Hotărârea nr. 422/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și raportul de specialitate comun al Direcției Utilități Publice, Direcției Juridice, Direcției Management Economic și al Direcției Investiții

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Conform prevederilor Legii nr. 21/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată completată și modificată prin Legea nr. 99 din 04.07.2014;

Ținând seama de dispozițiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 333/31.10.2017;

Luând în considerare solicitarea Administrației Domeniului Public Sector 1, înaintată Primarului Sectorului 1 prin adresa nr. 16512/23.11.2017 și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 46260/24.11.2017, privind transferarea către acesta a atribuțiilor de control, conducere și coordonare a serviciului public de salubrizare executat de operatorul de salubritate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (2), art.SO, art. 81, alin. (4) și art.115, alin.(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/2017, prin introducerea alin. (4) care va avea următorul cuprins:

„A.D.P. Sector 1 exercită, în limitele stabilite de Consiliul Local al Sectorului 1, controlul și monitorizarea gestiunii delegate a serviciului de salubrizare în aria administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București. ”

Art.2. Se desemnează Administrația Domeniului Public Sector 1 să exercite exclusiv atribuțiile de control, monitorizare a prestării serviciului de salubrizare de către operatorul de salubritate în aria administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București și decontare facturi aferente serviciilor de salubrizare prestate conform tarifelor stabilite, aprobate, modificate și ajustate de Consiliul Local al Sectorului 1, în limita creditelor bugetare repartizate, atribuții menționate în Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008, art. 8.1. lit. a) - d), f), art. 8.2. lit. a) - c), n), art. 10.5, art. 10.9, art. 12 și art. 15, care se completează cu normele în vigoare aferente.

Art.3. Administrația Domeniului Public Sector 1 va pune la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București toate documentele, informațiile, rapoartele necesare pentru exercitarea de către acesta a competențelor ce-i aparțin.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic, Direcția Juridică si Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.12.2017.

Nr.: 422

Data: 18.12.2017