Hotărârea nr. 90/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 2014 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/08.05.2014 privind desemnarea repezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în Str. Docenţilor nr. 3, Sector 1, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.82/08.05.2014 privind

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenților nr.3 sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.82/08.05.2014 privind

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenților nr.3 sector 1, București;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.82/08.05.2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenților nr.3 sector 1, București, în sensul înlocuirii domnului Florin Nicolae Andrei Diaconescu cu domnul Mihai

Alexandru Iorgulescu.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița Ge Ce Pic Englishkinder și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    90

Data: 29.05.2014