Hotărârea nr. 9/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOT ĂRÂRE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al sectorului 1;

-    Raportul nr.2/23.01.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele    nr.19/19/06.11.2013,

1/12/08.01.2014, 18/18/17.10.2013, 1/21/08.01.2014, 2/8/22.01.2014, 2/9/22.01.2014, 20/11/20.11.2013 și 2/10/22.01.2014 ale Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administrației publice locale;

-    Avizele Comisiei de circulație PMB si Comisiei de Precoordonare Retele - PMB ;

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/21.12.2000;

-    Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art.2, alin.(2) și art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

-    Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.e), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și Rapoartele de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism prevă zute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și conține 8 poziții.

(2) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construțici definitive pe terenul situat în Str. Măgura Slătioarei nr.5, sectorul 1, București.

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul de construire până la obținerea autorizațiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior

aprobate.

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului

1 din data de 30.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    9

Data: 30.01.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 9 / 30.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

TABEL

Planuri Urbanistice de Detaliu

construcții definitive pe terenuri proprietate situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Nr.

crt.

Doc.

PUD

Adresa

Nr.

Poștal

Funcțiunea

5

Avizat

CTUAT

1

PUD

Str. Clăbucet

68

Construire imobile birouri, hotel,

locuințe, servicii P+2E,    P+8E,

P+10E, P+11E, P+12E, P+14E, P+17E,    cu accent vertical,

Hmax.=120m

19/19/06.11.2013

2

PUD

Drumul Muntele Găina

116

136

Construire locuință unifamililală D+P+1E mansardat

1/12/08.01.2014

3

PUD

Str.

Acumulatorului

10

Construire imobil locuinte colective D+P+2E

18/18/17.10.2013

4

PUD

Str.    Gheorghe

Barițiu

12A

Construire    locuăn unifamilială

P+2E    ’

1/21/08.01.2014

5

PUD

Str.    Gheorghe

Ștefan

25

Construire    locițan individuală

Sp+P+1E și garaj parter

2/8/22.01.2014

6

PUD

Șos. Ghe. Ionescu Sisești

67-69

Construire    loțăiin colectivă

S+P+4E+5Retras

2/9/22.01.2014

7

PUD

Șos.București-

Ploiești

47A, lot 1

Construire Hypermagazin Parter

20/11/20.11.2013

8

PUD

Calea Floreasca

132

Construire imobil locuiițe colective 2S+P+2E+M    ’

2/10/22.01.2014