Hotărârea nr. 87/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2014 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea a 2 persoane cu handicap la competiţiile sportive Cupa Danubius şi Jocurile Europene de Vară "Special Olimpics" ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea a 2 persoane cu handicap la competițiile sportive Cupa Danubius și Jocurile Europene de Vară « Special Olimpics », ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare cererea formulată de Asociația Club Sportiv NOBLESSE OBLIGE București, precum și cererea formulată de Fundația Special Olimpics România București;

În temeiul art.45, alin.(2), art.85, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 2000 lei pentru sportivul STROE CONSTANTIN, în scopul finanțării cheltuielilor necesare participarii la Festivalul International de șah Cap Aurora- FISCA 2014, turneul D open, în perioada 20.06.2014-29.06.2014, în vederea prevenirii marginalizării sociale.

Art.2. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 2000 lei pentru sportivul MOHAMMAD ABEDIN-NEJADI, în scopul finanțării cheltuielilor necesare participării la Jocurile Europene de Vară « Special Olimpics » ce vor avea loc la Antwerp - Belgia, în perioada 9-21 septembrie 2014, în vederea prevenirii marginalizării sociale.

Art.3. Sumele prevăzute la art.1 și art.2 se acordă sportivilor sau reprezentanților legali ai acestora din bugetul anual de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu respectarea procedurii aplicabile acordării ajutoarelor de urgență.

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, sportivii participanți, Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    87

Data: 29.05.2014