Proces verbal din 03.02.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 03 februarie 2014

         SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  03 februarie 2014

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 915 din 31.01.2014, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării activităților curente ale ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr.416/13.12.2007  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Convenant  capaCITY” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Meshartility” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea   bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, Ovidiu Fulgeanu – Directorul Direcției Juridice și Resurse Umane, în calitate de înlocuitor de drept al Secretarului Sectorului 1, directori.

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Având în vedere prezența în sală a 22 consilieri, declar deschise lucrările ședinței de îndată de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.01.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 4  proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării activităților curente ale ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr.416/13.12.2007  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.   Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Convenant  capaCITY” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

3.   Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Meshartility” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea   bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            3 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton