Hotărârea nr. 86/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2014 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară "Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1" şi "Complexul Multifuncţional Caraiman", subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară, „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ” și „ Complexul Multifuncțional Caraiman”, subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în colaborare cu Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Proiectul Strategiei structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară, „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1” și „Complexul Multifuncțional Caraiman”, subordonate Consiliului Local Sector 1, pentru perioada 2014-2020, avizat conform Hotărârii Colegiului Director nr. 1/22.05.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Strategia structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară, „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1” și „Complexul Multifuncțional Caraiman”, subordonate Consiliului Local Sector 1, pentru perioada 2014-2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    86

Data: 29.05.2014CONSILIUL LOCAL

SECTOR 1

BUCUREȘTI


Strategia structurilor Integrate de

Asistență Socială și Asistența Medicală Comunitară « Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1 » și « Complexul

ultifuncțional Caraiman »

2014-2020

CUPRINS

I.    Introducere-scurt istoric

II.    Contextul actual

A)    Sectorul 1 în cifre

B)    Structura D.G.A.S.P.C Sector 1 la 1.01.2014

C)    Structura CM Caraiman

III.    Realizări pâna în prezent

A)    în domeniul protecției drepturilor copilului

B)    în domeniul protecției persoanelor adulte

C)    în domeniul asistenței medicale comunitare

IV.    Misiune, scop, principii și valori

V.    Analiza SWOT

VI.    Scopul și Obiectivul General al Strategiei 2014-2020

VII.    Obiective specifice pentru perioada 2014-2020

A)    în domeniul protecției drepturilor copilului

B)    în domeniul protecției persoanelor adulte

B1)persoane cu handicap B2)persoane vârstnice

B3)familii/persoane aflate în nevoie - cu risc de marginalizare și excluziune socială

C)    în domeniul asistenței medicale comunitare

VIII.    Riscuri și ipoteze

IX.    Responsabilități

X.    Evaluare și control

XI Anexe - anexa 1: legislație

- anexa 2: plan operațional

- anexa 3: buget estimat 2014 -2020

I. INTRODUCERE - SCURT ISTORIC

Sistemul integrat de asistență socială la nivelul sectorului 1 s-a constituit ca un model de bune practici la nivel național, în temeiul Legii 705/2001 privind sistemul național de asistență socială (

art. 40, alin. 2) și în conformitate cu HGR 90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de

organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială și în temeiul articolului 107 din Constituția României.

Primul sistem integrat de asistență socială la nivel național a devenit funcțional la 01.04.2003

-    ca și Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1.

În temeiul Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a HGR 1434/2004 privind Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului, DGAS Sector 1 și-a schimbat titulatura la 01.01.2005 iar anumite competențe legate de noul statut al D.G.A.S.P.C Sector 1 au fost redefinite.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de Lege, D.G.A.S.P.C sector 1 îndeplinește în principal următoarele funcții :

a)    elaborează și supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1 :

-    Strategia de asistență socială la nivelul sectorului 1

-    Planul de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale

-    Programele antisărăcie

b)    coordonează activitățile de asistență socială și protecție a copilului la nivelul sectorului 1

c)    administrează fondurile alocate prin buget de către Consiliul Local Sector 1

d)    colaborează cu serviciile deconcentrate/descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale ; cu celelalte D.G.A.S.P.C-uri; cu serviciile publice de asistență socială precum și cu reprezentanții societății civile care desfașoară activități în domeniu.

e)    utilizând resursele umane, materiale și financiare disponibile, D.G.A.S.P.C Sector 1 implementează strategiile cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale și soluționează urgențele sociale, individuale sau colective la nivelul sectorului 1 - funcția de execuție

f)    reprezintă Consiliul Local Sector 1 pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și al protecției copilului.

În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege (HGR 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului), D.G.A.S.P.C Sector 1 - desfășoară activități în două mari domenii:

A.    în domeniul protecției copilului (HGR 1434/2004 anexa 1, art. 2, lit. b) alin. 1-11)

B.    în domeniul protecției persoanelor adulte ( HGR 1434/2004 anexa 1,    art. 2, lit. a)

alin. 1-7)

Conform anexei 1, art. 2, lit. c (alin 1-16), D.G.A.S.P.C îndeplinește și alte atribuții menite să contribuie la îndeplinirea drepturilor persoanelor protejate prevăzute de lege.

Ca urmare a evaluării permanente a nevoilor sociale existente la nivelul populației sectorului 1 București, s-a resimțit necesitatea creării unei noi componente care să întregească sistemul integrat de servicii sociale acordate la nivelul sectorului 1 București și anume asistența medicală comunitară.

Astfel, în anul 2007, D.G.A.S.P.C sector 1 a inclus în structura proprie ca unitate sanitară fără personalitate juridică Centrul Comunitar Caraiman. În următoarele 12 luni D.G.A.S.P.C sector 1, a asigurat cadrul legislativ și logistic pentru dezvoltarea noii structuri, ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr 16/12.02.2008 a luat ființă Complexul Multifuncțional Caraiman -instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 1.

Complexul își desfașoară activitatea pe două componente distincte :

-    Asistența Socială Comunitară ce oferă servicii sociale primare și specializate în vederea prevenirii marginalizării sociale a cetățenilor sectorului 1 București, furnizate în baza Legea nr.292/2011 privind asistența socială, Legea 17 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legea 215/2002 privind administrația publică locală.

-    Centru de Sănătate Mutifuncțional în vederea asigurării unui pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunității locale; centrul de sănătate este organizat în baza prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în sănătate și în baza Ordonanței 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean.

Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență socială și asistență medicală comunitară este comunitatea sectorului 1 București.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

-    nivel economic sub pragul de sărăcie

-    șomaj

-    nivel educațional scăzut

-    diferite dizabilități, boli cronice

-    boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative

-    graviditate și lăuzie

-    vârsta a treia

-    vârsta sub 5 ani

-    fac parte din familii monoparentale

-    alte situații aflate în evidența serviciilor de asistență socială.

O serie de acte normative și documente programatice reglementează în prezent domeniile asistenței sociale și asistenței medicale comunitare :-vezi Anexa nr 1

II. CONTEXTUL ACTUAL

A) SECTORUL 1- ÎN CIFRE

Populația stabilă și densitatea populației Sectorului 1 în anii 2008 - 2012

2008

2009

2010

2011

2012

Total populație sector 1 (persoane)

229.064

225.848

221.541

210.537

206.329

Densitate loc/ km2

3.272

3.226

3.165

3.008

2.948

Sursa: Direcția Generală de Statistică Socială și Demografică, Direcția de Statistică Demografică și

Recensământul Populației, septembrie 2013,

Notă: Datele prezentate provin din statistica curentă; ele au un caracter provizoiu, urmând ca numărul populației stabilite să fie recalculate în perioada următoare pentru seriile de timp.

DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI SECTORULUI 1 PE SEXE LA 1 IULIE 2012

BUCUREȘTI SECTORUL 1

Populația stabilită la RPL 2012

TOTAL SECTOR

206329

Masculin

91401

Feminin

114928

Mișcarea naturala a populației Sectorului 1 București 2008- septembrie 2013

4.000

HiHț

000 1 ■

2008

2009

2010

2011

2012

2013

■    NaSCUțl VII

   Decedați

3.268

3.197

O

3.235

z.. X / -j

3.290

k. •    J

3.384

2425

SporNatural

-1.010

-857

-1004

-1.117

-1.269

-881

(Sursa: Direcția regională de statistică București, Buletinul statistic, ianuarie 2014)

O serie de aspecte sunt caracteristice sectorului 1, comparativ cu celelalte sectoare:

1.    Sectorul 1 are cea mai mare suprafața (aproximativ 30% din suprafața Municipiului București).

2.    În acest context are cea mai mică densitate a populației, respectiv 2948 locuitori/km2, conform Direcției Regionale de Statistică București -la 1.07.2012 și procentual doar 11,9 din populația Bucureștiului.

3.    Are cea mai îmbătrânită populație, peste 26,6 % dintre locuitori aveau vârste mai mari de 65 de ani la 01.07.2011. Ca și element de comparație, această grupă de vârstă oscilează în municipiul București, între 10,3 - sectorul 5 și 15,1% - sectorul 2.

total populație

număr

vârstnici

procent vârstnici din populația totală a sectorului

total București

1919352

275387

14,3%

sector 1

210537

55999

26,6%

sector 2

352764

53396

15,1%

sector 3

403409

54567

13,5%

sector 4

298266

40929

13,7%

sector 5

287543

29700

10,3%

sector 6

366833

53448

14,6%

4.    Un număr semnificativ de pensionari la limita de vârstă (3114) au și încadrări în grad de handicap, fapt de natură să creeze o presiune suplimentară asupra bugetului local atât din punct de vedere financiar cât și al resurselor umane necesare aproximării problematicii acestor persoane.

5.    Evidența persoanelor cu handicap nu se limitează la persoanele vârstnice. Conform raportului statistic N2, în evidența D.G.A.S.P.C Sector 1, la 31.12.2013, erau 8491 persoane cu handicap - 524 copii și 7967 persoane adulte. Dacă am face o comparație cu august 2008 când existau 7548 persoane cu handicap ; 371 copii și 7177 persoane adulte se poate constata o creștere cu 11,11 % a persoanelor cu handicap în condițiile în care populația sectorului scade cu peste 24.000 de locuitori în ultimii 10 ani (2002-2011) aprox 10,51.%.-206329 la RPL din 2012, comparativ cu 230462 la RPL din 2002.

Raport statistic N2, persoane cu handicap în luna Decembrie 2013
s

=

a

-

Ri

O

=

■■

=

=

=

-

-

=

=

=

=

-

-

■■

-

■■

-

-

-

•=•

--

-

=

=

-

=

=

-

-

■>

=

■=■

»

CM

■■

■■

r

*

-

-

-

=

••

=

■■

--

-

»

=

=

=

-

...

...

-

-

-

RJ

Ri

-

-

-

■ •

...

••

CM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=

-

■■

-

-

-

...

-

-

-

-■

-

-

»

=

-

-

-

CM

-

...

-

-

-

s

s

fi

ut

s

£■>

I

s

s

|    Mut


j    Raport statistic N2

Tipant: 17 022014,08:4<5


s

a

S

3.

8

e

s

§

3

$

3

Ui

S

ÎS

1

2

-

-

-

=

=

=

=

=

=

=

=

-

=

o

=

=

=

=

=

=

=

=

=

-

-

-

■=•

T5

2

=

=

=

-

=

=

s

=

-

-

-

=

-

-

-

=

-

-

-

-

=

=

-

=

=

=

=

=

3,

!

2

-

-

-

-

•=•

-

=

*

-

-

-

-

sa

=

-

-

-

-

=

=

=

=

2

5

1

2

=

=

-

=

»

!-.

=

-

=

•=•

-

-

-

-

•=

-

Ui

=

-

=

-

-

5t

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

»

s

£

2

-

=

=

-

=

=

=

■=■

O

-

=

=

-

=

=

=

=

-

: !

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

sa

SJ

-

-

-

s

Mental

2

-

-

=

-

=

=

=

-

=

$

=

-

-

-

...

•'

-

-

-

SSî

=

: :

£

-

-

P3

Si

-

S2

-

-

-

«

X

S

1

2

-

-

-

=

-

-

-

...

-

-

s

-

-

-

*•

...

-

' •

-

=

s

-

-

-

-

...

a:

-

=

-

-

w

1

2

=

=

-

-

-

=

-

=

-

s

=

-

-

-

-

-

-

...

-

...

-

-

*

-

fc

-

• •

o.

«

2

'■

-

...

-

-

’•

î#

=

-

■■

■'

=

3

3

=

-

-

=

-

-

5=

X

:::

2

8

F

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

>

-

fc

2

-

=

§

=

o

■■

-

...

-

-

«

=

a

...

: !

3

3

3.

R

J3

5'

8

-

-

-

-

-

-

...

«

o.

!K

Grupa varsta

£

S?

s

3,

s?

s

î

s

$

£

£

§

S

s

5

5

S

s

ș

s

1

s

!S

s

1


=

•>

■=•

9?

=

...

-

a

ș

»

s

s?

£

X

3

-

s?

¥

•5

u>

g

£

32

s"

3t

T

=

2

Ki

2

3

£

M

g

3

§

2

s?

3

S

7,

î

1

1

1


=

-

Ui

?

2

s

2

?:

s

2

§

$

"ÎS

s

£

S

s

g

2

1

i

1p^Q 2    Raport statisticN2

'    Tipărit: 17.022014,08:46


O analiză exhaustivă a datelor statistice incluse în raport, face posibilă o abordare focalizată pe grupe de vârstă, de natură să permită și conturarea unor soluții adecvate persoanelor cu dizabilități, astfel:

I.    Pentru intervalele de vârstă 15-44 de ani, (15-17 ani, 18-19 ani, 20-24 ani, 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani. 40-44 ani), analiza gradelor de handicap grav, accentuat, mediu și ușor, precum și a diferitelor tipuri de handicap, permite identificarea unor meserii practicabile de către persoanele cu dizabilități. La nivelul Sectorului 1, există pentru intervalul de varstă 15-44 ani următoarea situație: Vorbim astfel de un grup țintă de 1598 persoane (771 femei și 827 bărbați )care după evaluări riguroase, ar putea fi orientate către o meserie (activitate) utilă social și remunerată sub formă de salariu, cu toate taxele plătite la stat.

