Proces verbal din 30.10.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 octombrie 2014

 SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  30 octombrie 2014

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5371 din 24.10.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la data de 30.09.2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind adoptarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune  al Pieţei Herăstrău - Primarul sectorului 1 al municipiului București

6.      Proiect de hotărâre prinvind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. AFI Sector 1 de a convoca adunarea generală a acţionarilor, în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societăţii şi de desemnare a lichidatorului - Primarul sectorului 1 al municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul sectorul 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 cu produse de casă și grădină, de către S.C. GRĂDINA  BAKKER OLANDA S.R.L. – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa” – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Ana” – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 - a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids”    – Primarul sectorului 1 al municipiului București

16.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniţei  cu program prelungit „Căsuţa Piticilor” – Primarul sectorului 1 al municipiului București

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Grădiniţa lui David – Primarul sectorului 1 al municipiului București

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Avenor – Primarul sectorului 1 al municipiului București

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moţoc – viceprimarul Sectorului 1,  domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – Secretar al Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 26 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   extraordinare     a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20.10.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 19 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, iniţiatorul proiectului solicită retragerea punctului 1 de pe ordinea de zi a şedinţei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Se solicită, de asemenea, suplimentarea ordinii de zi cu încă 3 proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 privind  acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.182/28.11.2013  privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcțional” (POSDRU ID 134669)          - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

 

 

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la 30.09.2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind adoptarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune  al Pieţei Herăstrău - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: La acest proiect trebuie să desemnăm doi consilieri locali care să facă parte din comisia de negociere în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău. În urma discuţiilor avute au fost desemnaţi domnii Constantin Bortă şi Doru Iamandi. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Între timp, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

 

6.      Proiect de hotărâre prinvind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. AFI Sector 1 de a convoca adunarea generală a acţionarilor, în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societăţii şi de desemnare a lichidatorului - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul sectorul 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 cu produse de casă și grădină, de către S.C. GRĂDINA  BAKKER OLANDA S.R.L. – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa” – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Ana” – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 - a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids”    – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: În urma discuţiilor a fost desemnată  doamna Laura Cristina Mara. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

 

16.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniţei  cu program prelungit „Căsuţa Piticilor” – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: În urma discuţiilor a fost desemnată  domnul Marius Cosmin Fodoroiu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

 

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Grădiniţa lui David – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: În urma discuţiilor a fost desemnată  doamna Ana Luiza Zvirid. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

 

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Avenor – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: În urma discuţiilor a fost desemnată  domnul Teodor Cristian Dumitrescu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până se vor distribui buletinele de vot, vom discuta punctele următoare de pe ordinea de zi.

 

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 14 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.52

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Şos. Bucureşti – Târgovişte nr.11F

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Şos. Bucureşti – Târgovişte nr.11G

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str. Aeromodelului nr.37

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Str. Eugen Brote nr.28B

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str. Gala Galaction nr.3

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str. Coteşti nr.27A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Str. Coteşti nr.27B

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – Dr. Regimentului nr.22V

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

10.  PUD - Str. Aristotel pappia nr.7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  PUD – Dr.Agatului nr. 99, lot 2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  PUD – Dr. Agatului nr.99, lot 3

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

13.  PUD – Str. Sinca nr.38-40

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  PUD – Str. Virgil Pleşoianu nr.51

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 14 documentaţii aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Se distribuie buletinele de vot pentru punctele 5, 6 şi 7  pe ordinea de zi. După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

20.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 privind  acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.182/28.11.2013  privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcțional” (POSDRU ID 134669)          - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.5 de pe ordinea de zi au fost exprimate 26 de voturi valabile, domnii Constantin Bortă şi Doru Iamandi au primit fiecare câte 26 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.15 de pe ordinea de zi au fost exprimate 26 de voturi valabile, doamna Laura Cristina Mara a primit 26 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.16 de pe ordinea de zi au fost exprimate 26 de voturi valabile, domnul Cosmin Marius Fodoroiu a primit 26 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.17 de pe ordinea de zi au fost exprimate 26 de voturi valabile, doamna Ana Luiza Zvirid a primit 26 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.18 de pe ordinea de zi au fost exprimate 26 de voturi valabile, domnul Teodor Cristian Dumitrescu a primit 26 voturi pentru.

 

 

            Domnul Ion Brad: Să supunem acum la vot cele 5 proiecte.

 

 

5. Proiect de hotărâre privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune  al Pieţei Herăstrău - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids”    – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniţei  cu program prelungit „Căsuţa Piticilor” – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Grădiniţa lui David – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Avenor – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton