Hotărârea nr. 94/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2014 privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația ANAIS în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile art. I, alin. (2), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 17721/17.04.2014 a Asociației ANAIS,

Ținând seama de Decizia nr. 509/2013 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului București privind acreditarea ca furnizor de servicii sociale pentru Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie al Asociației ANAIS, precum și Statutul Asociației ANAIS;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă colaborarea Consiliului Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Asociația ANAIS în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, sens în care părțile vor încheia Protocolul de Colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În sensul prevederilor art. 1, se împuternicesc Primarul Sectorului 1 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 și, respectiv pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Procolul de Colaborare menționat.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Asociația ANAIS și Serviciul Secretariat General Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 94

Data: 29.05.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 94/29.05.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

PROTOCOL DE COLABORARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ASOCIATIA ANAIS, denumită în continuare FURNIZOR de servicii sociale, cu sediul

în București, Sector 2, Str. Calea Moșilor nr. 256, bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 1, CIF 29523440, cont -RO02ROIN910400108985RO02 deschis la Romanian International Bank, Sucursala Moșilor, înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub nr. 29312, reprezentată de Mangu Mihaela, în calitate de Președinte, denumită în continuare PARTENER 1,

și

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în Bd. Mareșal Averescu nr. 17, Sectorul 1 , reprezentată de către Dănuț Ioan Fleacă, în calitate de Director general, denumită

în continuare PARTENER 2

OBIECTUL PROCOLULUI

Părțile semnatare, în calitate de participanți, în cadrul acțiunilor de interes public vor dezvolta relații reciproce de colaborare, în susținerea intereselor comune, în sensul desfășurării de activități de informare, promovare, combatere, sprijin, consiliere, implementare proiecte și monitorizare pentru cazurile de violență în familie așa cum sunt prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificări și completări.

Principalele obiective ale prezentului Protocol urmăresc:

A. Informarea victimelor violenței în familie cu privire la:

-    instituțiile și organizațiile nonguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență și protecție a victimei, în funcție de necesitățile acestora;

-    organele de urmărire penală la care pot face plângere;

-    asistența juridică în vederea protejării drepturilor izvorate din legislația română în vigoare.

B. Acțiuni comune de prevenire și combatere a violenței în familie pe raza Sectorului 1

București:

-    identificarea problematicii ce poate fi reglementată pentru prevenirea și combaterea violenței în familie în strategiile și proiectele sociale implementate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

-    punerea la dispoziție de consiliere juridică și psihologică acordată de către personalul specializat al asociației;

-    colaborare cu privire la implementarea unui sistem de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență în familie;

-    contribuire la monitorizarea cazurilor de violență în familie din sectorul sau unitatea teritorială deservită, la culegerea informațiilor asupra acestora, la întocmirea unei evidențe separate, la asigurarea accesului la informații la cererea organelor judiciare și a părților sau reprezentanților acestora;

-    identificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în conflict și îndrumare pe acestea spre servicii de specialitate;

-    prin consilierea acordată se vor îndruma părțile aflate în conflict în vederea medierii;

-    se va acorda asistență familială atât victimei, cât și minorilor aflați în îngrijirea acesteia, protecție împotriva agresorului, asistența medicală și îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică și consiliere juridică, potrivit instrucțiunilor de organizare și funcționare elaborate de autoritatea publică locală;

-    promovarea imaginii Asociației Anais și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ca structuri active în domeniul social.

ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTENERILOR

PARTENERUL 1 (Asociația Anais), în calitate de organizație nonguvernamentală are ca scop promovarea, respectarea și apărarea drepturilor copilului, tinerilor și femeilor. Asociația poate organiza campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea sprijinirii grupurilor țintă, poate acționa pentru modificarea politicilor și a legislației în beneficiul copiilor, prin recunoașterea și punerea accentului pe responsabilitățile și îndatoririle părinților, reprezentanților legali, profesorilor și ale altor autorități ce acționează în interesul copiilor, va acționa în scopul prevenirii abandonului și reintegrării familiale prin oferirea de suport acordat copiilor și familiilor aflate în dificultate, va promova egalitatea de șanse între femei și bărbați prin sprijin acordat ridicării statutului social și creșterii vizibilității femeilor în profesiile și comunitățile lor și va activa pentru combaterea violenței împotriva femeilor oferind servicii pentru protecția și asistența victimelor violenței în familie mai ales protecția minorului în fața violenței în familie.

În îndeplinirea scopului Asociația în colaborare cu autoritățile publice locale competente, poate participa activ la informarea, promovarea, combaterea, sprijinul, consilierea, implementarea de proiecte și monitorizarea pentru cazurile de violență în familie așa cum sunt prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, așa cum a fost modificată prin Legea 25/2012.