1539 de persoane(cu vârste între 18 și 44 ani) au constituit grupul țintă pentru „Nazarcea Grup”, unitatea protejată , creată în subordinea Consiliului Local Sector 1, în care lucrează cu preponderență persoane cu dizabilități.

II.    Pentru grupele (intervalele de vârstă) după 45 de ani se impune o abordare diferențiată după gradul de handicap (grav, accentuat, mediu și usor) și după tipul de handicap, astfel:

Pentru grupele de vârstă de peste 45 de ani și de peste 60 de ani, rezultă un număr de 6448 de persoane cu handicap( 3992 femei și 2456 bărbați) potențial beneficiare de:

1.    servicii alternative - centre de zi

-    centre de respiro

-    clubul seniorilor

2.    servicii de recuperare neuropsihomotorie:- în centre de recuperare

- sau la domiciliu

3.    servicii de îngrijire la domiciliu: a) pentru persoane varstnice - îngrijitori

b) pentru persoane cu handicap - îngrijitori specializați sau asistenți

personali profesioniști

4.    servicii de tip rezidențial: - cămine pentru persoane vârstnice

-    cămine spital pentru handicap psihic și mental

-    centre de îngrijire și asistare

-    centre de terapie ocupațională

Aprofundând analiza raportului statistic N2 și centralizând persoanele de gen feminin și masculin în funcție de gravitatea handicapului rezultă următoarele date:

Tipul de hamdicap / vârsta

Grav

Total

Accentuat

Total

Mediu

Total

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

0-4

39

25

64

9

5

14

13

15

28

05.sep

62

29

91

25

12

37

22

8

30

oct.14

60

38

98

22

24

46

17

11

28

15-17

26

15

41

9

10

19

6

7

13

18-19

9

10

19

7

5

12

6

3

9

20-24

45

44

89

43

22

65

5

7

12

25-29

73

59

132

75

71

149

1

5

6

30-34

52

32

84

98

116

214

4

6

10

35-39

44

45

89

140

125

265

5

5

10

40-44

49

42

91

118

148

266

4

7

11

45-49

45

62

107

130

179

309

5

15

20

50-54

55

46

101

144

242

386

17

23

40

55-59

82

88

170

299

422

721

23

46

69

60-64

81

82

163

287

453

740

29

40

69

65-69

58

68

126

227

315

542

25

33

58

70-74

65

89

154

173

299

472

19

29

48

75-79

78

149

227

180

329

556

14

33

47

80-84

79

175

254

130

258

388

8

21

29

> 85

105

259

364

97

223

320

6

9

15

RosU = copii

Verde = potențali beneficiari Nazarcea Grup

Galben = potențiali beneficiari servicii alternative persoane vârstnice și persoane vârstnice cu handicap

Persoane cu handicap grav Vârsta Număr

1 0-4

641

5-9

911

fio74

98|

15-17

41

18-19T

| 19

120-24

89|

[25429

132|

[30434

84|

135-39

891

|40-44

91|

[45^49

I

150-54

ioT

155-59

Î70|

| 60-64

163|

165-69

126

[70V4

154|

[7579

'    227]

180-84

2541

Persoane cu handicap accentuat Vârsta NumărPersoane cu handicap mediu Vârstă Număr

0-4

28

5-9

30

10-14    |

28

15-17    |    |

13

18-19 Ti

9

20-24 fi

12

25-29 ir 6

30-34

10

35-39    ""

10

40-44    " ’

11

45-49 r

20

50-54 P"

"| 40

55-59

69

60-64

69

65-691

| 58

70-74

48

75-79

47

80-84 H II1

r 29

>85    15

Transpunerea tabelului în piramida vârstelor, permite desprinderea unor concluzii cu impact pentru viitoarea dezvoltare de servicii sociale pentru persoanele cu handicap, la nivelul sectorului 1:

A)    pentru tinerii și adulții cu handicap

B)    pentru persoanele cu handicap după 45 sau 60 de ani

C)    pentru persoanele vârstnice cu sau fără handicap asociat.

Aceste aspecte vor fi aprofundate în prezenta strategie, la nivelul obiectivelor operaționale.

5. Numărul șomerilor într-o analiză a ultimilor ani (2008-2013) a fost într-o continuă

creștere:

Situația șomajului la nivelul sectorului 1 în perioada 2008-2013

LUNA/ ANUL

ȘOMERI

INDEMNIZAȚI

ȘOMERI

NEINDEMNIZAȚI

NR.    TOTAL

ȘOMERI

31 Decembrie 2008

315

1.141

1.456

31 Decembrie 2009

1.783

446

2.229

31 Decembrie 2010

2057

323

2380

31 Decembrie 2011

937

1.761

2.698

31 Decembrie 2012

930

1.838

2.768

31 Decembrie 2013

1.126

1.660

2.786

2000

2005

2010

2011

2012

numărul    total    al    șomerilor

înregistrați

2719

1748

2380

2698

2768

din care femei

1678

958

1170

1398

1474

din total nivel de instruire superior

337

186

571

717

802

din care femei

214

108

326

412

484

B) STRUCTURA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 2013

DIRECȚIA GENERALĂ de ASISTENȚĂ SOCIALĂ și PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 are următoarea structură funcțională :

1. DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP ;

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG ;

Serviciul Secretariat Comisii;

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială; Serviciul Juridic-Contencios și Resurse Umane, având în subordine Biroul Juridic-Contencios și Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști;

Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte;

Serviciul Familial, Adopții și Postadopții;

Serviciul Registratură, Relații cu Publicul;

Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1;

Biroul Prevenire, Protecție și P.S.I.

Compartimentul Centrul de Resurse în Economie Socială București

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată

2. DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI, PERSOANEI ȘI FAMILIEI-condusă de către un Director General Adjunct.

Structuri subordonate :

Director General Adjunct ( RMC);

Serviciul Rezidențial;

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști;

Biroul Protecție Copil Delincvent;

Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violență în Familie, Repatrieri și Libera Exprimare a Opiniei Copilului;

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familiei, având în subordine Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități;

Biroul Evaluare Complexă;

Complexul Social de Servicii “Sf.Iosif”;

Complexul Social de Servicii “Sf. Maria”;

Complexul Social de Servicii Jiului;

Complexul Social de Servicii “Sf. Andrei” ;

Complexul Social de Servicii “Sf. Nicolae”;

Complexul Social de Servicii “Sf. Ecaterina” care are în subordine Biroul Tehnic și Biroul Auto; Complexul Social de Servicii “Pinocchio”, ce are în componență si Biroul Intervenție în Regim de Urgență pentru Copii;

Complexul Social de Servicii Vrancei ( are în structura sa 3 module tip creșă)

C.A.P.C.H. “Sf. Gavril”;

Centrul de Consiliere și Asistență a Persoanelor cu TSA;

Casa de Tip Familial “Sf. Mina” ;

Casa de Tip Familial “Buburuza” ;

Casa de Tip Familial “Alexandra” ;

Casa de Tip Familial “Stejarel” ;

Casa de Tip Familial “Bradut” ;

Casa de Tip Familial “Sf.Ștefan” ;

Casa de Tip Familial “Sf. Constantin” ;

Centrul de Zi Socio-Vocațional pentru Adolescenții și Adulții Dependenți de    Droguri sau

Aflați în Situație de Risc;

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociația Sf. Ana ;

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociația Diaconia ;

Apartamentele sociale ;

Biroul Administrativ ;

Corpul Asistenților Maternali Profesioniști.

Director Executiv:

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare;

Biroul Evidență și Plata Prestațiilor Sociale ;

Serviciul Rezidențial ;

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;

Serviciul Prevenire care are în subordine Biroul Relații Interetnice și Interconfesionale; Compartimentul Protecție socială consumatori vulnerabili.

Biroul Prestații Persoane cu Handicap ;

Complexul Social de Servicii Odăi, ce are în componența Biroul Intervenție în Regim de Urgență pentru Adulți și Compartimentul Farmacie ;

Complexul Social de Servicii “Străulești” ;

Centrul de Îngrijire și Asistență “Sf. Vasile” ;

Centrul de Îngrijire și Asistență “Sf. Elena”;

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neoropsihiatrică “Milcov”;

Nazarcea Grup-Întreprinderea de Inserție Socială ORIZONT,

Clubul Seniorilor;

Centrul de Zi Un Pas Împreună;

Centrul Multifuncțional “Phoenix”;

Centrul de Integrare în Muncă ;

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociația Alternativa 2003 ;

Corpul Asistenților Personali.

3. DIRECȚIA ECONOMICĂ - condusă de către un Director General Adjunct

Structuri subordonate :

Serviciul Contabilitate-Buget;

Serviciul Financiar-Salarizare;

Biroul Contabilitatea Patrimoniului.

C) STRUCTURA COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

CM Caraiman are următoarea structură organizatorică :

Director executiv

Serviciul Consiliere și Asistență Persoane Vârstnice

Compartiment Consiliere Psiho-Socială și Prevenire Marginalizare Socială Persoană

Vârstnică

Serviciul Asistență Comunitară, Informare și Consiliere Socio-Medicală

Serviciul Juridic Contencios Achiziții Publice Resurse Umane Compartiment Juridic Contencios Compartiment Achiziții Publice - Urmărire Contracte Biroul Resurse Umane

Serviciul Financiar Contabilitate

Compartiment Buget Compartimant Financiar Compartiment Contabilitate Compartiment Salarizare

Direcția- Centrul de sănătate multifuncțional- director adjunct Cabinet Planificare Familială- dermatologie Cabinet Medicină de Familie

Unitatea de Stomatologie

Unitatea Ambulanță Socială

Compartiment Recuperare persoană vârstnică

Compartiment Dispecerat

11.    Unitatea Medicina Muncii

12.    Cabinet O.R.L

13.    Cabinet Oftalmologie

14.    Cabinet Neuropsihiatrie

15.    Cabinet Radiologie

16.    Unitate Laborator analize medicale Compartiment hematologie-microbiologie Compartiment sterilizare

Cabinet recoltare Compartiment Tehnică Dentară

17.    Serviciul Administrativ Biroul Transport

18.    Unitate Hospice

19.    Centru de zi pentru persoane suferind de Maladia Alzheimer

20.    Compartiment audit public

REALIZĂRI PÂNA ÎN PREZENT

A) REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI

Începând cu anul 2004, odată cu Legea 272/2004, s-a trecut de la “protecția copilului” la “promovarea și protecția drepturilor copilului”- în protecția drepturilor copilului a avut loc o schimbare de politică socială, accentul fiind pus de la protecția copilului în dificultate la protecția copilului în familie și promovarea drepturilor tuturor copiilor.

Conform statisticilor, la sfârșitul lunii Iulie 2013, un număr de 1.159 de copiii se aflau în sistemul de protecție de la nivelul sectorului 1. Această cifră reprezintă numărul copiilor din toate serviciile

(componentele rezidențiale clasice, centrele de zi, asistența maternală, plasament la rude, centru de recuperare neuromotorie)

Numărul de copii aflați în structuri de protecție la 31.03.2013

Serviciu

Centre

maternale

Structuri rezidențiale clasice + case de tip familial

Centre de Zi + Centru    de

Recuperare

Plasament la familie    sau

rude de până la gradul IV

Asistență

Maternală

Nr. copii

30

281

571

129

155

Total

1.166

În ceea ce privește obiectivele specifice stabilite pentru perioada anterioară 2008-2013 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 menționează:

1)    Închiderea Centrului de Servicii Sociale Sf. Ștefan și transformarea acestuia într-o înteprindere cu specific de economie socială pentru adultul cu handicap. Proiectul s-a realizat prin indermediul Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, finanțat de către Comisia Europeană.

2)    Închiderea Centrului de Plasament Petru și Pavel s-a realizat în noiembrie 2009, iar copiii au fost transferați la C.S.S. Sf. Nicolae.

3)    Închiderea C.P.R.U. Pinocchio și achiționarea a două imobile nu a fost posibilă ca urmare a lipsei resurselor financiare existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

4)    Refuncționalizarea C.P.R.U. Pinocchio și transformarea acestuia într-o gradiniță/ creșă pentru copiii din comunitatea sectorului 1 nu a fost posibilă din cauza lipsei resurselor financiare existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 1.

5)    Închiderea modulului rezidențial din cadrul C.A.C.P.H. Sf. Gavril s-a realizat în anul 2010, copii fiind redistribuiți în centrele deținute de către instituția noastră.

6)    Extinderea capacității centrului de zi Sf Andrei prin accesarea de fonduri structurale. Proiectul „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei prin lucrări de mansardare și recompartimentare” cu finanțare prin Programul Operațional Regional (POR 2007-2013, Axa Prioritară 3, D.M.I 3.2), cu o valoare totală de 2.690.614,40 LEI, finanțare europeană, implementat în perioada 2011 - 2013.

Acest proiect a avut ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii serviciilor acordate copilului de vârstă 0-3 ani prin :

1.    mansardarea și recompartimentarea imobilului în care funcționează C.S.S. Sf Andrei din

Str. Cosmești, nr 15, Sector 1.

2.    dotarea cu echipamente și mobilier a spațiilor nou create ( suprafața utilă nou creată este utilizată în vederea creșterii capacității centrului de zi pentru copii cu vârste între 0-3 ani de la 50 la 120 locuri, cât și pentru înființarea unei săli de festivități cu o capacitate de 50 de locuri ).

7)    Optimizarea activității serviciului adopții și postadopții, astfel încât un număr mare de copiii de vârste mai mari de 5- 6 ani să devină adoptabili. Pentru atingerea acestui obiectiv, serviciul cu atribuții în acest domeniu a derulat în continuu activități de consiliere privind procedura de atestare ca familii apte să adopte, punând accent pe etapa de pregătire a persoanelor/ familiilor în vederea derulării procesului de adopție.

8)    Restucturarea rețelei de asistență maternală profesionistă astfel încât tot mai mulți asistenți maternali să fie identificați la nivel teritorial în sectorul 1, în paralel cu scăderea duratei de asistare în cadrul acestei alternative de tip familial la instituționalizare. În acest sens, extinderea rețelei AMP la nivelul sectorului 1 nu s-a putut realiza din cauza lipsei resurselor umane interesate de meseria de asistent maternal. Pentru oferirea unor servicii care să asigure interesul superior al copilului, s-au realizat convenții de colaborare care au avut ca și scop identificarea asistenților maternali din alte sectoare și județe care să asigure serviciile sociale necesare la nivelul DGASPC SECTOR 1. În vederea duratei de asistare, probleme majore s-au constatat la copiii cu vârste peste 16 ani pentru care nu s-a identificat nici o alternativă la instituționalizare.

Diversificarea serviciilor existente la nivelul sectorului 1 s-a realizat și prin derularea unor

proiecte europene sau proiecte cu finanțare privată:

„Make them smile!”, proiect derulat prin Programul Youth in Action, în cadrul căruia un număr de 7 voluntari europeni au realizat activități de socializare și petrecere a timpului liber cu copiii cu dizabilități grave din cadrul căsuțelor de tip familial. Valoarea totală a bugetului 52.470,99 EURO “Being an European Volunteer in Romania”, proiect derulat prin Programul Youth in Action, în cadrul căruia un număr de 7 voluntari europeni au realizat activități de socializare și petrecere a timpului liber cu copiii cu dizabilități grave din cadrul căsuțelor de tip familial. Valoarea totală a bugetului 54.738,84 EURO

Centrul Român Danez pentru Educație Integrată, proiect finanțat de către Fundația Velux, prin care s-a creat o creșă pentru un număr de 50 de copii, cu vârste cuprinse între 0-3 ani, iar modelul pilotat are la bază educația daneză. Principalii parteneri ai proiectului sunt Colegiul Universitar VIA, Centrul de Pregătire Profesională și Resurse pentru Ocupațiile Sociale “Pro Vocație”, Universitatea București. Bugetul total al proiectului este în valoare de 1.083.098,97 EURO.

Pe lângă aceste noi servicii create, prin proiecte cu finanțare europeană în domeniul protecției copilului, D.G.A.S.P.C sector 1 a continuat și colaborarea cu diverse ONG-uri pentru a veni în completarea serviciilor existente în structura instituției. Astfel au fost încheiate 63 de convenții de colaborare cu parteneri publici și privați dintre care enumerăm:

a)    Parteneriatul cu Fundația „Viață și Lumină” prin care sunt furnizate servicii sociale pentru copiii și tinerii proveniți de pe raza Sectorului 1 .

b)    Parteneriatul cu Asociația „Diaconia” prin care femeile, victime ale violenței domestice din sectorul 1, primesc găzduire și consiliere într-un centru special amenajat în acest scop -„Așezământul Iustinian Marina”. Pe lângă acest centru, D.G.A.S.P.C sector 1 a dezvoltat cu Asociația Diaconia și un centru de zi, cu o capacitate de 50 de locuri, destinat copiilor proveniți din comunitatea sectorului 1, aflați în risc de marginalizare socială.

c)    Parteneriatul cu Asociația „Sf. Ana” prin care copii, adolescenți și tineri cu handicap mintal sever, proveniți din familii cu venituri mici din sectorul 1, beneficiază de servicii de educare și recuperare, în - „Centrul de zi Ana”.

d)    Parteneriatul cu Fundația Umanitara „Health Aid Romania” prin care 5 copii seropozitivi sunt găzduiți și îngrijiți, în structuri de tip familial.

e)    Parteneriatul cu Asociația Caritas, prin care un număr de 6 copii, beneficiari ai sistemulului de protecție socială, sunt găduiți în cadrul modulelor de tip familial, Casa Sf. Ioan.

f)    Parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România- copii, adolescenți și tineri beneficiază de serviciile oferite de către organizație, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 1 acoperă o parte din costuri în ceea ce privește găzduirea și furnizarea serviciilor de bază, cât și asigurarea de servicii sociale, pentru copiii din comunitatea sectorului 1(cu acte privind domiciliul în sectorul 1)

Alte programe derulate:

Programul “Împreună pentru viitorul tău” se desfășoară în cadrul școlilor de pe raza Sectorului 1, clasele V- VIII și are ca obiectiv principal informarea copiilor cu privire la drepturile lor și prevenirea consumului de droguri. Totodată sunt abordate teme precum:

exploatarea prin muncă a copiilor,

abuzul și neglijarea copiilor, traficul de ființe umane.

AN

Număr de copii pe ntru care au fost desfășurate

activități de prevenire    a

consumului de droguri

Număr    de

beneficiari pentru care s-au acordat servicii

de dezvoltare personală    și

consiliere psihologică tineri

Număr

beneficiari pentru care s-au acordat

servicii    de

asistență integrată adulți

Număr    de

beneficiari pentru care s-au întocmit

fișe de evaluări

inițiale

„Obregia”

Număr    de

ședințe    de

consiliere a familiilor persoanelor dependente

2008

-

24

5

18

-

2009

554

24

1

25

-

2010

994

2

-

-

-

2011

2.323

2

-

-

-

2012

1.353

6

8

18

-

2013

1.644

17

4

62

13

Programul de prevenire a abuzului și neglijării copilului, precum și de prevenire a violenței în familie - în cadrul consilierilor sociale și psihologice se urmărește atingerea obiectivelor legate de prevenirea abuzului și neglijării copilului, precum și prevenirea violenței în familie la nivelului Sectorului 1.

Modalitățile de intervenție în aceste situații sunt:

informarea, sensibilizarea și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la efectele negative ale abuzului și neglijării copilului asupra dezvoltării psiho - emoționale a acestuia cu implicații sociale și educaționale;

oferirea de alternative la situația de criză socio - psiho - economică în care se află victimele violenței în familie prin susținerea și continuarea colaborării cu Asociația Diaconia - Centrul Comunitar de Servicii “Patriarh Justinian Marina” - Adăpostul pentru mamele și copiii acestora.

3. Programul de prevenire a separării copilului de părinți aflați în situație de criză - se

adresează familiilor din comunitatea defavorizată a Sectorului 1 care trec printr-o perioadă de criză socio - psiho - economică având ca scop prevenirea separării copiilor de familie. În cadrul acestui program s-au încheiat convenții de colaborare cu diverse ONG-uri care derulează activități de prevenire a separării copilului de familie.

3.1    -Un parteneriat a fost încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială (ACSIS). -Obiectivul acestui parteneriat îl constituie prevenirea abandonului maternal printr-o intervenție specializată asupra mamelor cu risc de părăsire a copilului.

-Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială, prin intermediul proiectului “Ajută-mă să cresc lângă mama mea” acordă în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Sector 1 servicii sociale și suport material financiar în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză în familiile cu copii cu vârstă între 0 și 8 luni. Acest proiect are drept scop furnizarea de activități de urgență în vederea înlăturării situației de criză în care se poate găsi o familie la un moment dat. Ajutorul acordat este individualizat în funcție de nevoile identificate, precum și în funcție de bugetul prevăzut pentru beneficiari.

3.2    -O altă colaborare este cea încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 1 și Organizația Salvați Copiii “Centrul de zi pentru recuperarea școlară a copiilor exploatați economic”. Programul are ca principal scop conlucrarea și mobilizarea tuturor resurselor disponibile în vederea operaționalizării echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă. În cadrul acestui parteneriat s-a creat un centru pentru recuperarea școlară a copiilor exploatați economic, care se află în abandon școlar sau neșcolarizați.

-Organizația Salvați Copiii împreună cu D.G.A.S.P.C Sector 1 au ca și obiectiv includerea copiilor într-o formă de învățământ potrivită nivelului lor de educație școlară, consilierea copiilor și a familiilor acestora în vederea îmbunătățirii relațiilor părinte - copil.

3.3    -Printre convențiile de colaborare încheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 se numără și convenția de colaborare cu Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România având ca obiectiv principal prevenirea abandonului familial și școlar al copiilor aflați în dificultate.

Pentru atingerea acestui obiectiv Asociația Fraților Mariști acordă servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru copii școlari Casa Sf. Marcellin Champagnat”, având o capacitate de 30 de locuri, serviciu de care beneficiază 24 de copii.

Serviciile destinate protecției copilului s-au dezvoltat de-a lungul anilor, de la structuri rezidențiale clasice la alternative de tip familial, astfel că unele structuri rezidențiale au fost desființate, altele reduse ca număr de locuri conform standardelor în vigoare. (50 de locuri maxim pe componenta rezidențială).

În perioada 2008 - 2013 s-a continuat procesul de dezinstituționalizare, restructurarea vechilor centre rezidențiale și crearea de alternative de tip familial - case de tip familial, reintegrarea în familia de origine, plasament la asistenți maternali profesionaliști, plasament la rude de până la gradul IV etc.

În momentul de față, în structura DGASPC Sector 1 mai există 5 structuri rezidențiale care găzduiesc un număr de 175 copii :

-    Componenta rezidențială din cadrul Complexului Social de Servicii „Sf. Iosif” cu o capacitate de 35 de locuri, ocupate în prezent 35;

-    Componenta rezidențială din cadrul Complexului Social de Servicii „Sf. Maria”, cu o capacitate de 44 locuri, ocupate în prezent 44;

-    Componenta rezidențială din cadrul Complexului Social de Servicii „Sf. Nicolae” cu o capacitate de 50 locuri, ocupate în prezent 41;

-    Componenta rezidențială din cadrul Centru de Primire în Regim de Urgență „Pinocchio” cu o capacitate de 70 de locuri, ocupate în prezent 38;

-    Componenta rezidențială din cadrul Complexului Social de Servicii „Jiului” cu o capacitate de 30 de locuri, ocupate în prezent 17;

Tabel cu evoluția copiilor 2008 - 2014

Serviciu

Date c

e referință 31 Iulie a fiecărui an în parte

2009

2010

2011

2012

2013

03.2014

Sistem rezidențial clasic

195

192

195

181

175

169

Case de tip familial

71

71

86

91

98

97

Centre maternale

16

17

27

23

30

30

Rețea AMP proprie

181

182

171

164

164

155

AMP ONG

3

4

4

2

1

1

Plasament la rude de pana la gradul IV

168

165

153

148

130

129

Centru    de

recuperare

89

107

101

73

84

143

Tineri    în

apartamente sociale

15

10

10

12

9

10

DIRECȚIA PROTECȚIA PERSOANEI și FAMILIEI

B)    REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE

Obiectivele stabilte în perioada 2008-2013, au fost atinse parțiale, cele neatinse urmând a deveni obiective pentru următoarea perioadă:

1)    Reabilitarea , refuncționalizarea, accesibilizarea imobilelor din subordinea D.G.A.S.P.C

Sector 1: CIA Sf. Elena, Sf. Vasile.

2)    Transformarea C.S.S. Sf. Ștefan într-o înteprindere socială ( 8 ateliere lucrative protejate pentru persoane cu dizabilități) aflată sub jurisdicția Consiliului Local al Sectorului 1

3)    Încheierea unui parteneriat public privat cu Asociația Crips pentru formarea continuă a adultului , în vederea asigurării formării prevăzute de lege pentru asistentul personal.

4)    Dezvoltarea serviciilor alternative la instituționalizare pentru persoanele vârstnice prin înființarea unor Cluburi ale Seniorilor: Pajura nr. 15 A, elaborarea unui proiect de tipul “pachete alimentare- dezvoltarea proiectului SOMARO

5)    Remodelarea și redefinirea sistemului de îngrijire de tip rezidențial pentru vârstnici prin modernizarea campusului de la Străulești .

În ceea ce privește obiectivele stabilite pentru dezvoltarea sistemului de îngrijire de tip rezidențial pentru vârstnici, acestea nu au putut fi duse la îndeplinire din cauza litigiului existent, pentru Complexul de Servicii Sociale Străulești. Până în momentul în care situația juridică va fi clarificată, vom propune aceste obiective pentru perioada 2014-2020.

6) Obiectivele specifice pentru sprijinirea familiilor/ persoanelor aflate în nevoie sau în risc de marginalizare/ excluziune socială au fost atinse prin serviciile de prevenire acordate: - consiliere

socială și psihologică,

- sprijin material/ financiar în vederea depășirii situațiilor de criză.

La nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 1, familiile expuse riscurilor de marginalizare și excluziune

socială beneficiază de:

-    programe structurale aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local;

-    intervenții punctuale (HCL-uri nominale) prin ajutor material pentru asigurarea habitatului,

asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare financiare de urgență pentru utilități (lumina, chirie, întreținere, etc.), ajutoare financiare pentru diverse intervenții medicale care să mențină coeziunea familiei, prevenirea instituționalizării copilului, a adultului cu handicap sau a vârstnicului.

-    accesul persoanelor defavorizate la programele sociale și socio-medicale preventive implementate de către DGASPC Sector 1 în parteneriat cu CM Caraiman și alți parteneri publici sau privați.

-    programul „Back to school”;

-    rezolvarea cazurilor privind lipsa identității legale pentru persoanele care au domiciliul in Sectorului 1.

Cazuri de prevenire a marginalizării 2009 - iulie 2013

2009

2010

2011

2012

2013

Venit

minim

garantat

123

123

131

91

60

Ajutoare

Urgența

1314

1420

1943

1792

222

Plata chiriei conform HCL 120

148

186

239

220

224

Ajutoare de încălzire

8701

6683

5419

6134

1455

Centre Rezidențiale pentru adulți - servicii în structura D.G.A.S.P.C. Sector 1

Nr.

crt.

Denumirea centrului

Adresă

Capacitate

autorizată

Capacitate ocupată aprilie 2014

1.

Centrul de Îngrijire și

Asistența Sf. Elena

Bd. Barbu Delavrancea, nr.18

40

45

2.

Centrul de Îngrijire și

Bd. Barbu Delavrancea,

50

45

Asistența Sf. Vasile

nr.17

3.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Milcov

Str. Milcov nr.2

24

23

4.

Complex Social de Servicii Străulești - persoane vârstnice

Șos. București-Târgoviște nr.10

116

96

5.

Complex Social de Servicii Odăi - persoane vârstnice

Șos.Odăi nr.3-5

288

198

6.

Complex Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane Fără

Adăpost

Șos.Odăi nr.3-5

136

83

Centrele de zi pentru adulți-servicii în structura D.G.A.S.P.C. Sector 1

Nr.

crt.

Denumirea centrului

Adresă

Capacitate

autorizată

Ocupare aprilie 2014

1.

Centrul Multifuncțional Phoenix

- Compartiment Terapie Ocupațională

Str. Pajurei nr.15A, Sector 1

40

37

2.

Centrul de zi “Un pas împreună”

Cal. Dorobanților nr.187, Sector 1

55

50

3.

Centru de zi “Alternativa 2003”

Str. Fortunei nr.51, Sector 1

29

29

4.

Clubul Seniorilor

Str.Ion Slatineanu Nr.16, Sector 1

-

128

Ca și în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanelor adulte, instituția a implementat o serie de proiecte în vederea îmbunătățirii activității serviciilor existente și dezvoltării altor servicii pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele vârstnice astfel :

PROGRAME /COLABORĂRI ÎN DOMENIUL PERSOANEI ADULTE ȘI REALIZĂRI PÂNĂ IN PREZENT

În perioada 2009 - 2012 au fost inițiate colaborari cu diverși parteneri sociali implicați în prevenirea și combaterea marginalizării sociale: Societatea Națională de Cruce Roșie din România -Filiala Sector 1, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 1, Centrul de Pregătire a Personalului pentru Comerț - CEPECOM SA, Fundația pentru Învățământ- Centru pentru formare profesională, Asociația Sf. Capitanio și Geroza, SODEXO, SOMARO, Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Fundația Națiunile Unite, Fundația React.

Astfel au fost încheiate convenții de colaborare cu :

a) Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Sector 1(S.N.C.R.R.)

În cadrul colaborării cu S.N.C.R.R. s-a avut în vedere implementarea unui program (Programul ” Banca de Alimente “ ) de asistare cu alimente de bază pentru persoanele singure/familiile aflate în situație de risc de marginalizare socială, aflate în evidența D.G.A.S.P.C Sector 1 și în imposibilitatea de a-și procura alimentele de bază. Serviciul Prevenire a selectat, în perioada 2010-2012, 511 beneficiari, a pus la dispoziția S.N.C.R.R. listele cu numele beneficiarilor, cu datele de identificare, precum și copii ale anchetelor sociale și a anunțat beneficiarii să se prezinte la sediul Filialei Sector 1 a S.N.C.R.R. pentru a primi gratuit alimente de bază prin Programul “ Banca de Alimente”.

De asemenea în luna decembrie, în perioada 2009 -2012 , au fost selectate 597 persoane /familii singure aflate în evidența Serviciul Prevenire care au beneficiat de tichete sociale în cuantum de 50 lei/persoană singură sau familie.

În cadrul colaborării cu S.N.C.R.R. s-a avut în vedere implementarea unui program de asistare cu medicamente pentru persoanele vârstnice cu nevoi socio-medicale și venituri foarte mici aflate în evidența D.G.A.S.P.C Sector 1 și în imposibilitatea de a procura medicamentele de strictă necesitate. Asistarea acestor beneficiari s-a efectuat în anul 2009 perioada februarie- aprilie 2009 și respectiv septembrie-noiembrie 2009 și a constat în decontarea unei rate/lună cu suma de 50 lei sau - 29 -

120 lei per total, precum și în perioada ianuarie 2012 - martie 2012, prin care persoanele vârstnice aflate în situație de risc de marginalizare socială cu probleme medicale majore , au primit gratuit, 3 luni medicamentele necesare tratamentului recomandat. În anul 2009 și 2012 Serviciul Prevenire a selectat 250 de beneficiari, a pus la dispoziția S.N.C.R.R. listele cu numele beneficiarilor cu datele de identificare , precum și copii ale anchetelor sociale, a verificat și confirmat rețetele și a anunțat beneficiarii să se prezinte la sediul Filialei Sector 1 a S.N.C.R.R. pentru înregistrarea și decontarea rețetelor.

b)    Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 1

Convenția de colaborare cu Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 1 a avut ca obiectiv îmbunătățirea capacității persoanelor aflate în situație de marginalizare socială de pe raza sectorului 1 de a accesa un loc de muncă corespunzător posibilităților lor; dezvoltarea aptitudinilor sau asigurarea reconversiei profesionale prin participarea la cursuri de calificare în diverse domenii de activitate, în funție de oferta locurilor de muncă. Astfel în perioada 2009-2012 au fost orientați către ALOFM 262 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre aceștia 52 au fost tineri.

c)    Centrul de Pregătire a Personalului pentru Comerț - CEPECOM S.A și Fundația pentru Învățământ- Centru pentru formare profesională

În data de 22 iulie 2009 a fost încheiată convenția de colaborare cu CEPECOM S.A și pe 16 august 2009 cu Fundația pentru Învățământ- Centru pentru formare profesională. Ambele au avut ca obiectiv principal asigurarea calificării profesionale pentru tinerii necăsătoriți cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani aflați în risc de marginalizare socială de pe raza sectorului 1 și care nu beneficiază de programele pentru tinerii care provin din centrele de plasament, în vederea integrării sociale a acestora. Astfel au fost orientați în vederea calificării prin CEPECOM S.A 15 persoane și prin Fundația pentru Învățământ- Centru pentru formare profesională 5 persoane.

d)    Asociația Sf. Capitanio și Geroza

Convenția de colaborare cu Asociația Sf. Capitanio și Geroza a avut ca obiectiv implementarea unui program de asistare cu tichete alimentare pentru 20 de persoane aflate în risc de marginalizare socială, în evidența S.P.M.S.I.S, cu venituri financiare reduse, respectiv mai mici de 500 lei. Asistarea acestor beneficiari s-a efectuat în perioada martie - noiembrie din anii 2010, 2011 și 2012. Serviciul Prevenire a selectat 62 de beneficiari, a pus la dispoziția asociației listele cu numele beneficiarilor cu datele de identificare, precum și copii ale anchetelor sociale și a anunțat beneficiarii să se prezinte lunar la sediul D.G.A.S.P.C Sector 1 pentru a primi tichete în valoare de 100 lei ( 5 tichete)/persoană singură sau familie.

f) SOMARO

Proiectul SOMARO este rezultatul unui parteneriat între Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Austriacă Katharina Turnauer.Scopul proiectului SOMARO a fost acela de a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse și de a preveni adâncirea

sărăciei la nivelul comunității locale.Principalele obiective ale proiectului SOMARO au fost:

-    Ajutorarea oamenilor care trăiesc la limita sărăciei;

-    Creșterea gradului de implicare a persoanelor asistate social în procesul de îmbunătățire a

propriei situații sociale;

-    Stimularea unui comportament civic just, bazat pe concepte economice cum ar fi “ folosește

și nu risipi”;

-    Creșterea stimei de sine a persoanelor din categoriile defavorizate prin inducerea sistemului de normalitate ;

Beneficiarii acestui proiect sunt persoanele singure/familiile ( altele decât beneficiarii de

ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ) aflate în evidența Serviciului Prevenire, care au venituri sub 500 lei/membru

de familie și care se află în cel puțin 2 din situațiile enumerate mai jos:

Persoane fără loc de muncă;

Familii cu mulți copii în întreținere;

Bolnavi cronici care necesită tratament permanent, fără de care viața le-ar fi pusă în pericol;

Persoane fără locuință;

Pensionari cu venituri sub pensia medie, respectiv 504 lei;

Persoane încadrate într-un grad de handicap;

Familii monoparentale;

Șomeri;

-    Tineri proveniți din centrele de plasament din sectorul 1( dacă nu mai beneficiază de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale);

Persoane care au executat o pedeapsă privativă de libertate, în maximum 1 an de la data eliberării, dacă sunt înscriși într-un program de reintegrare socială;

Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului social s-a făcut prin dispoziție a Primarului Sectorului 1 la propunerea asistenților sociali din cadrul S.P., propunere formulată pe baza anchetei sociale și a actelor doveditoare.

Serviciul Prevenire a selectat beneficiarii și la sfârșitul anului 2012 beneficiau de legitimație pentru a cumpara produsele Magazinului Social, aproximativ 641 de persoane singure/familii.

g) Fundația Dezvoltarea Popoarelor

Colaborarea cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor a început în luna Octombrie 2010 pe proiectul Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni din România. În cadrul

proiectului

îndrumați

de

recalificării

în

orientați

de

dintre care 55

renunțat.


beneficiari    ai    SPMSIS    și    BRI

asistenții sociali în vederea integrării în vederea reinserției profesionale.

SP spre a beneficia de


Până în anul


au

profesionale 2012 au


fost

și

fost


serviciile fundației 75 asistați dintre care 55 au fost înregistrați în proiect, 14 nu s-au prezentat iar 6 au


h ) Fundația Națiunile Unite

Colaborarea cu Fundația Națiunile Unite a început în luna Aprilie 2012 pe proiectul Servicii integrate pentru promovarea ocupării durabile în 5 regiuni cadrul proiectului beneficiari ai SP și BRI au fost


din    România.

În


îndrumați de asistenții sociali în vederea integrării profesionale și recalificării în vederea reinserției profesionale, accesului instuțional. Până în prezent au fost orientați spre a beneficia    de    serviciile    fundației    25    asistați

dintre care 18 au fost înregistrați în proiect, 4 nu s -au prezentat iar 3 au renunțat.

i) Fundația React

Colaborarea cu Fundația React a început în luna iunie 2012 pe proiectul Dezvoltarea economiei sociale prin înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale. În cadrul proiectului beneficiari ai SP și beneficiari de ajutor social au fost îndrumați de către asistenții sociali în vederea integrării profesionale și recalificării în vederea reinserției profesionale. Până în prezent au fost îndrumați 12 beneficiari de ajutor social dintre care 8 au fost acceptați în proiect, doi au renunțat și doi nu s-au prezentat. În anul 2012 au fost integrați în muncă în cadrul acestui proiect 4 beneficiari de ajutor social .

j) Asociația Alternativa 2003

Colaborarea cu Asociația Alternativa 2003 se derulează în cadrul proiectului Centrul de Zi Alternativa, scopul principal al proiectului constând în creșterea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilități mintale cu vârste de peste 18 ani neincluși într-o altă formă de educație sau pregătire profesională. Contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a Copilului Sector 1, constă în acordarea de sprijin financiar în ceea privește furnizarea de hrană pentru un număr de 16 beneficiari domiciliați pe raza Sectorului 1.

k) Fundația Motivation

Colaborarea cu Fundația Motivation, a început în anul 2010 prin implementarea proiectului Orizont 2009 și continuă în prezent prin asigurarea funcționării atelierului de grădinărit (Sera), ce se află în Comuna Clinceni, Jud. Ilfov. Prin implicarea financiară, D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 asigură venturile lunare ale angajaților, cât și resursele materiale necesare pentru derularea în cât mai bune condiții a activităților.

PROIECTE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE, PENTRU PROTECȚIA PERSOANEI ȘI FAMILIEI

I. PROIECT ORIZONT 2009 - aflat în anul II de sustenabilitate

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/49167

Obiectiv principal:

Proiectul a contribuit la creșterea gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de excluziune socială, pe de o parte prin crearea de locuri de muncă în cadrul atelierelor înființate, acompaniere în vederea angajării pe piața liberă a muncii cât și prin calificarea specialiștilor în domeniu. Pe lângă rezultatele directe, cu efect pozitiv imediat asupra persoanelor cu dizabilități, implementarea acestui proiect a produs o mulțime de efecte secundare pozitive, cu impact pe termen lung asupra gradului de participare a persoanelor defavorizate la viața socială, asupra creșterii gradului de independență financiară cât și socială, creșterea calității vieții lor și nu în ultimul rând la includerea acestora în societate ca cetățeni cu drepturi egale. Astfel, s-a permis întărirea legăturilor dintre cei implicați în pregătirea socio-profesională a acestor persoane și găsirea de soluții concrete, reale și utile pentru promovarea cerințelor lor în direcția egalizării șanselor acestora de integrare socială și profesională cu a celorlalți membri ai societății.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Dezvoltarea unei întreprinderi sociale pilot formată din 7 ateliere protejate, destinate persoanelor cu dizabilități;

Evaluarea competențelor și aptitudinilor și încadrarea în muncă, în cadrul celor 7 ateliere, a 60 de persoane cu dizabilități;

Formarea profesională și dezvoltarea competențelor a 188 de specialiști care desfășoară activități în domeniul protecției persoanelor defavorizate;

Evaluarea și consilierea vocațională a 450 persoane cu dizabilități, în vederea integrării pe piața muncii.

Proiectul a fost structurat pe trei componente

Componenenta 1: Introducerea în COR a ocupației de consilier vocațional, elaborare standard ocupațional pentru consilierul vocațional și formare și certificare consilieri vocaționali.

Componenta 2: Înființarea a 3 centre de evaluare vocațională (DGASPC Sector 1,

DGASPC Sector 6, DGASPC Prahova)

Componenta 3: Înființarea întreprinderii sociale pilot cu 7 ateliere protejate:

-    Atelier de croitorie

-    Atelier de modelare obiecte din lut

-    Brutărie

-    Tipografie

-    Spălătorie ecologică

-    Atelier de lumânări

-    Atelier de grădinărit (seră)

Parteneri proiectului au fost:

1.    D.G.A.S.P.C. Sector 6 - realizează la nivelul Sectorului 6 măsuri de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

2.    D.G.A.S.P.C Prahova - asigură la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și a oricăror persoane aflate la nevoie.

3.    Fundația Estuar - oferă opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme de sănătate mintală pentru reintegrarea lor în comunitate.

4.    Fundația Speranța - Olanda - desfășoară activități în scopul îmbunătățirii situației copiilor și tinerilor cu handicap, aflați în dificultate. Se implică financiar în proiecte, în implementarea de proiecte în domeniul persoanelor cu dizabilități, facilitând în același timp și stabilirea de contacte între organizațiile romanești și cele olandeze.

5.    Haga Group - Olanda - este o organizație de dezvoltare ocupațională, aflată în subordinea Municipalității din Haga, al cărei scop este de a contribui la dezvoltarea persoanelor cu dizabilități ocupaționale prin desfășurarea de activități lucrative, generatoare de venit în cadrul unor ateliere protejate, urmând un plan individual de dezvoltare.

6.    Asociația “Alternativa 2003” - acordă din anul 2003 servicii sociale tinerilor cu dizabilități intelectuale. Activitățile asociației se desfășoară în trei centre: Centru de zi, Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională și Centru Respiro.

7.    Fundația „Motivation” - este o organizație neguvernamentală, creată pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Programele pun accent pe integrarea socială, educațională și profesională, prin consultanță pentru accesibilizare spațiilor, medierea integrării în muncă.

8.    Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale - ProVocație” -este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2002, iar din 2003 a devenit centru de evaluare a competențelor profesionale și furnizor de formare profesională în domeniul social, autorizat de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.

Întreprinderea Socială Orizont s-a dezvoltat în cadrul Centrului Multifuncțional Nazarcea (actual Nazarcea Grup) unde, în urma unor lucrări ample de refuncționalizare și amenajare s-au creat și dotat corespunzător 6 din ateliere. Al șaptelea, atelierul de grădinărit, dezvoltat în parteneriat cu Fundația Motivation, are sediul în orașul Bragadiru, comuna Clinceni, sos. Clinceni nr. 36, județul

Ilfov.

Întreprinderea Socială Orizont a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 183/27.10.2011 în cadrul Nazarcea Grup, cu sediul în București, Sector 1, str. Nazarcea nr. 24-28. (tel: 021.310.59.71,    021.310.34.38, e-mail: office@nazarceagrup.ro).

Întreprinderea Socială Orizont este formată din 7 ateliere lucrative: atelier brutărie, atelier

spălătorie, atelier croitorie, atelier tipografie, atelier lumânări, atelier modelare obiecte din lut

și atelier de grădinărit. Pentru ca o persoană să poată fi evaluată în vederea angajării în cadrul întreprinderii sociale, trebuie să îndeplineasacă cumulativ următoarele criterii:

1.    vârsta de 18 ani împliniti;

2.    domiciliul legal: municipiul București sau Județul Ilfov;

3.    persoane neîncadrate în muncă;

4.    persoane cu dizabilități datorate:

-    deficiențelor; fizice, senzoriale, intelectuale (certificat de încadrare în tip și grad de handicap);

-    condiții de sănătate: boli mintale și neuropsihice (act medical doveditor).

Persoanele care îndeplineau aceste criterii, au trecut printr-un proces de evaluare socială,

psihologică, vocațională și o testare a abilităților practice, în urma căruia au fost sau nu recomandate spre angajarea în unul dintre atelierele întreprinderii sociale.

II.PROIECT “ȘANSE EGALE PE PIAȚA MUNCII”

anul III de sustenabilitae

Obiectivul general al acestui proiect a fost creșterea oportunităților de angajare în muncă a persoanelor cu handicap și trecerea de la modelul medical la cel social al handicapului ( crește importanța ocupării unui loc de muncă pentru persoanele cu handicap).

Obiectivele specifice:

-    Evaluare profesională, prin care se evaluează competențele, abilitățile și interesele persoanei cu handicap și se analizează cerințele pentru locul (locurile) de muncă destinate;

-    Formare profesională, care ajută la depășirea golului dintre profilul personal și profilul pentru locul de muncă și crește nivelul de angajare a persoanei cu handicap;

-    Ateliere de lucru asistate în vederea realizări ajustărilor necesare pentru procesele de muncă cu scopul de a oferi acces tuturor persoanelor, indiferent de nivelul curent de productivitate;

-    Locuri de muncă asigurate, prin care se oferă sprijin persoanelor cu handicap în asigurarea și menținerea unui loc de muncă plătit pe piața deschisă a muncii. Acest serviciu include pregătirea pentru un loc de muncă, găsirea unui loc de muncă, angajare și sprijin la locul de muncă.

Grupul țintă: persoane cu handicap Activități:

Componenta A: Evaluare profesională a persoanelor cu handicap cu scopul integrării pe piața muncii

-    Subcomponenta 1: Imbunătățirea instrumentelor existente în România pentru evaluare profesională

-    Subcomponenta 2: Implementarea unui nou instrument de evaluare profesională pentru persoanele cu handicap

Componenta B: Dezvoltarea serviciilor sociale integrate orientate cu prioritate pe piața muncii

adresate persoanelor cu handicap

-    Subcomponenta 1: Dezvoltarea legislației

-    Subcomponenta 2: Înființarea de centre model unde vor fi implementate aceste servicii

-    Subcomponenta 3: Formare

-    Subcomponenta 4: Campanii de informare și promovare în accord cu manualul de

identitate vizuală

Componenta C: Dezvoltarea de standard profesional

OBIECTIVE STRATEGICE ALE C.M.CARAIMAN ÎN PERIOADA 2008-2013:

A.    în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice

1.    Dezvoltarea serviciilor alternative la instituționalizare pentru persoanele vârstnice:

-    extinderea unităților de îngrijire la domiciliu din cadrul C.M. Caraiman cu încă 3 unități pe zonele: Aviației - Floreasca - Dămăroaia; Bucureștii Noi - Chitila, Străulești;

-    extinderea programului de recuperare medicală la domiciliu;

-    elaborarea unui proiect (de tipul „masa pe roți”, „pachete alimentare”) în vederea asigurări unui trai decent persoanelor vârstnice aflate la limita subzistenței;

-    înființarea unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice cu probleme specifice vârstei, la nivelul C.M. Caraiman;

B.    în domeniul asistenței medicale comunitare:

1.    Dezvoltarea cu 40% a numărului de servicii medicale în vederea acoperirii nevoilor

grupului țintă :

În acest sens cabinetele de medicină de familie, planificare familială, stomatologie, oftalmologie, radiologie și imagistică medicală, psihiatrie vor furniza servicii medicale către comunitatea sectorului 1, cu prioritate către grupurile dezavantajate. În etapa următoare se vor dezvolta cabinetele de urologie, neurologie, ORL, care vor completa gama de servicii medicale oferite.

2.    Dezvoltarea de parteneriate cu unitățile sanitare cu paturi din București în vederea referirii cazurilor spre tratament și intervenție în regim de spital.

3.    Dezvoltarea de programe de educație pentru sănătate în comunitatea Sectorului 1 București, ce presupun :

-    consiliere socială și medicală a populației de etnie rromă în vederea creșterii calității vieții și promovării unui stil de viață sănătos;

-    educație pentru sănătatea igienei bucale dezvoltat în gradinitele si școlile din sectorul 1 București;

-    educație pentru sănătatea reproducerii inițiat în cadrul liceelor din Sectorul 1 București și în cadrul centrelor de plasament din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 1;

-    prevenire a cancerului de col uterin și sănătatea reproducerii adresat tuturor femeilor din Sectorul 1 București.

4.    Crearea până în anul 2019 a unui centru medical HOSPICE, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu.

5.    Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală la domiciliu în următoarele 12 luni astfel încât asistența medicală și asistența medicală stomatologică să fie furnizate în regim de gardă (24h/24h).

6.    Formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor oferite.

I . INDICI DE PERFORMANȚĂ

PREZENTAREA GRADULUI DE REALIZARE A ACESTORA

1. Dezvoltarea serviciilor alternative la instituționalizare pentru persoanele vârstnice:

S indicatori cantitativi :

-    media îngrijitorilor la domiciliu: 24 în 2013 față de 33 în anul 2012, 35 în anul 2011, 39 în anul 2010, 46 în 2009, 52 în anul 2008, 51 în anul 2007, 36 în anul 2006;

-    media persoanelor vârstnice îngrijite la domiciliu :124 în 2013 față de 135 în anul 2012, 148 în anul 2011, 179 în anul 2010, 238 în anul 2009, 221 (2008) , 183 în anul 2006

-    frecvența vizitelor la domiciliu : 2 ore/5 zile/săptămână la persoanele dependente, 2 ore/3zile/săptămână la persoanele semidependente;

-    nr. de întruniri/lună cu îngrijitorii la domiciliu (bilunar întruniri în cadrul CM Caraiman) pentru a identifica eventualele conflicte între persoanele asistate și îngrijitori precum și alte probleme cu care se confruntă îngrijitorii la domiciliu atât în viața de zi cu zi cât și în cadrul activității profesionale.

-    acordarea de pachete alimentare, anual, cu sprijinul unor donatori privați pentru 14 beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu.

În ceea ce privește activitatea de recuperare medicală la domiciliu și monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor prin Serviciul Ambulanța Socială.

În figura de mai jos este prezentată distribuția lunară a deplasărilor la domiciliu a kinetoterapeutului pentru acordarea de servicii de recuperare a persoanelor vârstnice cu probleme de mobilitate, concomitent cu evoluția numărului de beneficiari.

Dezvoltarea de programe de educație pentru sănătate în comunitatea Sectorului 1 București, ce presupun : - au fost consiliate prin intermediul Serviciului Asistență Comunitară, Informare și Consiliere Socio-medicală un număr de 7962 de persoane de pe raza Sectorului 1 București cu privire la serviciile sociale și medicale existente pe raza sectorului 1 București.

În raport cu anul 2012, se observă o creștere a numărului de persoane consiliate cu aproximativ 12%.

OBIECTIVELE GENERALE ALE C.M.CARAIMAN SUNT :

Sîn domeniul asistenței medicale comunitare:

În vederea prevenirii îmbolnăvirilor în rândul populației sărace din sectorul 1 București ne-am concentrat atenția pe dezvoltarea de servicii medicale care să asigure identificarea și tratarea precoce a bolilor. Astfel, după cum se poate observa din graficul de mai jos în perioada 2009-2013 numărul consultațiilor de asistență medicală primară prin intermediul medicului de familie a crescut în mod considerabil ajungând la un număr mediu de 6000 consultații anual, pacienții provenind atât din mediul instituționalizat cât și din comunitatea Sectorului 1 București.În cadrul CM Caraiman funcționează un cabinet de oftalmologie prin încadrarea cu jumatatea de normă a unui medic specialist oftalmologie, cabinet care furnizează servicii medicale de specialitate persoanelor vârstnice instituționalizate (13%) dar și persoanelor din comunitate (87%). Din graficul de mai jos se observă că în anul 2013 s-au realizat 1742 de investigații pentru un număr de 481 de persoane, 69% dintre ei fiind de sex masculin. Între anii 2009-2013 au beneficiat de servicii oftalmologice un număr de 2086 pacienți realizându-se aproximativ 4690 investigații de specialitate.
În cadrul CM Caraiman funcționează cabinetul de planificare familială care oferă prin programul național de planificare familială, consiliere și metode contraceptive moderne gratuite către grupurile de femei vulnerabile (eleve, studente, șomeri, persoane care au efectuat un avort în ultima perioadă, persoane cu domiciliul în mediul rural, precum și persoane aflate în evidența serviciilor de asistența socială, etc).

În intervalul 2009-2013 au fost efectuate 4284 investigații medicale de specialitate, 79% dintre beneficiari provin din comunitate, iar dintre aceștia 32% au studii medii. Cea mai folosită metodă contraceptivă este COC (74%).


Totodată, cabinetul de planificare familială, începând cu luna martie 2012, oferă gratuit, persoanelor domiciliate în sectorul 1, testul pentru depistarea osteoporozei (osteodensitometrie periferică). In perioada ianuarie-decembrie 2013 s-au efectuat 284 teste, 86 % dintre beneficiari fiind de sex feminin.

Distribuția pe sexe a beneficiarilor testului pentru depistarea osteoporozei

i femei

86%

i barbati
În cursul anului 2013 cabinetul de planificare familială a oferit consiliere și tratament de specialitate unui număr de 116 persoane din următoarele centre: din Centrul „Diaconia” -11 persoane, din CSS „Sf. Maria” - 18 persoane, din CSS „ Pinocchio” - 20 de persoane, din Centrul „Sf. Mihai și Gavril” -16 persoane, din CSS „Sf. Andrei” - 10 persoane, din CSS „Sf. Nicolae”- 8 persoane, din Căsuța „Alexandra” - 33 persoane.

În cadrul cabinetului de psihiatrie se acordă servicii medicale de specialitate persoanelor vârstnice instituționalizate în centrele rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Sector 1, dar și cetățenilor sectorului 1. În intervalul 2009-2013 s-au realizat un număr de 9824 de consultații, 93% dintre acestea sunt tratamente, 71% fiind acordate persoanelor de sex masculin.Comparativ cu 2012 se observă o creștere a numărului de beneficiari cu 8%.

Cabinetul de psihiatrie, cu un medic specialist psihiatru, cu jumătate de normă, acordă

consultații de specialitate în vederea angajării, reangajării sau evaluării periodice a salariaților D.G.A.S.P.C Sector 1 și C.M. Caraiman. În intervalul 2009-2013 realizându-se peste 6.500 consultații de specialitate.

În cadrul C.M. Caraiman funcționează cabinetul de medicina muncii prin care sunt evaluați periodic salariații instituției și ai D.G.A.S.P.C sector 1. În cursul ultimilor 4 ani au fost eliberate un număr de 10071 fișe de aptitudini medicina muncii.

Prin intermediul unui psiholog, angajat cu jumătate de normă, au fost examinați psihologic un număr de 2048 salariați.

Totodată, în cadrul C.M. Caraiman funcționează un laborator de analize care a efectuat în perioada 2009-2013 un număr de 34574 de investigații din care 4602 investigații au fost necesare evaluării stării de sănătate a persoanelor defavorizate din sectorul 1, neasigurate sau instituționalizate și neacoperite de sistemul național de asigurări de sănătate.

C.M. Caraiman furnizează servicii stomatologice prin intermediul a trei cadre medicale (un medic stomatolog cu normă întreagă și un medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial cu normă, un conferențiar universitar doctor cu jumătate de normă). Prin parteneriatul cu Universitatea Titu Maiorescu a fost dezvoltat un program de asistență medicală stomatologică pentru persoanele defavorizate din Sectorul 1 București. In intervalul 2009-2013 s-au efectuat 27419 consultații stomatologice. Anual un număr de aproximativ 466 pacienți au beneficiat de programe complexe de reabilitare orală, 96 % sunt din comunitate, iar 63% sunt de sex feminin. Din totalul pacienților incluși în program 78% au beneficiat de servicii medicale stomatologice gratuite având un venit pe membru de familie sub salariul minim pe economie.

Prin medicul stomatolog angajat al C.M.Caraiman au fost furnizate servicii de asistență medicală stomatologică la domiciliu pentru 142 de persoane imobilizate de pe raza sectorului 1 București

Comparativ cu 2012 se observă o creștere a numărului de beneficiari cu 3%.

În cadrul C.M. Caraiman funcționează un cabinet de Radiologie și Imagistică Medicală, cu un medic specialist cu un sfert de normă. În perioada 2009- 2013 s-au efectuat un număr de 1180 deServiciul Ambulanța Socială furnizează cu precădere servicii de transport medicalizat și asistență medicală la domiciliu. Astfel în perioada 2009-2013 la dispeceratul 021/9644 au fost înregistrate un număr de 18927 solicitari telefonice, 62% dintre acestea provenind din comunitatea Sectorului 1, 67% fiind de sex feminin.

Distribuția beneficiarilor pe medii de proveniență

Ambulanța Socială

■ comunitari

..................
SCURTĂ PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂȘURATE ȘI A

MODULUI DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE C.M. CARAIMAN

Pe lângă activitatea de dotare și autorizare a serviciilor constituite în cadrul CM Caraiman (dotare cu aparatură și instrumentar a cabinetelor medicale, dotarea cu aparatură electronică a cabinetelor și serviciilor în vederea informatizării activității, etc) au fost dezvoltate diferite programe în scopul realizării obiectivelor stabilite și aprobate prin Strategia structurilor Integrate de

Asistență Socială și Asistența Medicală Comunitară « Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 » și « Complexul Multifuncțional Caraiman » subordonate

Consiliului Local Sector 1.

În acest sens:- în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice:

1. A continuat implementarea Proiectului ”O altă șansă” în parteneriat cu Fundația de Utilitate Publică Crucea Alb Galbenă.

Scopul proiectului - acordarea de servicii integrate de asistență și consiliere socio-medicală la domiciliul persoanelor vârstnice dependente și semidependente;

Obiective - dezvoltarea și consolidarea programului de furnizare de servicii care să asigure accesul la îngrijire a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii integrate socio-medicale la domiciliu;

-    dezvoltarea unui program de recuperare medicală la domiciliu, care să răspundă nevoilor persoanelor aflate într-o stare de dependență temporară sau permanentă, în vederea valorificării la maximum a restantului funcțional;

-    furnizarea unor servicii specializate cu scopul de a preveni și combate marginalizarea socială și de a contribui la reintegrarea persoanelor dependente sau semidependente;

Grupul țintă - 30 persoane vârstnice dependente și semidependente domiciliate pe raza sectorului 1;

Activitățile desfășurate :

-    servicii medicale specializate prin 2 asistente medicale (angajate ale Fundației Crucea Alb-Galbenă);

-    materiale medico-sanitare în valoare de 20 RON/persoană/lună;

Totodată a continuat procesul de furnizare a serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu prin intermediul medicului și a două cadre medicale medii.

După cum se poate vedea în figurile de mai jos numărul de beneficiari ai serviciilor medicale la domiciliu a variat, fiind în medie de 30 de beneficiari/lună.

Din al doilea grafic reiese faptul că, persoanele vârstnice au beneficiat de servicii medicale constând în consultații punctuale și tratamente (simptomatologie post accident vascular cerebral, măsurarea glicemiei, administrare insulină și medicație specifică, pansament picior diabetic, măsurarea tensiunii arteriale, administrare tratament prin perfuzii, pansamente și administrare tratamente pentru persoanele care au suferit intervenții chirurgicale grave, urmărirea stomei, schimbarea pungii de stoma, acceptarea stomei și adaptarea la modul nou de viață, îngrijiri paliative, sonda vezicală sau condom urinar, aleză absorbantă etc.).

2.    În perioada 21-22 mai 2013 la intersecția dintre Turda și B-dul Ion Mihalache s-a desfășurat o acțiune pentru testarea glicemiei și tensiunii arteriale a populației sectorului 1. Au fost testate 464 de persoane, din care 157 cu valori tensionale crescute, 43 cu valori ridicate ale glicemiei și 63 de persoane și -au testat masa corporală. Cei cu valori ridicate au fost direcționați către medicul de familie în vederea efectuării unui examen mai amănunțit.

3.    În perioada 28-29 septembrie 2013 în Parcul Bazilescu s-a desfășurat o acțiune pentru testarea glicemiei și tensiunii arteriale a populației sectorului 1, de informare a populației cu privire la beneficiile planificării familiale și de promovare a serviciilor oferite de C.M. Caraiman, prin oferirea de pliante și fly-ere. Au fost testate 158 de persoane, din care 38 cu valori tensionale crescute, 29 cu valori ridicate ale glicemiei. Aceștia au fost direcționați către medicul de familie în vederea efectuării unui examen mai amănunțit.

-    în domeniul asistenței medicale comunitare:

1.Implementarea proiectului „Pentru sănătatea noastră” care are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situație de marginalizare socială prin asigurarea accesului la informare și servicii de sănătate gratuite.

Obiective specifice:

1.    Evaluarea stării de sănătate pentru un număr de 500 de persoane într-o perioadă de 3

luni.

2.    Creșterea numărului de persoane asistate social care au acces la servicii sociale de

calitate.

Grupul Țintă: persoanele aflate în situație de risc major de marginalizare socială din cauza problemelor socio-economice cu care se confruntă.

Activități desfășurate:

-    Evaluarea stării de sănătate generală ;

-    Recoltarea de probe biologice în vederea    realizării analizelor    medicale;

-    Controlul de specialitate    în    cadrul    cabinetelor    medicale    din    C.M. Caraiman la

recomandarea medicului;

-    Consiliere medicală;

-    Consiliere locală.

În perioada 2009-2013 s-au realizat un număr de 4602 de investigații de laborator pentru persoane aflate în dificultate de pe raza sectorului 1.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE, PROCESUL DE EVALUARE ȘI CONTROL, ÎN PERIOADA 2008-2013, VĂ PREZENTĂM URMĂTORII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:

1. Numărul de servicii nou înființate pentru grupurile țintă ale instituției

În perioada 2008-2013, pe lângă reorganizarea structurilor instituției cerută prin republicarea H.G.R 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, au mai fost înființate structuri noi ca urmare a proiectelor derulate și implementate la nivelul instituției, asigurându-se astfel sustenabilitatea serviciilor sociale destinate grupurilor țintă:

SIndicator pentru perioada 2008-1013: 24 de structuri nou înființate

2. Numărul de metri pătrați reabilitați/ modernizați în imobilele centrelor

S Indicator pentru perioada 2008-1013: un total de 12.234 mp reabilitați/ modernizați

3.    Numărul de metri pătrați - extindere a clădirilor centrelor SIndicator 2008-1013: un total de 4.398 mp

4.    Numărul de persoane cu handicap încadrate în muncă

SIndicator pentru perioada 2008-1013: 82 persoane cu handicap încadrate în muncă

5.    Numărul de asistenți maternali angajați din sectorul 1

SIndicator pentru perioada 2008-1013: un total de 48 de asistenți maternali angajați, din care 11 au domiciliul pe raza Sectorului 1 și 37 sunt domiciliați în alte sectoare.

6.    Numărul de adopții în cazul copiilor cu vârsta peste 6 ani și de etnie rromă

SIndicator pentru perioada 2008-1013: 7 copii cu vârste peste 6 ani și 2 copii de etnie rromă.

7.    Numărul de solicitări ale cetățenilor pentru a beneficia de serviciile instituției

SIndicator pentru perioada 2008-1013: 266.554 solicitări ale cetățenilor și 1651 solicitări cu Regim special transmise spre soluționare de către alte instituții publice.

8.    Numărul de proiecte implementate din fonduri structurale sau alte surse de finanțare

SIndicator pentru perioada 2008-1013: 9 proiecte implementate, din care 3 în curs de derulare

9.Numărul de reclamații la adresa serviciilor furnizate de către DGASPC sector 1

SIndicator pentru perioada 2009-1013:au fost soluționate 382 de reclamații

10.    Numărul de reclamații la adresa serviciilor furnizate de către Complexul Multifuncțional Caraiman

SIndicator pentru perioada 2009-1013:34 reclamații soluționate,

11.    Numărul de zile de instruire de care beneficiază fiecare angajat

S Indicator pentru perioada 2009-1013: pentru fiecare anagajat 5 zile de instruire/an

12.    Numărul de îngrijitori la domiciliu angajați ai Complexului Multifuncțional

Caraiman

SIndicator pentru perioada 2009-1013:

-    media îngrijitorilor la domiciliu: 24 în 2013 față de 33 în anul 2012, 35 în anul 2011, 39 în anul 2010, 46 în 2009, 52 în anul 2008, 51 în anul 2007, 36 în anul 2006;

-    media persoanelor vârstnice îngrijite la domiciliu :124 în 2013 față de 135 în anul 2012, 148 în anul 2011,179 în anul 2010, 238 în anul 2009, 221 (2008) , 183 în anul 2006

-    frecvența vizitelor la domiciliu : 2 ore/5 zile/săptămână la persoanele dependente, 2 ore/3zile/săptămână la persoanele semidependente;

13.    Numărul de beneficiari ai serviciilor de asistență socială și medicală comunitară

SIndicator 2010-1013:

-    442 de consilieri ale persoanelor aflate în situații de risc de marginalizare, în vederea

accesării serviciilor medicale;

-    86 de persoane înscrise la medicul de familie, din care 84 adulți și 2 copii, colaborarea

făcându-se cu medicii din cadrul C M Caraiman;

-    156 de persoane cu vârstă fertilă au fost consiliate și îndrumate către cabinetul de Planning

Familial din cadrul C M Caraiman;

-    pentru 10 persoane s-a facilitat accesul la servicii medicale în sensul depunerii actelor

necesare procurării tubului de oxigen de la S.C Oxigen Plus și obținerea deciziei de compensare de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;

-    5 cazuri de TBC/S.I.D.A monitorizate la solicitarea medicului primar pneumatolog/specialitate, cu obligativitatea de a se prezenta periodic la control din cauza

riscului epidemiologic pe care îl prezintă;

-    au fost consiliate și monitorizate 3 familii (20 de persoane) cu pediculoză pentru care au fost

scoase din farmacia Caraiman produse antiparazitare și distribuite.

-    pentru un număr de 47 de persoane vârstnice care au necesitat găzduire în centrele din

subordinea DGASPC Sector 1 s-a colaborat cu medicii de familie ai persoanelor, în sensul că le-au fost puse la dispoziție asistenților comunitari adeverințele și analizele necesare

întocmirii dosarului de găzduire.

-    pentru un număr de 50 de cazuri de persoane vârstnice cu probleme de sănătate, asistenții medicali comunitari au însoțit echipa de asistenți sociali, acordând servicii medicale constând în măsurarea tensiunii arteriale, a indicelui glicemic, iar în funcție de gravitatea cazului a fost apelat serviciul de ambulanță.

14.    Număr de copii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă

SIndicator pentru perioada 2012-1013: 98 de copii integrați în învățământul de masă

15.    Numărul de acțiuni de prevenire a comportamentului delincvent

S Indicator pentru perioada 2009-1013: 212 acțiuni

16.    Numărul de acțiuni de prevenire a consumului de droguri

S Indicator pentru perioada 2009-1013: 263 acțiuni

17. Numărul de parteneriate active încheiate cu sectorul neguvernamental și cu sectorul

public, la nivelul anului 2013

S Indicator anul 2013: 90 parteneriate active cu ONG-urile și 25 de parteneriate cu alte instituții publice

18.    Numărul de cazuri de abuz, neglijare, exploatare, victime ale violenței în familie cărora li s-au acordat servicii sociale

S Indicator pentru perioada 2008-1013: 224 de cazuri

19.    Numărul de programe educaționale pe diverse teme desfășurate în școli

S Indicator pentru perioada 2008-1011 a fost derulat programul „Împreună pentru Viitorul Tau” în colaborare cu școli și licee de pe raza Sectorului 1.

20.    Numărul de persoane pentru care s-au făcut demersuri în vederea obținerii actelor de identitate

S Indicator pentru perioada 2008-1013: 461 de cazuri

21.Numărul de copii de etnie rromă pentru care au fost acordate diverse facilități în vederea participării școlare și reducerii abandonului școlar

S Indicator pentru perioada 2008-1013: aproximativ 500 de cazuri

22.Baza de date pentru persoanele aflat în risc de marginalizare socială creată și actualizată

S Indicator atins: la nivelul Serviciului Prevenire exista o bază de date actualizată lunar și anual.

IV. MISIUNE, SCOP, PRINCIPII ȘI VALORI

MISIUNE :

Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii la nivelul Sectorului 1 care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora. Dorim ca implementarea strategiei să aibă ca rezultat existența unui sistem de servicii sociale la nivelul Sectorului 1, capabil să asigure dezvoltarea capacităților indivizilor și/ sau comunităților pentru soluționarea propriilor nevoi sociale, precum și creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

Sistemul de servicii sociale la nivelul comunității locale a Sectorului 1 cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale funcționale la nivelul sectorului, asigurate de furnizori de servicii sociale acreditați, publici și privați, prin care autoritatea publică locală împreună cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

Serviciile sociale furnizate la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 1 reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Ne propunem asigurarea la nivelul Sectorului 1 a unui sistem de servicii sociale și medicale cu caracter proactiv și care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

PRINCIPII ȘI VALORI

Principii generale ale sistemului de asistență socială la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 1

>    Solidaritatea socială

Întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație.

>    Subsidiaritatea

În situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și complementar, statul.

>    Universalitatea

Fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege.

>    Abordarea individuală

Măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului.

> Parteneriatul

Instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile.

V. ANALIZA SWOT

STRENGH (PUNCTE TARI)

-    Existența unui sistem integrat de asistență socială și medicală la nivelul sectorului 1

(D.G.A.S.P.C sector 1 și C..M. Caraiman) care oferă o abordare complexă a problematicii și nevoilor

sociale și socio-medicale;

-    Dezvoltarea și diversificarea serviciilor nevoilor a fost centrată pe nevoile reale identificate

la nivelul comunității sectorului 1 și corelată cu resursele disponibile;

-    Existența unui portofoliu semnificativ de proiecte implementate, cu finanțare externă, sustenabile și a unei echipe de manageri de proiect, cu experiență și competență în managementul fondurilor europene;

-    Existența unor modele de bună practică, ce pot fi preluate și de către celelalte D.G.A.S.P.C.

-uri;

-    Parteneriatul public - privat realizat la nivelul tuturor axelor strategice (parteneri privați de excepție);

-    Personal calificat și perfecționat continuu, în acordarea serviciilor sociale;

-    Rețea de servicii sociale și medico-sociale în continuă expansiune;

-    Suport logistic din partea Consiliului Local Sector 1 și a executivului Sectorului 1 ;

-    Top management eficient și înalt calificat;

-    Acreditare ISO - standardizarea tuturor activităților D.G.A.S.P.C.Setor 1, ceea ce a generat realizarea de proceduri coerente și funcționale;

-    Existența unei bune infrastructuri de asistență socială și asistentă comunitară;

-    Acreditare în ceea ce privește gestionarea de proiecte europene ce au la baza conceptul de voluntariat european;

-    Afilierea D.G.A.S.P.C. Sector 1 la Comitetul European de Coordonare ( CEC), Bruxelles,

Belgia

-    Colaborări cu mediul Academic național și transnațional ( Universitatea București-România, Universitatea Via- Danemarca, Universitatea Hogeshool van Amsterdam- Olanda, Universitatea Titu Maiorescu).

WEAKNESSES (PUNCTE SLABE)

-    lipsa cronică de resurse umane;

-    întârzieri sau imposibilitatea acordării în timp util a unor servicii din cauza resurselor umane insuficiente;

-    nu există încă servicii pentru toate categoriile de nevoi identificate;

-    fluctuația foarte mare a personalului;

-    nu toți salariații au beneficiat de o formare continuă adecvată (în principal din cauza deficitului cronic de resurse umane și a supraîncărcării personalului existent cu sarcini de serviciu suplimentare);

-    număr insuficient de asistenți sociali cu studii superioare, ceea ce generează probleme reale în realizarea managementului de caz;

-    demotivarea resurselor umane din cauza sistemului de salarizare subfinanțat, inexistența unui sistem de recompensare a rezultatelor obținute;

-    insuficientă cunoaștere a drepturilor și a serviciilor existente la nivelul comunității;

-    insuficienta cunoaștere a nevoii sociale reale la nivelul Sectorului 1;

-    lipsa unei hărți sociale la nivelul Sectorului 1 ;

-    existența unui sistem birocratic.

OPORTUNITIES (OPORTUNITĂȚI)

-    posibilitatea accesării de fonduri Structurale, bazată pe experiența acumulată;

-    existența unor documente strategice interne pentru marile linii directoare ale strategiei locale (grupurile vulnerabile);

-    existența unor documente strategice internaționale corespunzătoare - Strategia de la Lisabona ;

-    posibilitatea contractării unor servicii sociale de către D.G.A.S.P.C. sector 1 de la partenerii

privați;

- existența unor standarde de calitate care completează și susțin reglementările legislative programatice;

-    cointeresarea unor ONG-uri externe în cofinanțarea proiectelor sociale majore, derulate la nivelul sectorului 1;

-    regiunea București - Ilfov este un pol de creștere și creare de locuri de muncă;

-    regiunea București - Ilfov are cel mai ridicat nivel al investițiilor străine directe din România.

THREĂTS (ĂMENINȚĂRI)

-    cadru legislativ insuficient și/sau nepermisiv pentru anumite direcții, de exemplu: protecția vârstnicului, protecția persoanelor cu handicap, serviciile medico sociale;

-    responsabilitate și implicare scăzută a actorilor sociali (grupuri țintă vulnerabile) în realizarea programelor strategice formulate;

-    mentalitatea „tradiționalistă” reprezintă un real obstacol în exprimarea coparticipativă a grupurilor țintă vulnerabile;

-    criza cronică de locuințe și de terenuri pentru construcția de locuințe fac imposibilă continuarea unor elemente strategice concrete în domeniul locuirii și dezvoltării durabile, creând grave probleme sociale;

-    nu există o piață coerentă a serviciilor sociale și medico-sociale și nici mecanisme transparente și flexibile de decontare, fapt de natură să creeze „presiuni” bugetare nesustenabile la nivelul bugetului D.G.A.S.P.C sector 1;

-    nu există o cuantificare completă a costurilor pentru toate serviciile sociale oferite;

-    salarizarea defectuoasă, nemotivantă a personalului din domeniul asistenței sociale sau medicale, de natură să genereze o instabilitate cronică a resurselor umane și o migrare a acestora către alte sectoare mai bine plătite;

-    proporția scăzută a populației având vârsta cuprinsă între 0 - 20 de ani, raportat la populația totală, fapt ce va exercita pe viitor o presiune crescută asupra nivelul de trai și a resurselor necesare, impunându-se o regândire a politicii sociale la nivelul comunității sectorului 1 București;

- existența unui procent în creștere a populației vârstnice constituie o problemă a sistemului socio-medical, capabilă să determine cheltuieli ridicate în viitor.

VI. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI

Strategia 2014 - 2020 urmărește stabilirea unor linii directoare pentru câteva domenii majore conturate după criteriul grupurilor țintă și definitivarea unui cadru instituțional coerent și integrat, menit să asigure un pachet de servicii sociale și medico-sociale, care la nivelul sectorului 1 să asigure incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, prevenind marginalizarea socială și contribuind la creșterea calității vieții categoriilor vizate.

Obiectivul general:

Dezvoltarea pachetului de servicii sociale și medico-sociale existente și aducerea lor la standarde de calitate în vigoare, ca urmare a cuantificări cu prioritate a nevoilor, prin îmbunătățirea managementului resurselor disponibile (financiare, materiale și umane) și maximizarea randamentului capacităților administrative și instituționale.

Grupurile țintă sunt reprezentate de:

1.    copiii și tinerii instituționalizați sau care provin din familii în situație de risc

2.    persoane cu handicap instituționalizate sau din familii

3.    persoane vârstnice

4.    persoane fără adăpost (fără o locuință permanentă din motive diverse)

5.    victime ale violenței domestice (femei , copii)

6.    agresori

7.    persoanele dependente de consumul de droguri

8.    persoane / familii fără venituri sau cu venituri insuficiente pentru un trai decent

9.    persoane discriminate pe criterii etnice și/sau religioase

10.    familiile monoparentale;

11.    femeia gravidă și lăuza;

12.    copilul nou născut;

13.    șomerii.

