Hotărârea nr. 104/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)STR. MĂGURA SLĂTIOAREINR. 5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1026/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 211/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10819 din 20.07.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

• P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 5 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 211/13.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4,- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 104

Data: 29.03.2018


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


wvw.primariasc'ctorl .ro


Ca urmare a cererii adresate de Stan Maria Alina cu adresa în Str. Munteniei nr 7, sector I 01.11.2016, completată cu nr. 5978 din 15.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.35C urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul.


PUD


AVIZNR

PENTRU

STR. MĂGURA SLĂTIOARE1 NR. 5 - SECTOR Construire locuință unifamiiială P+2E


Prezentul aviz modifică Aviz nr. 188 din 19.01.2018 în ceea ce privește regimul de înălțim

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 196,00 mp din acte de proprietate (198,00 mp din măsurători cada conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 238274, eliberat la data de 15.12.2017.

INIȚIATOR: STAN MARIA ALINA și STAN MARIUS CORNELPROIECTANT: S.C. ARHIFORUM S.R.L.    •

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.-urb. Alexandru Nicolac N. Mocan (RUR: Dzo, E) \\

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include '^țrțelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Măgura Slătioarei; Est - Str. Magurâ.'Sldtioâr.ei nr. 3; Sud - Str. Bratocea nr. 12, Str. Bratocea nr. 14; Vest - Str. Șiret nr. 70, Str. Șiret nr. 68, Str. Șiret nr. 66.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2043/178/M/29874 din 07 10.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 metri (cornișă). Sc admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15,00 m, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea fală de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt fată de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate; stânga - la limita de proprietate (se prezintă acord notarial vecin cu încheierea de autentificare nr. 1915/02.08.2013 - Biroul Notarilor Publici Asociați Barbu și Asociații).

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 15,40 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Măgura Slătioarei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10819 din 20.07.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însișit de urb. Daniela Glinischi și ilustrare volumetrică însușită de arh. Alexandru Nicolae N. Mocan.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/13/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2043/178/M/29874 din 07.10.2016, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuiejfflluntă. Jupă aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.    yzLf C îo*


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan
( iolLinti Opri


întocmit,PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ'Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel. +40-2I-3I9.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura^ primariasI ro http://www.nrimariaseetorl .ro


PLJ

JSTALJJJPROFIL DRUM PROPUS


V V


1,5 m

3,5 m

3.5 m

1,5 m

1,5m

7m

1,5 m

lâm

BILANȚ TERITORIAL:


LEGENDA:

limita zona studiata

|™ “ I limita teren care a generat PUD - limita PUD parcelar

edificabil propus P+2E


| circulații carosabile □ circulații pietonale / alei interioare spatii verzi (dale inierbate)

accese auto

accese pietonale


coordonate puncte contur

Nr.    x    v    m

04

553414.989

340918.399

6.995

05

553410.825

340914.542

22.102

26

553408.317

340896.320

2.411

27

553406.997

340894.303

3.662

20

553404.952

340891.265

6.938

28

553399.068

340894.942

11.377

24

553405.320

340904.447

4.364

21

553407.719

340908.093

1.661

22

553408.667

340909.457

0.269

31

553408.900

340909.322

10.930

S TOTAL masurata = 198 mp

S total acte    = 196 mp


I Suprafața terenului

198,00 mp

P.O.T.

45%

89,0 mp

C.U.T. 1,3

| 1,3

Regim de inaltime

P+2E

10 m

Suprafața spatiilor verzi

30%

59,40 mp

Suprafața alei, platforme

25%

49,60 mp

Planșa nr.:


Proiectant:

SC ARHIFORUM SRL


Beneficiar:

STAN MARIA ALINA


Calitatea

Nume

Commturq UJViiiiicUVii 3

Sef Proiect

Arh. Alexandru Mocan

întocmit

Arh. Ovidiu Matache

c

Redactat

Arh. Ovidiu Matache


A06


Scara:


1:500


Proiect No:


Titlul planșei:

REGLEMENTARI

URBANISTICE