Hotărârea nr. 226/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2017 privind revenirea în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului în suprafață de 45 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARARE

Privind revenirea in administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului in suprafața de 45 mp situat in str.Maguricea nr.20A(fosta Borsa, nr. 27), sector 1 aflat in prezent in administrarea Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in scopul desfășurării activitatii

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M/l 484/2017;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/05.05.2015 privind transmiterea cu titlu gratuit a spațiului situat la adresa Piața Aurel Vlaicu , str. Borsa, nr.27, sector 1, in suprafața de 45 mp, de la Administrația Piețelor Sector 1 la Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorul 1;

Adresa Consiliului Local Sector 1 - Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar Si Unităților Sanitare Publice nr. 1856/23.05.2017 înregistrata la Administrația Piețelor Sector 1 cu nr. 1084/23.05.2017 prin care solicita restituirea parțiala a terenului situat in strada Borsa nr.27 conform schiței anexate , cu mențiunea ca se dorește ca terenul in suprafața de 942 mp pe care este edificata clădirea, reprezentând Piața “Aurel Vlaicu”, inclusiv grupurile sanitare si ghena de gunoi sa ramana in continuare in administrarea Administrației Piețelor Sector 1.

Adresa A.U.I.P.U.S.P. nr. 2268/22.06.2017 înregistrata la Administrația Piețelor Sector 1 cu nr. 1296/22.06.2017 referitor la acordul favorabil dat de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 cu privire la disponibilitatea de cedare a spațiului in suprafața de 45 mp, situat in str. Borsa , nr.27, sector 1 primit in folosința gratuita prin HCLS 1 nr. 82/05.05.2015.

Având în vedere amendamentul domnului Cristian Laurențiu Bulfon.

în temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2),lit.o) și art.115, alin.(l), lit.(b) din Legea

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aproba revenirea in administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului in suprafața de 45 mp situat in str. Maguricea, nr.20A (fosta str. Borsa nr. 27), sector 1 transmis cu titlu gratuit Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 conform HCLS1 nr.82/05.05.2015.

(2) Administrația Piețelor Sector 1 va întreprinde demersuri în vederea redării spațiului menționat la alin. (1), conform legii, Școalii Gimnaziale "Herăstrău”.

Art.2 Predarea spațiului menționat la art.l din prezenta hotarare se va face in baza unui protocol de predare primire, incheiat intre Administrația Piețelor Sector 1 si Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in termen de 5 zile de la comunicării prezentei hotarari.

Art.3 începând cu data adoptării prezentei hotarari se abroga prevederile HCLS 1 nr. 82/05.05.2015.

Art.4 Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.07.2017