Proces verbal din 11.12.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11 decembrie 2014

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  11 decembrie 2014

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 6871 din 05.12.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului – Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către DGASPC Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrărilor din cadrul DGASPC Sector 1  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015 - 2016 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre  pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS – Satele Copiilor România  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

12. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moţoc – viceprimarul Sectorului 1,  domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – Secretar al Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței  ordinare     a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Se solicită, de asemenea, suplimentarea ordinii de zi cu încă 12 proiecte de hotărâre şi un punct diverse.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1  la data de 30 noiembrie 2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucurşsti pentru perioada 2013 – 2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre pentru  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea  costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru doamna Stănescu Manuela Isabela  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala  Gimnazială Aletheea - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/30.10.2014 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre privind  situaţia juridică a pieţei Agroalimentare Amzei - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

13.  Diverse

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Vă solicit ca ultimul punct de pe ordinea de zi să îl discutăm ultimul, înainte de punctul diverse. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

1.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului – Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către DGASPC Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrărilor din cadrul DGASPC Sector 1  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015 - 2016 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil – Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre  pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie să desemnăm doi consilieri locali ca membri în această comisie. În urma discuţiilor au fost propuşi domnul Doru Iamandi şi doamna Ana Luiza Zvirid. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până se vor distribui buletinele de vot, vom discuta punctele următoare de pe ordinea de zi.

 

7.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS – Satele Copiilor România  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 9 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str. Puţul lui Crăciun nr.34

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str. Barierei nr.17A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str.  Bilciureşti nr.7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Şos. Odăi nr-511-513

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Şos. Odăi nr.147A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str. Soveja nr. 101

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str. Vasile Gherghel nr.55

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Str. Jandarmeriei nr.3E, lot 2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – Str. Hagi Ghiţă nr.26-28

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 9 documentaţii aprobate.

 

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Se distribuie buletinele de vot pentru punctul 6 de  pe ordinea de zi. După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1  la data de 30 noiembrie 2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucurşsti pentru perioada 2013 – 2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

18.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea  costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru doamna Stănescu Manuela Isabela  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala  Gimnazială Aletheea - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Domnul Ion Brad: Trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local al Sectorului  1 pentru această instituţie de învăţământ. În urma discuţiilor a fost propus domnul Tăsel Silvică Stan. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până se vor distribui buletinele de vot, vom discuta punctele următoare de pe ordinea de zi.

 

21.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/30.10.2014 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

22.  Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

23.  Proiect de hotărâre privind  situaţia juridică a pieţei Agroalimentare Amzei - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Se distribuie buletinele de vot pentru punctul 9 de  pe ordinea de zi suplimentară. După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

24.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Doamna Cristina Steliana Dinu: Propun ca domnul Ion Brad să fie în continuare preşedinte de şedinţă.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt şi alte propuneri, supun la vot propunerea doamnei consilier.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.6 de pe ordinea de zi au fost exprimate 25 de voturi valabile, domnul Doru Iamandi  şi doamna Ana Luiza Zvirid au primit fiecare câte 26 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.9 de pe ordinea de zi suplimentară (punctul 20 pe ordinea de zi aprobată după modificările aduse) au fost exprimate 25 de voturi valabile, domnul Tăsel Silvică Stan  a primit 25 voturi pentru.

 

            Domnul Ion Brad: Să supunem acum la vot cele 2 proiecte.

 

6.      Proiect de hotărâre  pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala  Gimnazială Aletheea - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

21.  Diverse

 

Domnul Ion Brad: La punctul diverse avem un Decizia nr.142/24.11.2014 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti, încheiată în urma acţiunii de audit financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2013, precum şi o copie a raportului de audit.  Dacă doriţi să studiaţi materialul, îl puteţi studia la Serviciul Secretariat General, Audienţe. Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu şi vă doresc Sărbători fericite.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton