Hotărârea nr. 350/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 350 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVIONULUI NR. 97, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. AVIONULUI NR. 97-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1871/17.10.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 163/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B./ Studiu de rețele însușit de ing.

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 14254/22.09.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. AVIONULUI NR. 97 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 163/16.10.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Alexandru-Ștefan Dcaconu

SECRETAR,

fT r

Mirona-Giorgiana Mureșan

;    >' •// dtâMwi/

Ui:» 0hU-3z'

Nr.: 350

Data: 31.10.2017

www.pniTiariascctorl.ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Sebe Gheorghe cu adresa în București, Str. Prometeu nr.31, bl.. 16G, Sc. 4, Ap.48, Sector 1, înregistrată la nr.19818 din 25.05.2017, completata cu nr. 37388 din 27.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviz nr.    '

PENTRU

PUD-STR. AVIONULUI NR. 97-SECTOR 1, BUCURE Construire locuință individuală S+P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 280,00mp (271,01 mp. din măsurători cada; informațiilor din Extrasul deCarte Funciară nr.215852, eliberat la data de 07.06.2017.

INIȚIATOR:    SEBE GHEORGHE, SEBE PETRA

PROIECTANT:    S.C. URBAN ART SRL


ANEXA I A IriULUI

LOG% AL GZUTG: tlj. tj| I

Jitii'.


3#    3 1 OCi 2017

rale), p)X'j?rj.ețatc_privață eonlo


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Lucia Ioniță(RUR: D, E).    -

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUlȚJdcfude parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: - Str. Avionului nr. 99 și Str. Telescopului nr.5; Est -artera de circulație str. Avionului; Sud - Str. Avionului nr.95; Vest- Str. Ocheanului nr.4 ( parcela 417).

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul face parte din PUZ "închidere inel median de circulație în zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.1 1.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013, modificat cu H.C.G M.B. nr. 292/27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/28.07.2014 și plan de reglementări anexa vizat spre neschimbare - UTR - 4_47- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimctrclor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsă mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade. Suprafața nivelului mansardat va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.451/20/A/8156 din 04.04.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax= 45%, CUTmax= 0,9mp ADC/mp teren ( pentru P+l E), Hmax= 12m. Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - clădirile vor fi amplasate la o distanță de 5.00 metri față de aliniamentul Pasajului Avionului.

Retrageri minime față de limitele laterale - se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai inalt față de teren, dar nu mai puțin de 3,00m. Retragerea față de limita posterioară a terenului - va fi egală cu jumătate din inalțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai inalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.


PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - la limita proprietății, respectiv retras min. 2,00m spre spate lot; stânga -parțial la limita proprietății (eu parter liber), respectiv min. 2.00m Retrageri minime față de limita posterioară - min.5.00m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementari vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din str. Avionului, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 14254/22.09.2017, emis de Primăria Municipiului București. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă,


canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/11/27.07.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. nr.451/20/A/8156 din 04.04.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.
PRIMARI» A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001 PRIVlNt? SISTEMUL DE MANAGEMENT CAUTĂ! II    ÎN URMA    AUDITULUI DE

CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ
Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: registratura^priinariasl.ro httn://www.nrimariasectorl .roSd= 207 mp P.O.T.= 41 %

C.U.T.= 0.77 Rh max = S+P+1E H max = 7 m Spatii verzi = 100.4 mp(35.8%)

o SbOÎ


.87.7!/


7.62


PLAN URBANISTIC DE DETALIU str. AVIONULUI, nr. 97, sector 1, BUCUREȘTI


PROPUNERI

REGLEMENTARI

URBANISTICE


Profil strada Avionului
Ui I


20î;


/ULUI


LEGENDA:


i

f <

î i 4

—    d-~'/ O'sr'x

L_J

I I


Prolll stradal aprobat prin P.U.Z. cu HCGMB 292/27.11.2014 "închidere inel median de circulație la zona nord - autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Șoseaua Colentina” cu aviz nr.13/28.0T.2014
Zona afectata prin P.U.Z.

CE SE VA TRANSFERA DIN PROPRIETATE PRIVATA IN DOMENIUL PUBLIC

No.

Pnt,

Outline polnts coord.

Lengths

sldos

L(l,l+1)

X[m]

Y[m]

18

4

5 19

332521.331

332521.397

332512,567

332512.301

587806.026

587807.359

587806.850

587805.484

1.335

8.846

1.392

9.046

A(2)=12mp P=20.617m


Coordonate contur cadastral (nr. cad. 215652)

No.

Pnt.

Outline polnts coord,

Lenglhs

sldes

L(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

332519.880

587780,749

7.067

2

332520.346

567767.801

5.081

3

332520.682

587792.871

14,506

4

332521.397

587807.359

8.845

5

332512.567

587806.850

3.259

6

332512.121

587803.622

7.511

7

332511.690

587796.123

4.545

8

332511.429

587791.585

4.309

9

332511.217

587767.281

0.163

10

332511.361

587787,205

10.693

11

332510,495

587776.547

3.781 I

12

332514.266

587776.276

5.365

13

332519.617

587775.692

4.864

A(1)=280mp P=79.989m


S.C


:SRL


Bdul, Apicultorilor nr.10, demisol, ap.S2, sector 1, București


PROIECTAT


DESENAT


APROBAT


ARH. LUCIA IONITA


ARH. LUCIA IONITA


ARH. LUCIA IONITA


LIMITA P.U.D.

LIMITA LOT CE A \ GENERAT P.U.D.

LIMITA DE PROPRIETATE RETRAGERE

EDIFICABIL

LOCUIRE

TERENURI AMENAJATE SPATII VERZI AMENAJATE

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE


<>37.0


tAĂAI Teren propus transferului din proprietate AXAȚI privata pers. fizice sau Juridice In domeniul public ACCES

|^> ACCES AUTO Q RETRAGERI


Terenul este cuprins in subzona Lin» PUG-MG aprobat cu HCGMB - 269/2000 cu POT max=45% si CUT max=0.9 pentru P+lIi, Rh max=7m si in


PUZ - închidere inel nord - uulostradil Lacul Mori -292/27

t UTfot Alcu


° 37.20


de circulație la zona ins intre

iâ'ttfiîfîbal cu HCGMB ' nch/!l07.20M '<4 si fTi'ljt' max 7mni PaLi^\\45“L Rh max=îLOCUINȚA IN fot    F S

Str.Avlonulul nr.97, sector\pTctJRESTI

Beneficiar: SEBEGIIE?


SCARA

1:500


MAI2017


PROPUNERE

REGLEMENTARI

URBANISTICE