Hotărârea nr. 109/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mezeș nr. 22, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MEZEȘ NR. 22 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 762 / 20.04.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 107 /13.04.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 1528/01.03.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. MEZEȘ NR. 22 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 107 / 13.04.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.04.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștefan Deaconu
CONTRASEMNEAZĂ,


Mirona-Giorgiana Mureșa


Nr.: 109

Data: 28.04.2017

jefefr MUNICIPIUL BUCUREȘTI

® sectorul!

www.pnmariascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Șl ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Măturaru Cristina Alice cu adresa în str. Mezeș nr.20 4753 din 09.02.2016, completată cu nr. 14418 din 12.04.2017, în conformitate cu prevederile teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


',’WCT «urpștl. 1inresis^(ță3lv)^r.|ULUI I Lcjțff iif.3^gg)(jl privind .arpțijyțlț'eți


AVIZ


PENTRU

PUD - STR. IVI EZEȘ NR. 22 - SECTOR 1 Construire locuință colectivă S+P+2E+M (7 apartamente)


»•»)


R 2017


în suprafață de 304,00 mp (321,00 mp din măsurători cudasi'aie), pfoprfetiite piiV.ț


form


GENERAT DE IMOBILUL:

mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 241620, eliberat la data de 30.03.2017.

INIȚIATOR: MĂTURARU CRISTINA ALICE PROIECTANT: S.C. FORUM 105 ARHITECTURA S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Daniel M. Jitaru (RUR: D, E)    .,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată Urin Pup ■include pan învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Mezeș nr.20; Sud-E,4r‘<v urteră de cițcu Mezeș; Sud-Vest - str. Mezeș nr.24; Nord-Vest - str. Alunului nr.2l, str. Alunului nr.23 și str. Alunului nriS.^- 'OpțțjY-PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de UrbniȚlsrrrufA'îunicipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. 2377/208/M/38871 din 29.12.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax = 1,3 pentru P+2E. înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de limita cealaltă la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.


giW
V W J

’Up •includePREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 3,00 m; dreapta - alipit parcelei vecine (conform planșă de reglementari anexă). Se prezintă acord notarial nr.696/07.03.2017 - Birou Individual Notarial Andreea Dana Rădulcscu.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 m pe zona parter, cu etajele ieșite în consolă, față de planul vertical al fațadei, cu maxim 2,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbate. Retragerile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din str. Mezeș, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1528/01.03.201 7.


ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de arh. Daniel M. Jitaru și studiu de însorire însușit de arh. Marian-Cătălin Andrei.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/12/14.03.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit nuinai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2377/208/M/38871

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN45012 AEROQ


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -3 19.10.06

Email: registratura!» Drimarias1.ro httD://www.nrimariasectorl .roZonificare funcțională Suprafață construită propusă Zone spatii verzi amenajate

Parcaje, alei pavate si carosabile+plaforma

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MEZES NR. 22 SECTOR 1 BUCUREȘTI


LOT NR. 22 S teren ■ 321 mp

S construită propusă -122.74 mp șurată -503,24mp

P.O.T. ■ 45%


|C.U.T. * 1,30(cu o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max. 0.6 din AC)

Regim de înălțime - S+P+2E+M Hcornișă 10m

Nr locuri parcare: 5 subsol+3 pe lot Nr apartamente: 7forum arhitectura


REGLEMENTĂRI

URBANISTICE


’REZENTTA PLANȘĂ CONSTTTUE PROPRIETATEA I?

aENIRU CARE A FOST EMISA CONSHIUE O ÎNCĂLCARE A LEGII DREPTURILOR DE AUTOR REPRODUCEREA ESTE INTERZISA I


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA MEZES NR. 22 SECTOR 1 BUCUREȘTI

BENEFICIAR: MÂTURARU CRISTINA-ALICE

CONTRACT

U02

IANUARIE 2017

FAZA

P.U.D.

SCARA

1/500

U06