Hotărârea nr. 204/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de moLive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Domeniului Public Sector 1 avizat de către Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art.. 37 și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, de 97 de posturi;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 prin care se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitaLea administrativă care să asigure, la timp și lără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate, etc.;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1-Administratia Domeniului Public Sector 1, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face de către Primarul Sector 1 pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat in instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotărîre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.07.2017.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Cu delegare de atribuții,

Mirona Gi^r^iana Muiyșan


Nr. 204

Data: 26.07.2017

Anex


La Hotărâre, Nr. PRESEI), Alexțțji

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ GRADUL

II

0

1

2

3=2*1.450

lei

4

4=3*1.450

lei

DIRECTOR GENERAL

S

6.70

9715

6.90

10005

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

s

6.69

9701

6.89

9991

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR

s

5.79

8396

5.99

8686

DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT, DIRECTOR ADJUNCT

s

5.29

7671

5.59

8106

ȘEF SERVICIU

s

5.00

7250

5.20

7540

ȘEF BIROU

s

4.83

7004

5.07

7352

DIRECTOR GENERAL

ALIN VIERU

Anexa nr. 2

La Hotararea Consiliului Local


GRILA DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL CU FUNCȚII DE

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 POTRIVIT LEGII NR?


Nr. 204 / 26.07.2 PREȘEDINTE DE ȘEBÎNȚĂ Alexandru Ștefan Deâcoțiu

L


CAD

153/2017


FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SÂtAKHJEDE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

5

0

1

2

n

4=3*1.450 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR

IA

S

3.70

5365

5768

6057

6360

6519

6682

AUDITOR

I

S

3.60

5220

5612

5893

6188

6343

6502

AUDITOR

II

s

3,50

5075

5456

5729

6016

6167

6322

CONSILIER JURIDIC

IA

s

3.40

4930

5300

5565

5844

5991

6141

CONSILIER JURIDIC

I

s

3,10

4495

4833

5075

5329

5463

5600

CONSILIER JURIDIC

II

s

2.90

4205

4521

4748

4986

5111

5239

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

s

2,80

4060

4365

4584

4814

4935

5059

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

IA

s

3.40

4930

5300

5565

5844

5991

6141

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

I

s

3.10

4495

4833

5075

5329

5463

5600

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

II

s

2.90

4205

4521

4748

4986

5111

5239

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

DEBUTANT

s

2,80

4060

4365

4584

4814

4935

5059

INSPECTOR DE

SPECIALITAT,

SUBINGINER

IA

SSD

2.70

3915

4209

4420

4641

4758

4877

INSPECTOR, SUBINGINER

I

SSD

2,60

3770

4053

4256

4469

4581

4696

INSPECTOR,

SUBINGINER

II

SSD

2.50

3625

3897

4092

4297

4405

4516

INSPECTOR,

SUBINGINER

DEBUTANT

SSD

2.40

3480

3741

3929

4126

4230

4336

REFERENT

IA

M

2.30

3335

3586

3766

3955

4054

4156

REFERENT

I

M

2.20

3190

3430

3602

3783

3878

3975

REFERENT

II

M

2.10

3045

3274

3438

3610

3701

3794

REFERENT

DEBUTANT

M

2.00

2900

3118

3274

3438

3524

3613

ȘOFER

I

M;G

1.76

2552

2744

2882

3027

3103

3181

ȘOFER

II

M;G

1.71

2480

2666

2800

2940

3014

3090

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1.66

2407

2588

2718

2854

2926

3000

MUNCITOR

CALIFICAT

II

M;G

1.61

2335

2511

2637

2769

2839

2910

MUNCITOR

CALIFICAT

III

M;G

1.56

2262

2432

2554

2682

2750

2819

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

M;G

1.51

2190

2355

2473

2597

2662

2729

MUNCITOR

NECALIFICAT

I

M;G

1.42

2059

2214

2325

2442

2504

2567

MUNCITOR

NECALIFICAT

II

M;G

1.38

2001

2152

2260

2373

2433

2494

DIRECTOR GENERAL

ALIN VIERU