Hotărârea nr. 91/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2014 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti", situat în Str. Băiculeşti nr. 33, Sector 1, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Școala Europeană București”, situat în str. Băiculești nr.33, sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/27.02.2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015;

Având în vedere adresa Asociației Școala Europeană București nr.4012/20.05.2014, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 13348/20.05.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește domnul Sorin Cornel Andreiana reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Școala Europeană București”, situat în str. Băiculești nr.33, sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Liceul Teoretic „Școala Europeană București” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    91

Data: 29.05.2014