Proces verbal din 27.02.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27 februarie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  27 februarie 2014

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 1300 din 21.02.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în  București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție),  pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat -  Gradiniței de copii nr. 283- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1-  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea continuării cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanţării, în vederea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului „HEI Inter-  Professional Module – co- created by marginalized youth , practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre  privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din incinta Complexul Multifuncţional Caraiman în favoarea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 5 ani - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

13.  Proiect de hotărâre privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncţional Caraiman - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului „O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2014-februarie 2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 22 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   de îndată   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 3 februarie 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 15 puncte. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 9  proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Şcolii Primare Smart Kids, situată în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.22A,  sector 1, București – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect  de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/31.10.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie, în suprafaţă de 2.550,46 m.p. situat în Piaţa Amzei  nr. 13, sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București – Primarul sectorului 1 al municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/25.06.2009 privind   reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în Str.Munţii Tatra, nr.18-20, sector 1, construite din fonduri proprii – Primarul sectorului 1 al municipiului București

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  1 nr.235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi – Primarul sectorului 1 al municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a unui spaţiu în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociaţia pentru Sănătate şi Sport „Mens Sana”, în vederea realizării Proiectului social-cultural „Citius, Altius, Fortius” - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Din acest moment în sala de şedinţă sunt 24 de consilieri prin prezenţa doamnei consilier Adriana  Larisa Antipa şi a domnului  consilier Stan Tăsel Silvică.

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în  București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție),  pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat -  Grădiniței de copii nr. 283- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie să desemnăm o comisie de negociere. În urma discuţiilor cu grupurile politice au fost desemnaţi următorii consilieri: Paul Olteanu, Doru Iamandi şi Nicoleta Stancu. Dacă nu sunt alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot, iar noi vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1-  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea continuării cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanţării, în vederea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului „HEI Inter-  Professional Module – co- created by marginalized youth , practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre  privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din incinta Complexul Multifuncţional Caraiman în favoarea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 5 ani - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncţional Caraiman - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului „O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2014-februarie 2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 12 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str.  Hagi Ghiţă nr.7A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str.  Demnităţii nr.39A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str.  Eugen Lovinescu nr.22

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      PUD – Str.  Muşeteşti nr. 1

 

Domnul Constantin Bortă: Solicit să amânăm discutarea acestui PUD, deoarece sunt nişte probleme. Sunt sesizări de la cetăţeni şi dorim să lămurim această situaţie.

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot propunerea de amânare.

 

 

PUD-UL  A FOST AMÂNAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      PUD – Drumul Agatului nr. 32D

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      PUD – Drumul Regimentului nr.48A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      PUD – Str.  Nadeş nr.3A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      PUD – Str.  Constantin Dobrogeanu Gherea nr.68

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      PUD –  Drumul Plaiul Sarului nr.70, lot 6/4

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            3 abțineri.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  PUD – Str.  Eugen Brote nr.47

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

11.  PUD – Str.  Coteşti nr.18

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

12.  PUD – Str. Jandarmeriei nr.3E, lot 1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            3 abțineri.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 11 documentații aprobate și o documentație amânată.

 

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Se distribuie buletinele de vot pentru comisia de negociere (punctul 2 pe ordinea de zi). După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

Domnul Ion Brad: Îl rog pe domnul Cristian Dumitrescu să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.2 de pe ordinea de zi au fost exprimate 24 de voturi valabile, fiecare dintre propuneri a întrunit 24 de voturi.

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

2.      Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în  București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție),  pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat -  Grădiniței de copii nr. 283- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Şcolii Primare Smart Kids, situată în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.22A,  sector 1, București – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Domnul Ion Brad: Trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local. Îl propun pe domnul Constantin Bortă. Dacă nu sunt alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General,  Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până vor fi gata buletinele de vot vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

 1. Proiect  de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/31.10.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            3 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie, în suprafaţă de 2.550,46 m.p. situat în Piaţa Amzei  nr. 13, sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/25.06.2009 privind   reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în Str.Munţii Tatra, nr.18-20, sector 1, construite din fonduri proprii – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  1 nr.235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Doamna Ana Zvirid: Ce se modifică?

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: În noul act adiţional se menţionează că pentru neplata chiriei sau utilităţilor timp de 3 luni consecutiv se va rezilia de drept contractul de  închiriere, precum şi faptul că chiria se va plăti prin firma de administrare.

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a unui spaţiu în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociaţia pentru Sănătate şi Sport „Mens Sana”, în vederea realizării Proiectului social-cultural „Citius, Altius, Fortius” - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            3 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

Se distribuie buletinele de vot pentru reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Şcolii Primare Smart Kids. (punctul 16 pe ordinea de zi). După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

Domnul Ion Brad: Îl rog pe domnul Cristian Dumitrescu să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.16 de pe ordinea de zi: Au fost exprimate 24 de voturi valabile, domnul Constantin Bortă  a întrunit 24 de voturi.

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Şcolii Primare Smart Kids, situată în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.22A,  sector 1, București – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton