Hotărârea nr. 93/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 93 / 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico—economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    93

Data: 29.05.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.93/29.05.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

1 euro =

4,4687 lei

05.12.2013

Strada Maxim Gorki nr. 2

Arie desfasurata

1.302,11

m2

Arie utila

1.014,04

m2

Regim de inaltime

P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

510,830

114,313

633,429

141,748

C+M

433,496

97,007

537,535

120,289

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,530 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza

fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.041,50

230.751,38

142.624,04

30,64

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

347,00

84.278,32

62.902,30

40,57

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

40,00

2.288,51

2.134,25

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

225,75

116.177,34

95.1 14,27

94,28

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de 5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.014,04

0,00

0,00

0,00

TOTAL

433.495,55

302.774,86

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

ani de la data 3 PVRTL

7,1 ani


91,90 kwh/m2

au*an

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

2 Intrarea Camil Petrescu nr. 2-4


Indicatori valorici:


1. Investitie C+M

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


Arie desfasurata

1.817,53

m2

Arie utila

1 .548,28

m2

Regim de inaltime

D+P+3E

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

508,581

113,810

630,640

141,124

427,271

95,614

529,816

118,561

0,342 mii lei/m2

a

Cantitatea la care ne raportam

m2


Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

lei


Din care cost lucrari baza fara TVA


Cost specific lucrari baza


1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol


4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

5.    distribuție în subsol și

TOTAL


Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


lei

euro/m

971,00

157.567,69

138.022,79

31,81

412,00

60.305,90

53.468,79

29,04

359,48

20.146,47

19.165,54

9,69

375,37

189.250,47

159.329,40

94,99

1 .548,28

0,00

0,00

0,00

427.270,53

369.986,52


Indicatori fizici:


1. Durata de executie a lucrarilor de interventie 2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie 3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat


4.


termic:


4 luni

ani de la data PVRTL 6,6 ani

2


3 Strada Avionului nr. 17, Blocul 6D, sc. 1


Indicatori valorici:

1.    Investitie C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


581,550

491,376


Cantitatea la care ne raportam

m2


130,139 109,960

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA lei


1.739,86 m2 1 .465,87 m2

S+P+3E+4E

retras

Valoare cu TVA mii lei mii euro

721,122    161,372

609,306    136,350

0,415 mii lei/m2

au

Din care cost


lucrari baza

fara TVA lei


Cost specific lucrari baza


1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol


4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată


5.


Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


euro/m2

1.047,30

206.339,24

147.031,88

31,42

386,40

79.144,34

64.379,31

37,28

317,00

16.017,61

15.754,98

11,12

281,17

142.181,70

1 19.334,54

94,98

1 .465,87

47.693,54

44.517,90

6,80

491 .376,43

391.018,61


TOTAL

Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3.    Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica


4.


Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4 luni

ani de la data

PVRTL

9,1 ani

0,80 kwh/m2

au*an

4 Strada Borsa nr. 2, Blocul 1/B, sc.1

Arie desfasurata

1.521,56

m2

Arie utila

1.240,63

m2

Regim de inaltime

S+P+3E+4E retra

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

407,817

91,261

505,693

113,164

C+M

342,086

76,552

424,187

94,924

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0,341

Din care cost lucrari baza fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

672,75

134.413,20

93.479,62

31,09

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

350,50

68.334,80

56.773,38

36,25

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

17,00

1 .092,55

907,06

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

210,10

106.141,54

89.169,74

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.240,63

32.103,77

30.104,29

5,43

TOTAL

342.085,86

270.434,09

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9,1

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

72,27

kwh/m2

au*an

5 Strada Avionului nr. 27, Blocul XV F

Arie desfasurata

1 .629,75

m2

Arie utila

1.404,30

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

582,327

130,312

722,085

161,587

C+M

491,490

109,985

609,448

136,382

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,434 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

977,00

168.499,44

125.728,71

28,80

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

335,50

95.560,87

61.372,95

40,94

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

283,50

19.615,45

15.155,91

11,96

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

246,02

168.360,95

104.313,85

94,88

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.404,30

39.453,75

36.374,82

5,80

TOTAL

491 .490,46

342.946,24

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5,8 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

83,15 kwh/m2

au*an

6 Strada Baneasa nr. 2-6, Blocul VII/1

Arie desfasurata

6.449,15

m2

Arie utila

5.569,65

m2

Regim de inaltime

S+P+3E+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

2.290,022

512,458

2.839,627

635,448

C+M

1.932,472

432,446

2.396,265

536,233

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,430 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

Standarde de cost

raportam

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3.617,00

656.886,21

461.988,95

28,58

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

1.370,00

401.657,48

249.798,27

40,80

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

1.201,50

82.009,85

64.337,04

11,98

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

946,93

630.315,36

400.642,01

94,68

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5.569,65

161.603,03

148.650,55

5,97

TOTAL

1.932.471,93

1.325.416,82

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

5

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,9 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

74,58 kwh/m2

au*an

7 Strada Stefan Burileanu nr. 14, Blocul 13M, sc. 1

Arie desfasurata

1 .997,78

m2

Arie utila

1.646,88

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

487,972

109,198

605,085

135,406

C+M

407,854

91,269

505,739

113,174

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,307 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

610,80

146.743,24

92.756,37

33,98

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

368,00

84.266,00

62.943,18

38,28

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

275,36

142.338,73

116.848,83

94,96

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.646,88

34.505,92

31.697,83

4,31

TOTAL

407.853,89

304.246,21

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7,5 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

96,48 kwh/m2

au*an

8 Strada Aviatiei nr. 8, Blocul 5G

Arie desfasurata

1.621,70

m2

Arie utila

1 .405,55

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

524,985

117,480

650,981

145,676

C+M

441,826

98,871

547,864

122,600

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,390 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.036,00

171.682,14

131.773,34

28,46

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

345,00

94.208,42

63.046,65

40,89

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

277,50

19.233,69

14.841,85

11,97

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

245,94

117.248,50

104.384,85

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1 .405,55

39.453,75

36.374,82

5,79

TOTAL

441.826,50

350.421,51

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,1

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

75,55

kwh/m2

au*an

9 Calea Plevnei nr. 44, scarile A+B+C

Arie desfasurata

7.115,93

m2

Arie utila

5.620,76

m2

Regim de inaltime

D+P+3E+8E+M

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.768,826

395,826

2.193,344

490,824

C+M

1.479,456

331,071

1.834,525

410,528

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,326 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3.025,00

524.443,34

423.552,92

31,33

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

840,40

253.742,14

143.750,16

38,28

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

26,00

1.493,22

1.387,26

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1.111,81

564.067,17

471.869,61

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5.620,76

135.710,44

125.345,52

4,99

TOTAL

1.479.456,31

1.165.905,47

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

kwh/m2

au*an

9.1

Calea Plevnei nr. 44, sc. A+B

Arie desfasurata

6.435,14

m2

Arie utila

5.079,24

m2

Regim de inaltime

D+P+8E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.522,339

340,667

1.887,700

422,427

C+M

1.270,718

284,360

1.575,690

352,606

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,310 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.722,79

469.209,37

377.470,40

31,02

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

840,40

181.888,01

142.772,38

38,02

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

105,95

0,00

0,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

993,48

501.472,07

418.808,51

94,34

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5.079,24

118.042,94

109.045,31

4,80

TOTAL

1.270.718,34

1.048.096,60

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7,2

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

77,67

kwh/m2

au*an

9.2

Calea Plevnei nr. 44, sc. C

Arie desfasurata

680,79

m2

Arie utila

541,52

m2

Regim de inaltime

D+P+3E+M

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

246,487

55,159

305,644

68,397

C+M

208,738

46,711

258,835

57,922

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,478 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

302,28

59.493,70

45.124,06

33,41

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

232,00

69.822,10

22.808,24

22,00

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

26,00

1.493,22

1.387,26

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

118,01

59.678,74

50.087,03

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

541,52

18.250,22

16.882,93

6,98

TOTAL

208.737,98

136.289,52

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5,2

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

99,11

kwh/m2

au*an

10 Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 36-40, Blocul II/2


Indicatori valorici:


Arie desfasurata

Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


1.    Investitie

C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)


Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


1.305,342

1.091,322

Cantitatea la care ne raportam


292,108 244,215

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA lei


4.905,06 m2 4.175,19 m2

S+P+4E+5E

retras

Valoare cu TVA mii lei mii euro

1.618,624    362,214

1.353,239    302,826

0,324 mii lei/m2

au

Din care cost lucrari baza

fara TVA lei


Cost specific lucrari baza


1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol


4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

5.


Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


m2

euro/m2

2.126,00

397.663,13

287.729,36

30,29

877,00

212.207,03

112.833,87

28,79

42,00

3.137,03

2.195,92

11,70

836,89

420.139,04

352.748,90

94,32

4.175,19

58.176,13

51.553,52

2,76

1.091.322,36

807.061,57


TOTAL

Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4.


6 luni

ani de la data

PVRTL

7,4 ani

,34 kwh/m2

au*an

11 Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 50, Blocul 50A


Indicatori valorici:


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


1.915,60 m2 1 .586,95 m2

S+P+6E+Et.teh

Valoare cu TVA mii lei mii euro


1. Investitie

508,245

113,734

630,224

141,031

C+M

424,867

95,076

526,835

117,895

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

0,332

Din care cost

mii lei/m2

au

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.481,00

235.916,53

184.242,18

27,84

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

289,00

77.028,68

52.882,73

40,95

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

218,00

15.796,36

11.673,09

11,98

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

203,93

96.125,58

86.534,23

94,96

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de 5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1 .586,95

0,00

0,00

0,00

424.867,15

335.332,23


TOTAL

Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4.


4 luni

ani de la data

PVRTL

5,2 ani

0,51 kwh/m2

au*an

12 Strada C.A. Rosetti nr. 20, Blocul 20

Arie desfasurata

2.011,55

m2

Arie utila

1.660,35

m2

Regim de inaltime

S+P+7E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

531,808

119,007

659,442

147,569

C+M

444,505

99,471

551,186

123,344

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0,332

Din care cost lucrari baza fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.120,00

170.211,31

130.222,48

26,02

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

231,00

59.549,63

40.000,85

38,75

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

53,00

3.647,80

2.771,04

11,70

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

344,41

173.495,58

146.198,75

94,99

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.690,40

37.600,49

30.919,78

4,09

TOTAL

444.504,81

350.112,90

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,4 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

89,47 kwh/m2

au *an

13 Calea Victoriei nr. 103-105, Blocul 105

Arie desfasurata

7.035,85

m2

Arie utila

6.013,50

m2

Regim de inaltime

S+P+7E+9E+Et.

teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

2.091,886

468,120

2.593,939

580,468

C+M

1.755,761

392,902

2.177,144

487,198

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0,362

Din care cost lucrari baza fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

4.154,00

660.668,34

537.892,86

28,98

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

732,00

182.808,71

133.896,55

40,93

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

264,50

17.969,98

14.170,92

11,99

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1.353,06

785.658,06

573.519,26

94,85

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

6.013,50

108.655,59

92.792,11

3,45

TOTAL

1.755.760,68

1.352.271,70

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

6 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,8 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

89,00 kwh/m2

au*an

14 Calea Victoriei nr. 97, Blocul 97

Arie desfasurata

2.180,75

m2

Arie utila

1 .820,57

m2

Regim de inaltime

S+P+9E+10

retras

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

472,498

105,735

585,898

131,111

C+M

392,882

87,919

487,174

109,019

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,267 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

Cantitatea la

care ne raportam

m2

765,00

230,00

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

Din care cost lucrari baza fara TVA

lei

116.194,70

38.569,82

Cost specific lucrari baza

fara TVA

lei

156.732,63

51.865,88

euro/m2

33,99

37,53

0,00

366,23

1 .820,57

0,00

184.283,02

0,00

0,00

154.395,95

0,00

0,00

94,34

0,00

TOTAL

392.881,53

309.160,47

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,5 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

92,10 kwh/m2

au*an

15 Strada Ion Campineanu nr. 20A, Blocul 18A


Indicatori valorici:


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


7.042,80 m 6.059,15 m2

S+P+M1+M2+6 E+7E retras

Valoare cu TVA mii lei mii euro


1. Investitie C+M

2. Investitia specifica (C+M/Au)


Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


1.483,428

1.228,009

Cantitatea la care ne raportam m2


331,960 274,802

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

lei


1.839,451

1.522,731


0,251 mii lei/m2

au

Din care cost lucrari baza fara TVA


411,630

340,755


Cost specific lucrari baza


lei

euro/m2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.810,00

465.935,49

382.758,32

30,48

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

816,00

216.355,95

145.903,55

40,01

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

913,88

406.527,07

387.948,94

95,00

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

6.059,15

139.190,26

90.948,46

3,36

1.228.008,77 1.007.559,27


TOTAL

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie


2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3.    Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat


4.


termic:


5 luni

ani de la data

PVRTL

5,7 ani

2,52 kwh/m2

au*an

16 Strada Ion Brezoianu nr. 55

Arie desfasurata

2.551,65

m2

Arie utila

2.030,42

m2

Regim de inaltime

S+P+8E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

719,686

161,050

892,411

199,702

C+M

604,794

135,340

749,945

167,822

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,369 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1 .045,00

273.356,01

152.967,51

32,76

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

312,50

70.223,02

51.299,86

36,74

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

227,00

1 1 .846,84

1 1 .266,04

11,11

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

413,03

209.193,52

175.297,23

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2.030,42

40.174,15

35.734,14

3,94

TOTAL

604.793,54

426.564,78

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,6 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

89,77 kwh/m2

au*an

17 Strada Pictor C-tin Stahi nr. 20

Arie desfasurata

1.793,66

m2

Arie utila

1.506,63

m2

Regim de inaltime

S+P+7E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

588,542

131,703

729,792

163,312

C+M

497,012

111,221

616,295

137,914

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,409 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

933,50

185.919,10

138.613,14

33,23

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

234,00

49.429,92

38.683,59

36,99

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

225,10

1 1 .720,57

1 1 .298,86

11,23

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

371,38

203.427,57

157.629,02

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.506,63

46.514,52

43.868,16

6,52

TOTAL

497.011,68

390.092,77


Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4 luni

ani de la data

PVRTL

8,8 ani


4.


96,19 kwh/m2 *


au


an


18 Strada Luterana nr. 1, Blocul 1

Arie desfasurata

4.915,10

m2

Arie utila

4.380,90

m2

Regim de inaltime

S+P+7E+Et. teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

914,687

204,688

1.134,212

253,813

C+M

752,440

168,380

933,026

208,791

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,213 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1 .727,00

300.278,05

228.764,10

29,64

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

610,00

141.023,86

106.978,98

39,25

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

497,70

255.467,27

211.262,80

94,99

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

4.380,90

55.670,71

48.990,00

2,50

TOTAL

752.439,89

595.995,88

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

5

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,4 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

84,60 kwh/m2

au*an

19 Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 14-22, Blocul XIII/2, sc. A

Regim de inaltime

1.830,21 m 1.581,14 mS+P+4E+5E retras

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

528,498

118,267

655,338

146,651

C+M

443,141

99,166

549,495

122,965

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,348 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

809,00

152.668,31

1 1 1 .252,26

30,77

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

332,00

72.624,46

40.944,29

27,60

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

360,08

183.426,33

151.901,21

94,40

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.581,14

34.422,22

31 .778,98

4,50

TOTAL

443.141,32

335.876,74

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,5 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

77,13 kwh/m2

au*an

20 Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 14-22, Blocul XIII/2, sc. B

Arie desfasurata

1.408,41

m2

Arie utila

1.211,37

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

391,915

87,702

485,974

108,751

C+M

328,217

73,448

406,989

91,076

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,336 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

644,00

115.581,18

88.804,51

30,86

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

244,00

62.952,23

30.214,98

27,71

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

17,00

1 .076,96

888,82

11,70

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

236,94

122.294,29

100.456,69

94,88

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.211,37

26.312,73

22.391,45

4,14

TOTAL

328.217,39

242.756,45

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7,1

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

64,66

kwh/m2

au*an

21 Șoseaua București - Ploiești nr. 14-22, Blocul XIII/2, sc.C

Arie desfasurata

1.640,12

m2

Arie utila

1.424,71

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

393,371

88,028

487,780

109,155

C+M

327,589

73,307

406,210

90,901

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,285 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -    care ne

Standarde de cost    raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

678,00

120.142,07

91.875,18

30,32

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

307,00

68.380,32

38.951,69

28,39

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

17,00

1 .076,96

888,82

11,70

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

216,81

106.474,24

92.023,85

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.424,71

31.515,02

26.867,57

4,22

TOTAL

327.588,61

250.607,11

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7,8 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

70,10 kwh/m2

au*an

22 Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 14-22, Blocul XIII/2 sc. D

Arie desfasurata

1.830,21

m2

Arie utila

1.581,40

m2

Regim de inaltime

S+P+4E+5E

retras

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

528,514

118,270

655,357

146,655

C+M

443,155

99,169

549,512

122,969

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,347 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

796,00

152.199,94

110.869,79

31,17

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

332,00

72.624,46

40.944,29

27,60

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

361,65

183.908,10

152.334,59

94,26

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.581,40

34.422,22

31 .778,98

4,50

TOTAL

443.154,72

335.927,65

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,5 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

77,24 kwh/m2

au *an

23 Strada Horia Macelariu nr. 26, Blocul XX/7C, sc. C

Arie desfasurata

2.460,28

m2

Arie utila

2.045,95

m2

Regim de inaltime

S+P+4E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

531,885

119,025

656,537

147,591

C+M

442,218

98,959

548,350

122,709

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,268 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

987,00

182.473,02

146.185,61

33,14

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

451,20

90.598,08

75.236,84

37,31

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

22,50

1.386,01

1.200,52

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

233,48

118.164,92

99.100,08

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2.045,95

49.595,82

46.699,52

5,11

TOTAL

442.217,85

368.422,57

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

ani de la data PVRTL 9,0 ani

2


2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

4.


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

24 Strada Baneasa nr. 30, Blocul V/4B, sc. C

Arie desfasurata

1.271,71

m2

Arie utila

1.089,43

m2

Regim de inaltime

S+P+3E+4E

retras

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

289,439

64,770

358,904

80,315

C+M

241,200

53,975

299,088

66,930

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,274 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

546,00

93.195,23

76.049,57

31,17

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

321,00

66.330,67

52.159,00

36,36

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

25,00

1.519,40

1.333,91

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

87,91

44.664,82

37.306,56

94,97

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.089,43

35.489,83

32.284,79

6,63

TOTAL

241 .199,95

199.133,83

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7,6 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

72,36 kwh/m2

au*an

25 Strada Elena Vacarescu nr. 25, Blocul XX/4, sc. 1

Arie desfasurata

1.647,46

m2

Arie utila

1.351,78

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

504,385

112,871

625,437

139,960

C+M

425,030

95,113

527,037

117,940

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,389 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.015,85

180.969,61

134.436,20

29,61

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

319,50

65.392,17

54.444,75

38,13

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

325,60

16.626,93

16.364,31

11,25

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

259,95

133.257,63

110.311,52

94,96

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.351,78

28.783,75

25.328,77

4,19

TOTAL

425.030,09

340.885,55

26 Strada Barbu Lautaru nr. 8, Blocul 23, sc. A

Arie desfasurata

4.145,15

m2

Arie utila

3.528,00

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+Et.

teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

956,710

214,091

1.186,320

265,473

C+M

795,280

177,967

986,147

220,679

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,280 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

Cantitatea la care ne raportam

m2

2.134,50

421,50

340,00

685,61

3.528,00

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

lei

272.777,63

74.619,47

18.215,63

290.885,20

0,00

Cost specific lucrari baza

lei

353.767,99

99.871,87

23.285,81

318.354,30

0,00

euro/m2

28,60

39,62

11,99

94,94

0,00

TOTAL

795.279,97

656.497,93

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,7 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

78,14 kwh/m2

au*an

27 Strada Barbu Lautaru nr. 8, Blocul 23, sc. B

Arie desfasurata

4.121,55

m2

Arie utila

3.504,80

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+Et.

teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

979,400

219,169

1.214,456

271,769

C+M

815,196

182,423

1.010,843

226,205

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,288 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.143,50

348.124,64

272.341,12

28,43

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

418,00

99.193,30

74.066,24

39,65

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

340,00

23.285,81

18.215,63

11,99

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

620,54

288.165,33

263.185,11

94,91

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3.504,80

56.426,45

51.677,34

3,30

TOTAL

815.195,53

679.485,44

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,1

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

89,42

kwh/m2

au*an

Arie desfasurata Arie utila


Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4 luni

ani de la data

PVRTL

8,4 ani


4.


66,99 kwh/m2 *


au


an


28 Strada General Constantinide nr. 1, Blocul 24C, sc. A+B+C


Indicatori valorici:

1.    Investitie C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


1.687,272

1.418,431


Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


Cantitatea la care ne raportam


377,576 317,415

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA


5.919,68 m2 4.644,35 m2

S+P+4E Valoare cu TVA

mii lei mii euro

2.092,217    468,194

1.758,854    393,594

0,378 mii lei/m2

au

Din care cost lucrari baza

fara TVA


Cost specific lucrari baza


1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată


5.


Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


m2

lei

lei

euro/m2

2.325,20

547.284,84

346.076,08

33,31

1.148,00

221.889,64

193.024,25

37,63

1.218,00

61.813,65

61.145,09

11,23

902,12

479.495,08

382.871,76

94,97

4.644,35

107.947,53

98.244,19

4,73

1.418.430,74    1.081.361,37


TOTAL

Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4.


4 luni

ani de la data

PVRTL

8,7 ani

6,20 kwh/m2

au*an

29 Calea Dorobantilor nr. 89-91, Blocul 12B, sc. C, D, E


Indicatori valorici:


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


8.047,14 m2 6.536,61 m2

S+P+6E+7E+8E

+Et.teh

Valoare cu TVA mii lei mii euro


1.    Investitie

C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)


2.091,683

1.752,538


Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


Cantitatea la care ne raportam


468,074 392,181

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA


2.593,687

2.173,147


0,332 mii lei/m2

a

Din care cost lucrari baza fara TVA


580,412

486,304


Cost specific lucrari baza


m2

lei

lei

euro/m2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3.830,00

749.212,23

511.658,69

29,90

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

1.150,00

232.774,45

191.483,67

37,26

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

435,00

23.819,11

23.196,13

11,93

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1.221,62

618.815,77

518.325,76

94,95

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

6.536,61

127.916,65

115.828,50

3,97

TOTAL

1.752.538,21

1.360.492,75


Indicatori fizici:


1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4.


5 luni

ani de la data

PVRTL

10,5 ani

2


30 Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 27-33

Arie desfasurata

12.277,27

m2

Arie utila

10.425,89

m2

Regim de inaltime

S+P+9E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

3.087,453

690,906

3.828,442

856,723

C+M

2.583,547

578,143

3.203,598

716,897

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,307 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

lei

1.009.422,01

268.508,18

20.583,73

1.098.414,65

186.618,05

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

euro/m2

32,53

37,20

11,15

94,98

3,49

m2

5.205,00

1 .400,00

405,00

2.109,04

10.425,89

lei

756.546,72

232.722,83

20.186,01

895.108,41

162.821,21

TOTAL

2.583.546,62

2.067.385,18

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8,5 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

83,32 kwh/m2

au*an

31 Strada Povernei nr. 11-13

Arie desfasurata

4.997,47

m2

Arie utila

4.091,47

m2

Regim de inaltime

S+P+11E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.431,340

320,303

1.774,862

397,176

C+M

1.203,478

269,313

1.492,313

333,948

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,364 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3.188,00

508.157,79

440.368,73

30,91

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

500,00

91.324,97

81.894,63

36,65

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

220,00

12.326,02

1 1 .729,44

11,93

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1.056,23

533.558,20

448.306,13

94,98

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

4.091,47

58.1 10,57

51.118,14

2,79

TOTAL

1.203.477,55

1.033.417,07

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8,9 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

79,16 kwh/m2

au*an

32 Strada Theodor Aman nr. 7


Indicatori valorici:


1.    Investitie C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


Arie desfasurata

842,91

m2

Arie utila

678,53

m2

Regim de inaltime

S partial

+P+3E+4E

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

308,920

69,130

383,061

85,721

261,694

58,562

324,501

72,616

0,478 mii lei/m1 2 3 4 5

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

707,30

120.738,56

93.976,28

29,73

223,00

58.728,78

37.206,33

37,34

179,00

9.590,14

8.887,93

11,11

143,54

72.636,64

60.907,14

94,95

678,53

0,00

0,00

0,00

261.694,12

200.977,68


TOTAL

Indicatori fizici:


1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie    4 luni

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie    3 ani de la data

PVRTL


3.    Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4.    termic:


8,0 ani

99,37 kwh/m2

au*an

33 Calea Dorobantilor nr. 172-178

Indicatori valorici:

1.    Investitie

C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3.    Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4.    termic:


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime


Valoare fără TVA

mii lei

mii euro

3.547,952

793,956

2.946,303

659,320

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

m2

lei

6.450,00

1.160.223,42

1.291,00

326.402,92

0,00

0,00

2.090,38

1.354.662,54

13.459,45

105.014,32

2.946.303,20


14.274,65 m2 13.459,45 m2

S+P+M+10E+1 2E+Et. teh

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

4.399,460

984,506

3.653,416

817,557

0,271

mii lei/m2

au

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

lei

euro/m2

990.260,79

34,36

246.053,91

42,65

0,00

0,00

1.063.667,99

113,87

78.874,12

1,31

2.378.856,81


6 luni

ani de la data

3 PVRTL

6,9 ani

65,75 kwh/m2

au*an

34 Calea Victoriei nr. 44-46, Blocul Comedia

Arie desfasurata

5.994,20

m2

Arie utila

5.259,62

m2

Regim de inaltime

S+P+M+8E+Et.

teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.568,235

350,938

1.944,611

435,163

C+M

1.314,285

294,109

1.629,713

364,695

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,309 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza

Din care cost

Cost specific

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -

care ne

+ lucrari conexe

lucrari baza

lucrari baza

Standarde de cost

raportam

fara TVA

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.474,50

521.383,75

347.522,93

31,43

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

669,60

219.726,39

109.844,01

36,71

2. terasă

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

915,21

458.786,08

384.741,22

94,07

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.259,62

114.388,89

107.405,43

4,57

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

TOTAL

1.314.285,11

949.513,59

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

11,0 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

90,55 kwh/m2

au *an

35 Calea Dorobantilor nr. 220-222

Arie desfasurata

1.260,75

m2

Arie utila

1.035,89

m2

Regim de inaltime

D+P+2E+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

366,939

82,113

455,004

101,820

C+M

308,694

69,079

382,781

85,658

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,369 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

Cantitatea la care ne raportam

m2

956,90

328,00

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

Din care cost lucrari baza fara TVA

lei

122.489,84

42.567,38

Cost specific lucrari baza

fara TVA

lei

193.132,40

42.567,38

euro/m2

28,65

29,04

305,80

111,83

1.035,89

16.529,55

56.464,83

0,00

16.304,28

47.446,96

0,00

11.93

94.94

0,00

TOTAL

308.694,16

228.808,46

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,3 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

92,23 kwh/m2

au*an

36 Strada Capalna nr. 2-4+Aripilor 2-4-6-8 nr. , Blocul 6F


Indicatori valorici:


1. Investitie C+M

2. Investitia specifica (C+M/Au)


Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată


5.


Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


Arie desfasurata

8.168,30

m2

Arie utila

7.145,85

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

2.614,699

585,114

3.242,227

725,541

2.199,387

492,176

2.727,240

610,298

0,382

mii lei/m2

au

Cost estimativ al

Cantitatea la

Din care cost

care ne

lucrarilor de baza + lucrari conexe

lucrari baza

Cost specific lucrari baza

raportam

fara TVA

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

5.006,00

824.923,32

635.422,42

28,40

1 .604,00

433.605,38

291.979,09

40,73

1 .495,00

102.164,49

80.069,23

11,99

1.353,83

676.345,52

573.823,67

94,85

7.139,70

162.348,32

145.440,99

4,56

2.199.387,03    1.726.735,40


TOTAL

Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


6 luni

ani de la data

PVRTL

6,1 ani

9,42 kwh/m2

au*an

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

4.

37 Aleea Sandu Aldea nr. 1, Blocul 5

Arie desfasurata

1.868,83

m2

Arie utila

1 .560,40

m2

Regim de inaltime

S+P+4E+5E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

638,449

142,871

791,677

177,160

C+M

539,795

120,795

669,346

149,785

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,428 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1 .095,00

202.683,17

155.931,40

31,87

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

390,00

80.301,66

65.287,50

37,46

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

312,00

17.814,34

16.634,56

11,93

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

393,84

199.871,07

165.771,95

94,19

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1 .560,40

39.124,78

36.692,18

5,26

TOTAL

539.795,02

440.317,59

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,8 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

99,90 kwh/m2

au*an

4


38 Strada Capalna nr. 10-14, Blocul 15A, sc. 1.2.3

Arie desfasurata

4.389,40

m2

Arie utila

3.768,55

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.537,284

344,011

1.906,232

426,574

C+M

1.296,762

290,188

1.615,766

359,833

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,429 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza

Din care cost

Cost specific

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -

care ne

+ lucrari conexe

lucrari baza

lucrari baza

Standarde de cost

raportam

fara TVA

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.385,00

409.677,86

311.827,00

29,26

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

853,00

230.351,39

155.072,84

40,67

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

766,50

53.255,15

41.094,25

12,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

696,59

515.124,39

295.500,38

94,93

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

3.768,55

88.353,66

79.326,62

4,71

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

TOTAL

1.296.762,45

882.821,09

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

6 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7,0 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

77,29 kwh/m2

au*an

39 Strada Sfintii Voievozi nr. 48-50

Arie desfasurata

2.705,88

m2

Arie utila

2.154,70

m2

Regim de inaltime

D+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

641,535

143,562

795,503

178,017

C+M

535,548

119,844

664,080

148,607

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,308 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

Cantitatea la care ne raportam

m2

1.296,10

458,00

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

Din care cost lucrari baza fara TVA

lei

174.862,45

59.434,55

Cost specific lucrari baza

fara TVA

lei

220.414,86

69.101,69

euro/m2

30,19

29,04

434,00

439,55

2.154,70

23.879,84

222.151,52

0,00

23.137,86

186.562,73

0,00

11,93

94,98

0,00

TOTAL

535.547,91

443.997,59

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5,1

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

98,38

kwh/m2

au*an

40 Strada C.A. Rosetti nr. 15

Arie desfasurata

2.837,15

m2

Arie utila

2.398,50

m2

Indicatori valorici:

Regim de inaltime

Valoare fără TVA

S+P+7E+8E

partial

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

719,556

161,021

892,250

199,667

C+M

600,473

134,373

744,587

166,623

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,310 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.313,00

214.647,52

172.578,29

29,41

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

329,00

82.675,37

60.075,37

40,86

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

20,00

1 .556,90

1.045,68

11,70

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

543,31

263.672,29

228.713,61

94,20

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2.398,50

37.920,90

31.821,12

2,97

TOTAL

600.472,98

494.234,07

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

5

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,2

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

75,60

kwh/m2

au*an

41 Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 4, Blocul H5, sc. 1

Arie desfasurata

3.391,85

m2

Arie utila

2.826,16

m2

Regim de inaltime

S+P+8E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

842,886

188,620

1.045,179

233,889

C+M

702,824

157,277

871,502

195,024

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,308 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.341,00

226.335,54

175.190,38

29,23

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

421,00

97.801,61

71.925,60

38,23

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

27,00

1.910,82

1.411,66

11,70

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

598,48

330.455,49

251.669,14

94,10

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2.826,16

46.320,49

42.471,82

3,36

TOTAL

702.823,95

542.668,60

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5,7 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

87,36 kwh/m2

au*an

42 Strada Capalna nr. 16, Blocul 15M

Arie desfasurata

3.761,90

m2

Arie utila

3.241,65

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.245,543

278,726

1.544,473

345,620

C+M

1.048,967

234,736

1.300,719

291,073

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

0,401

Din care cost

mii lei/m2

au

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -

care ne

lucrari baza

Standarde de cost

raportam

fara TVA

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.092,50

345.101,35

267.430,02

28,60

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

742,50

199.349,73

135.172,63

40,74

2. terasă

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

628,00

43.567,28

33.677,37

12,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

573,58

376.412,10

243.501,83

95,00

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

3.241,65

84.536,14

76.802,88

5,30

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

TOTAL

1.048.966,60

756.584,73

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,8 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

78,46 kwh/m2

au*an

43 Strada Capalna + Prometeu 34 nr. 1-3, Blocul 14+14E

Arie desfasurata

4.916,70

m2

Arie utila

4.234,85

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.644,138

367,923

2.038,731

456,225

C+M

1.389,433

310,926

1.722,897

385,548

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,407 mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2.    terasă

3.    Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5.    distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

Cantitatea la care ne raportam

m2

2.617,00

924,00

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

Din care cost lucrari baza fara TVA

lei

343.104,15

167.604,49

Cost specific lucrari baza

fara TVA

lei

446.518,98

252.132,46

euro/m2

29,34

40,59

837,50

794,12

4.234,85

57.196,14

526.253,10

107.332,41

44.905,65

336.892,39

97.026,29

12,00

94,93

5,13

TOTAL

1.389.433,09

989.532,97

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

6 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6,6 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

75,73 kwh/m2

au*an

44 Strada Aviatiei nr. 2, Blocul 5A

Arie desfasurata

2.125,44

m2

Arie utila

1.803,62

m2

Regim de inaltime

S+P+4E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

529,885

118,577

657,057

147,035

C+M

443,250

99,190

549,630

122,995

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,304 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

833,85

175.791,79

116.564,31

31,28

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

451,00

92.555,61

75.019,09

37,22

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

32,80

1.904,35

1 .750,09

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

254,45

128.413,43

107.783,22

94,79

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.803,62

44.584,49

41.438,26

5,14

TOTAL

443.249,67

342.554,97

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8,6 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

98,41

kwh/m2

au*an

45 Strada Horia Macelariu nr. 7, Blocul 13/5

Arie desfasurata

2.217,39

m2

Arie utila

1.843,60

m2

Regim de inaltime

S+P+4E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

453,729

101,535

562,624

125,903

C+M

376,255

84,198

466,556

104,405

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,253 mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

858,80

144.287,83

114.093,48

29,73

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

426,00

87.769,34

70.740,24

37,16

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

25,00

1.479,63

1.333,91

11,94

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

206,03

104.214,91

87.429,46

94,96

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.843,60

38.503,17

35.930,31

4,36

TOTAL

376.254,88

309.527,40

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

12,2 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

96,17 kwh/m2

au*an

46 Strada Neagoe Voda nr. 17, Blocul II/6, sc. A

Arie desfasurata

1.455,03

m2

Arie utila

1.193,96

m2

Regim de inaltime

S+P+3E+4E

retras

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

476,710

106,678

591,120

132,281

C+M

402,554

90,083

499,167

111,703

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,418 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

733,00

145.811,13 105,938,64

32,34

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

337,00

68.639,13 56,614,35

37,59

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

269,00

13.985,38 13,441,94

11,18

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

279,94

140.448,00

117.377,87

93,83

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.193,96

33.669,87

31.141,12

5,84

TOTAL

402.553,51

148.518,99

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9,2 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4 termic:

76,17 kwh/m2

au*an

47 Strada Av. Radu Beller nr. 21

48 Strada Frosa Sarandy nr. 1, Blocul 33

Arie desfasurata

6.183,55

m2

Arie utila

5.258,90

m2

Regim de inaltime

S+P+8E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

1.751,170

391,875

2.171,451

485,924

C+M

1.467,351

328,362

1.819,515

407,169

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,346 mii lei/m2

au

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

Din care cost lucrari baza fara TVA

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3.784,50

601.800,01

476.548,83

28,18

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

786,00

180.537,85

137.373,11

39,11

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

580,50

39.856,65

31.129,50

12,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1.136,49

556.807,39

480.549,61

94,62

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5.258,90

88.349,24

77.807,89

3,31

TOTAL

1.467.351,14

1.203.408,94

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

5

luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5,2

ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

89,61

kwh/m2

au*an

49 Strada Axinte Uricariul nr. 1, Blocul 3

Arie desfasurata

7.300,44

m2

Arie utila

6.282,94

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+Et.teh

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

2.245,462

502,487

2.784,373

623,083

C+M

1.886,754

422,215

2.339,575

523,547

2. Investitia specifica (C+M/Au)

0,372

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

5.095,50

806.255,41

648.601,64

28,48

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

753,00

179.261,54

126.211,51

37,51

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

583,00

40.434,05

31 .265,62

12,00

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1 .606,92

782.445,51

677.672,55

94,37

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

6.282,94

78.357,18

62.670,12

2,23

TOTAL

1.886.753,69

1.546.421,44

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

6 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4,6 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

75,06 kwh/m2

au*an

50 Strada G.V. Bibescu nr. 10, Blocul 12/1

Arie desfasurata

1 .776,40

m2

Arie utila

1.537,90

m2

Regim de inaltime

S+P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1. Investitie

576,711

129,056

715,122

160,029

C+M

485,402

108,623

601,898

134,692

2. Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne

Cost estimativ al

0,391

Din care cost lucrari baza

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

Standarde de cost

raportam

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m2

1. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

902,50

155.885,15

116.920,50

28,99

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2. terasă

426,00

119.207,58

77.1 14,08

40,51

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol

370,50

25.632,33

19.849,83

11,99

4. Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

304,35

146.084,35

127.797,63

93,97

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5. distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1.537,90

38.592,36

34.976,07

5,09

TOTAL

485.401,77

376.658,11

Indicatori fizici:

1. Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5,7 ani

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

4. termic:

85,56 kwh/m2

au*an

TOTAL

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Investiție

51.762,090

11.583,256

64.181,989

14.363,237

C+M

43.376,868

9.706,823

53.795,098

12.036,458

DIRECȚIA INVESTIȚII BOGDAN PIȚIGOI

Întocmit DANIELA BĂLĂCEANU

Indicatori valorici:

1.    Investitie C+M

2.    Investitia specifica (C+M/Au)


Arie desfasurata Arie utila

Regim de inaltime

Valoare fără TVA mii lei mii euro


371,390

313,198


Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost


Cantitatea la care ne raportam


83,109 70,087

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA lei


1.184,45 m2

985,87 m2

S partial+P+4E

Valoare cu TVA mii lei mii euro

460,524    103,055

388,366 86,908

0,393 mii lei/m2

au

Din care cost lucrari baza

fara TVA lei


Cost specific lucrari baza


1.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2.


Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

3. Reabilitare termică - planșeu peste subsol


4.    Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

5.


Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică


2

euro/m

770,00

143.424,55

116.012,35

33,72

300,00

57.609,29

50.039,32

37,33

160,00

9.087,10

8.530,30

11,93

203,42

103.077,20

86.279,05

94,91

985,87

0,00

0,00

0,00

313.198,14

260.861,02


TOTAL


Indicatori fizici:


1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie


3. Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:


4.


4 luni

ani de la data

PVRTL

7,0 ani

,65 kwh/m2

au*an

Pagina 27 din 27

1

   Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

2

   terasă

3

   Reabilitare termică - planșeu peste subsol

4

   Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de

5

   distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

TOTAL

Indicatori fizici: