Proces verbal din 27.10.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27 octombrie 2014

 SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  27 noiembrie 2014

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 6167 din 21.11.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos.Odăi nr 3-5 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010-2013, contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr.507/2014 în cadrul contractelor de închiriere nr.41/10.06.2014 şi nr.286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.134/28.08.2014 şi nr.141/25.09.2014 – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de merit, burselor de studiu şi burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 1 pentru semestrul I al anului şcolar 2014-2015 – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea Atelierului Grădinărit-Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de indentificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului  “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”  derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotătâre privind aprobarea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea  unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei pentru doamna Avădanei Claudia Luizi,  ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

14.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi”  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Liceul Teoretic „Şcoala Mea” – Primarul sectorului 1 al municipiului București

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul sectorului 1 al municipiului București

17.  Diverse

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 23 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moţoc – viceprimarul Sectorului 1,  domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – Secretar al Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 23 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței  ordinare     a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 16 proiecte de hotărâre şi un punct diverse. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Se solicită, de asemenea, suplimentarea ordinii de zi cu încă 6 proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a Proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți) - Leonardo da Vinci, nr 2013-1-RO1-LEO05-28763 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului-teren şi construcţii cu funcţiunea de locuinţe cu destinaţie socială, situat în Bucureşti, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr.J077/S/30.06.2008 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Vă solicit ca primele două proiecte de pe ordinea suplimentară să fie discutate primele, iar punctul diverse să îl discutăm ultimul. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Din acest moment în sala de şedinţă sunt 24 de consilieri prin prezenţa domnului Silvică Stan.

 

5.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos.Odăi nr 3-5 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

6.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010-2013, contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          23 de voturi pentru;

-            1 abţinere (domnul Cristian Dumitrescu).

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr.507/2014 în cadrul contractelor de închiriere nr.41/10.06.2014 şi nr.286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.134/28.08.2014 şi nr.141/25.09.2014 – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de merit, burselor de studiu şi burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 1 pentru semestrul I al anului şcolar 2014-2015 – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Din acest moment în sala de şedinţă sunt 25 de consilieri prin prezenţa domnului Dan Mircea Stăncescu.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea Atelierului Grădinărit-Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de indentificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului  “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”  derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  Proiect de hotătâre privind aprobarea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind acordarea  unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei pentru doamna Avădanei Claudia Luizi,  ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi”  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1. A fost propus domnul Cosmin Marius Fodoroiu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Liceul Teoretic „Şcoala Mea” – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: În urma discuţiilor a fost desemnată  doamna Nicoleta Stancu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până se vor distribui buletinele de vot, vom discuta punctele următoare de pe ordinea de zi.

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 16 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str. Bacului nr.4

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str.Dej nr.68

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Simeria nr.9

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str. Barierei nr. 19

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Str. Străbună nr.64

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Intrarea Alexandru Câmpeanu nr.4

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Intrarea Solzilor nr.2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Intrarea Solzilor nr.2C

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – Str. Virgil Pleşoianu nr.6

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

10.  PUD - Str. Daniel Danielopol nr.36

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  PUD – Str. Gârlei nr.134

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  PUD – Str. Măgura Florilor nr.9

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  PUD – Str. Neatârnării nr.27

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  PUD – Str. Scărlătescu nr.13

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

15.  PUD – Şos. Odăi nr.297-299

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  PUD – Şos. Străuleşti nr.89A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 16 documentaţii aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Se distribuie buletinele de vot pentru punctele 14 şi 15 de  pe ordinea de zi. După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a Proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți) - Leonardo da Vinci, nr 2013-1-RO1-LEO05-28763 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului-teren şi construcţii cu funcţiunea de locuinţe cu destinaţie socială, situat în Bucureşti, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

22.  Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr.J077/S/30.06.2008 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

23.  Diverse

 

Domnul Ion Brad: La punctul diverse avem două materiale, şi anume:

 

1.      Informare a Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 referitoare la Actul adiţional la Contractul de închiriere pentru imobilul din str.Băneasa nr.39, în care funcţionează Grădiniţa de copii nr.283

2.      Decizia nr.142/24.11.2014 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar şi Procesul verbal de constatare, încheiat în urma acţiunii de „audit financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2013

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.14 de pe ordinea de zi au fost exprimate 25 de voturi valabile, domnul Cosmin Marius Fodoroiu a primit 26 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.15 de pe ordinea de zi au fost exprimate 25 de voturi valabile, doamna Nicoleta Mara a primit 26 voturi pentru.

 

 

            Domnul Ion Brad: Să supunem acum la vot cele 2 proiecte.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi”  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Liceul Teoretic „Şcoala Mea” – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton