Hotărârea nr. 96/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2014 privind aprobarea majorării, prin aport în natură, a capitalului social al S.C. CET GRIVITA S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării, prin aport în natură, a capitalului social

al S.C. CETGRIVIȚA S.R.L.

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând pct. 6 din Decizia Curții de Conturi - Camera de Conturi a Municipiului București nr. 178/23.12.2013 și adresa S.C. Cet Grivița S.R.L. nr. 156/14.02.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 4759/20.02.2014;

Luând act de Raportul de evaluare active (mobilizări corporale care la data preluării, 01.01.2004, erau în curs de execuție) administrate de către S.C. Cet Grivița S.R.L., întocmit de către S.C. Apwin S.R.L.;

Ținând seama de Hotărârea nr. 127/17.06.2014 a Consiliului Director al Administrației Domeniului Public Sector 1 prin care se aprobă aportul în numerar de 360 de lei la capitalul social al S.C. Cet Grivița S.R.L.

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă introducerea în capitalul social al S.C. Cet Grivița S.R.L., prin aport în natură, a imobilizărilor corporale (imobilizări corporale mobile și lucrări de amenajare și reparații aferente construcțiilor), care la data preluării Centralei Electrice de Termoficare de către Consiliul Local al Sectorului 1 erau în curs de execuție, în valoare totală de 3.659.430 lei.

Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Cet Grivița S.R.L. cu suma de 3.659.790 lei din care:

a)    3.659.430 lei aport în natură din partea Consiliului Local al Sectorului 1 reprezentând valoarea bunurilor conform Raportului de evaluare active întocmit de către S.C. Apwin S.R.L. și

b)    360 lei aport în numerar din partea Administrației Domeniului Public Sector 1.

Art.3. Închirierea, ipotecarea, gajarea sau constituirea de alte sarcini asupra bunurilor

aduse ca aport în natură la capitalul social al S.C. Cet Grivița S.R.L. se poate realiza numai cu acordul asociaților.

Art.4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. Cet Grivița S.R.L. în sensul reactualizării capitalului social corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, cu păstrarea cotelor de participare la profit și pierderi în proporție de 99,99% pentru Consiliul Local al Sectorului 1, respectiv 0,01 % pentru Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art.5. Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia la Oficiul Național al Registrului Comerțului vor fi efectuate de către S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.

Art.6. Consiliul Local al Sectorului 1, prin reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre este redactată în 2 (două) exemplare originale, unul fiind necesar la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    96

Data: 19.06.2014