Va pune la dispoziție personal necesar activității de consiliere juridică și psihologică;

Va pune la dispoziție personal necesar sprijinului logistic, informațional necesar îndeplinirii obiectului prezentului protocol;

Atragerea de sponsorizări și donații prin acțiuni specifice în vederea realizării obiectului protocolului;

Asigură coordonarea din punct de vedere metodologic a activităților ce fac obiectul

prezentului protocol;

Planifică desfășurarea activităților, ca termen și localizare, în colaborare cu celalalt

partener;

Informează permanent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 despre evoluția proiectului comun și în funcție de identificarea problemelor apărute, propune elaborarea și implementarea de proiecte necesare prevenirii și combaterii violenței în

familie;

Se obligă ca trimestrial, ori de câte ori i se solicită, să prezinte partenerului de proiect un raport de activitate privind numărul de beneficiari ai serviciilor sociale acordate;

Răspunde pentru persoanele fizice și juridice angajate/cooptate în cadrul proiectului;

Dispune măsuri de sancționare și încetare a raporturilor de colaborare/muncă și prestare servicii, în cazul în care aceștia nu-și respectă obligațiile asumate.

PARTENERUL 2 (Consiliul Local Sector 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1) va participa în cadrul acțiunilor destinate începerii, derulării și finalizării proiectului, astfel:

Va direcționa către Asociația Anais cazurile de victime ale violenței domestice cu domiciliul pe raza sectorului 1;

Asigură spațiul pentru desfășurarea activităților din cadrul proiectului precum și utilitățile necesare funcționarii acestuia, exclusiv pentru cazurile referite Asociației conform clauzei de mai

sus;

Contribuie financiar pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

Suportă cheltuielile cu întocmirea actelor juridice (așa cum este prevăzut la art. 7 alin. 1 lit. g) și h), din din Legea 217/2003, așa cum a fost modificată prin Legea 25/2012), astfel: 50 lei/ max. 4 h/2 ședințe pe lună/victimă, reprezentare în instanță 300 lei/ victima/avocat desemnat de către Asociația Anais; Plata se va efectua în perioada 24-31 a flecarei luni, cu respectarea Ordinului 2281/ 2009, în baza documentelor justificative anexate de asociație ( 1. Costuri legate de furnizarea de servicii sociale, 2. Fișa de prezență colectivă (pontaj) cu semnătura victimei și care să cuprindă și numărul de ore alocat victimei, 3.Raport de activitate emis de fundație, 4. Copie după contractul de colaborare încheiat cu avocatul care reprezintă victima în instanță) și a raportului emis de serviciile de specialitate ale DGASPC Sector 1, prin care se vor confirma

activitățile efectuate de asociație.

OBLIGAȚII ȘI DREPTURI

Persoanele implicate în activitățile care au loc la sediile pertenerilor trebuie să respecte regulamentele de organizare și funcționare ale acestora;

Asociația Anais va raporta cu regularitate Partenerului 2 progresul acțiunii și stadiul de îndeplinire a obiectivelor propuse în proiect;

Ambii parteneri au dreptul de a fi informați cu privire la orice modificare care intervine în derularea proiectului;

Ambii parteneri au dreptul de a le fi publicate numele în rapoarte, comunicate de presă, știri de presă, articole pentru site-uri etc, care au legătură strict cu desfășurarea proiectului.

DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an și intră în vigoare da la data semnării acestuia de către părți, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul scris al părților.

MODIFICAREA PROTOCOLULUI

Descrierea activităților de mai sus nu este limitativă. Părțile au dreptul, oricând, de a propune și adauga, de comun acord și alte activități considerate necesare în realizarea activităților propuse și atingerea scopului comun. Orice altă activitate, proiect ș.a.m.d.,va completa activitățile prezentului protocol.

Pe toată durata prezentului protocol, părțile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor și prevederilor acestuia, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, în cazul apariției unor cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, orice intenție în acest sens notificându-se celeilalte părți.

Modificările aduse prezentului protocol sunt valabile și opozabile numai în măsura acceptării lor de către părți, prin act adițional. Actul adițional va constitui parte integrantă a acestui protocol.

ÎNCETAREA ACORDULUI

Prezentul protocol încetează prin: acordul scris al părților semnatare;

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au convenit prelungirea

lui;

în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute prin prezentul protocol de către una din părți, cealaltă parte sau celelalte părți, după caz, au dreptul sa solicite justificări, să notifice în scris nerespectarea obligațiilor acceptate prin semnarea prezentului protocol și să solicite remedierea situației create; în cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligațiilor sale, protocolul încetează de drept; nerespectarea uneia sau mai multor obligații va trebui dovedită prin orice mijloace de probă de către partea prejudiciată, rezilierea în acest caz operând de drept, fără intervenția instanței de judecată sau altă formalitate prealabilă, reprezentând un pact

comisoriu de gradul IV;

caz de forță majoră.

Forța majoră:

Nici una din părți nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza prezentului protocol dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită prin lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui și să dovedească, în măsura în care este posibil, aceasta stare de fapt, prin documente emise de autoritățile statului.

LITIGII

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului protocol, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

DISPOZITII FINALE

Prezentul protocol reprezintă voința părților și prevalează față de orice alta eventuală înțelegere verbală, modificarea protocolului putând fi consfințită numai în scris, prin semnarea unui act adițional, rezultatul comun al voinței părților.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, având aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte, azi ...............................................

ASOCIATIA ANAIS    CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Mangu Mihaela    Primar,

ANDREI IOAN CHILIMAN

Secretarul sectorului 1

Remus Alexandru Moldoveanu

Director General DGASPC Sector 1,

Dănuț Ioan Fleacă

Director General Adj. Economic,

Daniela Niță