAMSON, STAN BEATRICE CLAUDIA PROIECTANT:BIA FPPC    \\

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: coord. Arh. Patrie Cornel C. Frcean Petre (RUR: D2, El)»

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include, parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Est - str. Navigației nr.76; Sud- Vest - str. Navigației nr.' 82^'ytrTModestici 77; Nord-Vest —Str. Modestiei nr.75 și str. Modestiei nr.73.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află înscris în Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 nr de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 951/35/N/l6468 din 20.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = lOm(cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta minim 4,00 m; stânga- la limita de proprietate spre față lot, respectiv cu minim 3,00m spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 7,00m pe zona parter.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str.Navigației conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10828/20.07.2017

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit și ilustrare volumetrică însușită de coord. Arh. Patrie Comei C. Frecan Petre.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/1/14.11.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de

detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată .diicWPțtfeijaiitbilitate a certificatului de urbanism nr. 951/35/N/l6468 din


20.06.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, proci de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan
idoptăm documentației PUD în plenul Consiliului Local al aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HotărâreaPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII iN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcgistratur.n«plini,iriusI ro h ttp: //w w w, or i m ari asec to r I. ro


MODESTIEI 77


02073


IE: 242440


PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. NAVIGAȚIEI, 78


P.U.D.


. I..A HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI I


M0DEȘTIEI71 „

S; < ÎORI 'I


lyiODESTIEI 73


MODESTIEI 75


IE: 208S37 IE 208537


IE 233469    7

NAVIGAȚIEI 82

IE: 2? 469


IE 269053


NAVIGAȚIEI 76-78


+1E+M


IE 208593


IE: 21644


101B


LEGENDA


LIMITA PUD -


FUNCȚIUNI


SUBZONALIa


CIRCULAȚII


funcțiune

■O"


LOCUINȚA COLECTIVA regim de înălțime S+P+2E+M Str. Navigației, nr. 78 sect.1, București


CAROSABIL

TROTUARE

ACCESE AUTO/ PIETONALE


ELEMENTE DE REGULAMENT

EDIFICABIL P+2E+M


---ALINIERE EXISTENTĂ


INDICATORI URBANISTICI 2017


BILANȚ TERITORIAL


S.TEREN

686.02


308.71


SP.VERZI - NATURAL

138.00


100.00%


45.00%


20.12%


Ăi


.VERZI-PLATFORME

ALEI.PLATFORMEBET.

70.00


169.31


10.20%


24.68%


COORDONATE TEREN

NR.PCT.

X

Y

1

551,461.59

342,091.41

2

551.452.66

342,075.64

3

551.467.42

342,067.28

4

551,470.88

342,065.32

5

551,485.70

342,056.93

6

551,494.59

342,072.58

S.TEREN =686.02mp


BALCOANE 1 FAȚADĂ


UNITĂȚI FUNCȚIONALE PROPUSE

*    1 Apartamente sub 100mp;

*    parcajele vor fi asigurate la subsol conform HCGMB 66/2006


POTmaxim = 45%,

CUTmaxim = 1,30 (P+2E)    ~

RHmax = P+2E

Hmax.cornișă = 10,00m


REGLEMENTĂRI - EDIFICABIL/ CIRCULAȚII

INDICATORI URBANISTICI CONFORM RLU - PUG-PMB

L1a - locuințe individuale și colective mici cu maximum P+2E niveluri POTmaxim = 45%,

CUTmaxim = 1,30 (P+2E)

se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită


se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită *parcajele vor fi asigurate la subsol

*în subsol se va amplasa o cameră pentru pubele, și spălător


BIA FPPC


SPECIFICAȚIE    NUME

VERIFICAT    ...

coorodnat urb. L.Veluda


DESENAT arh. P.Frecan


SEMN.


BIA FPPC CIF 28764458


Beneficiar:


ASAN ALIN/ STAN SAMSON STAN BEATRICE-CLAUDIA


Proiect nr:

U01/2017


Scara: 1: 500

Data:


Titlu proiect:

LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E+M, BUCUREȘTI, STR NAVIGAȚIEI, nr.78, S1 Titlu planșa:


Faza:

P.U.D

Planșa nr:


07/2017 REGLEMENTĂRI-EDIFICABIL/CIRCULAȚII U-2.0