Hotărârea nr. 97/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind

atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române — Arhiepiscopia Bucureștilor, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, preucm și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române

-    Arhiepiscopia Bucureștilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de adresa Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor - Protoeria Sector 1 Capitală nr. 279/12.06.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 15673/13.06.2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române

-    Arhiepiscopia Bucureștilor se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor, a unui spațiu în suprafață de 232,48 mp., situat la etajul trei în imobilul din Piața Amzei nr. 13, compus din suprafață utilă 186,9 m.p., suprafață tehnică 22,62 m.p., suprafață comună 22,96 mp, situat la etajul trei în imobilul din Piața Amzei nr. 13, sector 1, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Se aprobă modelul actului adițional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional menționat la art. 2.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 rămân nemodificate.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    97

Data: 19.06.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/19.06.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea

în folosință gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/19.06.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de adresa Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor - Protoeria Sector 1 Capitală nr. 279/12.06.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 15673/13.06.2014;

s-a încheiat prezentul

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor

PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul Andrei Ioan Chiliman, Primar, în calitate de comodant;

și

Arhiepiscopia Bucureștilor, cu sediul în București, Str. Miron Cristea nr. 9, Sector 4, București, cont 34RNCB0000000880001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector    4,    cod    fiscal    4746217,    reprezentată    prin

în calitate de

comodatar

de comun acord au convenit următoarele:

Art. 2 alin. (1) din contractul de comodat se modifică și va avea următorul

conținut:

5

„Obiectul prezentului contract îl reprezintă atribuirea în folosință gratuită către Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor, a unui spațiu în suprafață de 232,48 mp., situat la etajul trei în imobilul din Piața Amzei nr. 13, compus din suprafață utilă 186,9 m.p., suprafață tehnică 22,62 m.p., suprafață comună 22,96 mp, situat la etajul trei în imobilul din Piața Amzei nr. 13, sector 1, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale contractului de comodat rămân nemodificate.

Art. 3. - Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de 01.07.2014.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi .................., în două exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte.

COMODANT, COMODATAR,

CONSILIUL LOCAL AL    PATRIARHIA ROMANA -

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI    ARHIEpiSCOpiA BUCUREȘTILOR

BUCUREȘTI

PRIN

PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE

5    5

Director executiv,

PETRICA IONESCU

VIZAT CFP,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI SPAȚII CU ALTA DESTINAȚIE DECAT CEA DE LOCUINȚA

Șef Serviciu

FLORENTINA BUCȘA