14.    persoane în situații de risc aflate în evidența Serviciului de Probațiune

Caracteristica comună a acestor grupuri țintă o reprezintă „situația de dificultate generatoare de marginalizare sau excludere socială și riscul cronicizării acestei situații dacă în momentul de criză nu există un suport acordat de familie sau de comunitate.

Ideea novatoare a strategiei propuse este de a extinde intervenția socială sau medico-socială de la persoanele instituționalizate (copii, tineri, persoane cu handicap, persoane vârstnice sau persoane care reclamă instituționalizarea ca și variantă de protecție /asistență socială) către orice persoană sau familie aflată generic în nevoie. O asemenea abordare strategică pe termen mediu și lung vizează propunerea și implementarea unor proiecte structurale dar și a unor proiecte punctuale al căror temei juridic se regăsește într-o serie de acte normative ale căror prevederi coroborate, permit centrarea oricăror intervenții sociale sau socio-medicale pe ANALIZA COST - BENEFICIU.

-    este mai ușor să previi un fenomen decât sa-l tratezi

-    este mai ușor să intervii cu celeritate într-o stare acută decât să-l lași să se cronicizeze.

Prin ușor, este de dorit să se înțeleagă și „MAI IEFTIN”. Deși comunitatea sectorului 1 este o

comunitate bogată, plecând de la principiul că „nu există sac fără fund”, orice intervenție care are la bază ANALIZA COST BENEFICIU, nu poate fi decât benefică pentru bugetul Consiliului Local Sector 1, cât și pentru sistemul de protecție (exemplu: costurile de întreținere pe lună pentru un copil în sistem rezidențial se ridică la 2800 lei. Este mai avantajos să oferim familiei un ajutor pentru ieșirea din situația de criză decât să plătim lunar pe o perioadă îndelungată de timp costurile de întreținere a copilului în sistemul rezidential).

Este de esență însă faptul că fără un corp profesional calificat și motivat (încadrat conform standardelor) care să beneficieze de o continuă perfecționare, implementarea unei strategii de asemenea anvergură rămâne o mare provocare.

Un lobby insistent la nivel guvernamental pentru crearea unei legislații adecvate unui domeniu atât de sensibil este absolut necesar sub cel puțin 2 aspecte:

1.    o lege adecvată profesiei de asistent social

2.    o lege a salarizării ,adecvată atât pentru funcția publică cât și personalul contractual din domeniul social.

VII. OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PERIOADA 2014-2020

A. OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

1. Diversificarea serviciilor sociale și furnizarea unor servicii de formare profesională

pentru beneficiarii sistemului de protecție socială ( în parteneriat public- privat) prin executarea unor lucrări de mansardare la Centrul de Primire în Regim de Urgență Pinocchio.

2.    Diversificarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității centrului de zi și a sistemului rezidențial prin executarea de lucrări de mansardarea la Complexul de Servicii Sociale „Sf.

Maria”.

3.    Optimizarea a activității serviciului adopții și postadopții, astfel încât un număr de minim 7 copiii de vârste mai mari de 5- 6 ani adoptabili, să fie adoptați de către familii cu domiciliul în România.

4.    Restucturarea rețelei AMP ( cu 25%) astfel încât tot mai mulți asistenți maternali să fie identificați la nivel teritorial în sectorul 1, în paralel cu scăderea duratei de asistare în cadrul acestei alternative de tip familial la instituționalizare.

5.    Centrarea dezvoltării serviciilor sociale pentru un număr de min. 5000 de familiile expuse riscurilor de marginalizare și excluziune socială astfel: asigurarea de ajutoare materiale și

financiare care să mențină coeziunea familiei, prevenirea instituționalizării copilului ( consiliere

socială și psihologică, înscrierea copiilor în grădinițe sau centre de zi, ajutoare materiale: lapte, pampers, haine, plata after school, obținerea actelor de identitate)

6.    Diversificarea serviciilor de protecție/intervenție în domeniul violenței domestice prin

derluarea unui număr de 2 parteneriate public privat ( acordarea unor servicii protective pentru victime, servicii suportive/educative pentru agresori).

7.    Transformarea celor 7 căsuțe de tip familial: Casa de Tip Familial “Alexandra”, Casa de Tip Familial „Buburuza”, Casa de Tip Familial „Brăduț”, Casa de Tip Familial „Sf. Mina”, Casa de Tip Familial „Stejărel”, Casa de Tip Famila „Sf. Ștefan”, Casa de Tip Familal „Sf. Constantin” în C.R.R.N. ( centre de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică pentru adultul cu handicap).

8.    Încheierea unui număr de min. 20 de noi parteneriate public- privat în vederea diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate.

9.    Diversificarea serviciilor acordate comunității Sectorului 1 prin înființarea unui complex de servicii pentru copii preșcolari în parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) (creșa și grădiniță) zona Străulești.

B. OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU ADULTUL CU HANDICAP

1.    Dezvoltarea unui atelier de procesare deșeuri biologice (distrugere pampers, seringi) în Șoseaua Odăi nr. 3-5.

2.    Dezvoltarea unui atelier de confecții metalice pentru mobilier urban în cadrul Complexului Multifuncțional Nazarcea.

3.    Construirea în cadrul Complexului Muntifuncțional Nazarcea a unei unități - bucătării tip catering ce va deservi sistemul de protecție socială.

4.    Dezvoltarea unei spălătorii publice deschisă pentru comunitatea Sectorului 1-Str. Țintașului) în cadrul căreia angajați vor fi persoane cu diferite dizabilități.

5.    Achiziționarea unor imobile de maxim 300 mp destinate persoanelor cu handicap (cu

diferite forme de demențe ): - mixte, vasculare, Alzheimer; în cartierele Dămăroaia, Bucureștii Noi, Străulești, Chitila, Băneasa, pentru realizarea unor centre de zi.

6.    Achiziționarea de locuințe protejate pentru adultul cu handicap mental sau diferite forme asociate ( minim 10 unități locative- garsoniere, 2 camere).

7.    Dezvoltarea de ateliere protejate pentru adultul tânăr cu handicap în cadrul C.R.R.N. Milcov.

8.    Achiziționarea unui imobil de minim 1000 mp suprafață utilă sau a unui teren de minim

1500 mp, pentru dezvoltarea unui C.R.R.N. cu o capacitate de 30 de locuri pentru bărbați cu afecțiuni neuro - psihiatrice severe.

9.    Încheierea unui număr de 2 de parteneriate public-private (cu unul sau mai multe ONG-

uri acreditate pentru formarea continuă a adultului) în vederea asigurării formării prevăzute de lege

pentru asistentul personal.

10.Realizarea unui număr de 2 activități de lobby intens guvernamental și parlamentar

pentru redefinirea profesiei de „asistent social” și a celei de „lucrător social”, precum și o salarizare motivată a personalului care lucrează cu persoana cu handicap grav și accentuat.

C. OBIECTIVE SPECIFICE - PERSOANE VÂRSTNICE

1.    Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin dezvoltarea de programe și proiecte de îmbătrânire activă, având drept obiectiv optimizarea celor trei principii ale strategiei 2020 Europene-Sănătate-Participare-Securitate.

2.    Elaborarea unui plan local de acțiune în domeniul protecției persoanelor

vărstnice în colaborare cu toți factorii interesați (societate civilă, instituții publice, etc) în contextul îmbătrânirii accentuate a populației Sectorului 1, București și realizarea unei baze de date cu persoanele vârstnice cu risc ridicat de marginalizare și excluziune socială la nivelul sectorului 1 București.

3.    Furnizarea serviciilor de îngrijire într-o manieră flexibilă (dimineața, prânz, seara; servicii de week-end pentru persoanele vârstnice imobilizate fără familie, servicii de supraveghere 24/24h, pe perioada în care persoana suferă de diferite afecțiuni ce necesită supraveghere

permanentă, dezvoltarea serviciilor de tip respiro ca modalitate de sprijin a familiei).

4.    Dezvoltarea unui centru de zi specializat pentru persoanele vârstnice suferind de boala Alzheimer cu o capacitate de minim 15 locuri și a unui centru de respiro în strada Someșului nr. 1 A.

5.    Extinderea rețelei de îngrijire la domiciliu și specializarea ingrijitorilor la domiciliu pe grade de dependență ale beneficiarilor.

6.    Dezvoltarea serviciilor de zi pentru persoane vârstnice prin crearea unui număr de 4 servicii alternative la instituționalizare in zonele Bucureștii Noi; Chitila; Domenii - Calea Griviței; Străulești.

7.    Remodelarea și redefinirea unui nou sistem de îngrijire de tip rezidențial pentru vârstnici prin dezvoltarea unui nou concept pentru vârsta a 3-a și preluarea unui model de bună practică - proiectul Humanitas (Olanda), ce va cuprinde structuri rezidențiale în pavilioane sau case de tip familial accesibile în regim gratuit (cazurile sociale), coplată sau cu plată integrală.

8.    Dezvoltarea serviciilor furnizate persoanelor vârstnice prin crearea unui Club al Seniorilor în cadrul Complexului de Servicii Sociale Străulești.

9.    Diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice prin înființarea unui centru care să aibă la bază oferirea de servicii comunitare și socio-medicale ( centru medical funcțional cu cabinet de medicină de familie și cabinet de specialitate în cadrul C.S.S. Străulești.

10.    Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului D.G.A.S.P.C. Sector 1 în vederea creșterii calității serviciilor oferite prin identificarea de cursuri stabilite în concordanță cu Planul Anual de Formare Profesională.

11.    Diversificarea serviciilor prin încheierea unui număr de min. 10 parteneriate publice- private în vederea diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate.

D. OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU FAMILII/PERSOANE AFLATE ÎN NEVOIE - CU

RISC DE MARGINALIZARE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ

1.    Centrarea dezvoltării serviciilor pe persoane /familii expuse riscurilor de marginalizare și excluziune socială astfel: prin intervenții (programe) structurale și (hotărâri ale Consiliului Local) HCL pentru grupuri țintă, intervenții punctuale (HCL-uri nominale) - prin ajutor material pentru asigurarea habitatului ( inclusiv pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție), asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare financiare de urgență pentru utilități (lumină, chirie, întreținere, etc.), ajutoare financiare pentru diverse intervenții medicale care să mențină coeziunea familiei, prevenirea instituționalizării copilului, a adultului cu handicap sau a vârstnicului.

2.    Promovarea unor acțiuni de incluziune socială prin creșterea cu 50% gradului de acces al persoanelor defavorizate la programele sociale și socio-medicale și preventive implementate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 în parteneriat cu C.M. Caraiman și alți parteneri publici sau privați.

3.    Favorizarea accesului la educație prin derularea unui număr de 5 acțiuni care să aibă la bază Programul Back to school, destinate în special pentru populație de etnie rromă, programe derulate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar sau cu furnizori privați.

4.    Creșterea gradului de acces al persoanelor aflate în situație de risc crescut de excluziune socială la programele sociale, de prevenire, evaluare și consiliere vocațională implementate de către DGASPC Sector 1 în parteneriat cu Serviciul de Probațiune București și alți parteneri publici sau privați.

4.    Promovarea unor acțiuni de incluziune socială prin soluționarea cu 50% a problematicii legate de lipsa identității legale pentru persoanele identificate ca fiind locuitori ai sectorului 1

5.    Diversificarea serviciilor sociale pentru familiile aflate în dificultate prin încheierea de

min. 5 parteneriate publice-private.

E). OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

1.    Obiectivul strategic principal este acela de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor Sectorului 1 București prin reducerea inegalităților în domeniul sănătății

2.    Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate pentru toți cetățenii cu diferență de venituri, statut social, naționalitate, etc.

3.    Identificarea, difuzarea și promovarea de bune practici validate pentru măsurile de prevenire eficiente prin abordarea factorilor de risc de importanță majoră: cum ar fi:

-    Prevenirea consumului de alcool, droguri, tutun;

-    Educație pentru sănătatea alimentației și prevenirea obezității;

-    Educație pentru sănătatea reproducerii, reducerea incidenței avorturilor la cerere și a numărului sarcinilor nedorite prin creșterea accesului grupului țintă la metode contraceptive

gratuite precum și prin creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la opțiunile contraceptive;

-    Educație pentru sănătate orală ;

-    Educație pentru prevenirea răspândirii bolilor transmisibile și depistarea precoce a hepatitei B, C și a viruslui HIV SIDA prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la mijloacele de evitare a infecțiilor, testare periodică, etc;

-    Educație pentru sănătate cu scopul creșterii gradului de complianță a populației la vaccinare, mai ales în rândul grupurilor vulnerabile și dezavantajate, programe de educație pentru sănătate în școli și grădinițe, elaborarea de ghiduri de prevenire a îmbolnăvirilor;

4.    Dezvoltarea programului de reabilitare orală astfel încât timpul de așteptare

pentru accesul la servicii stomatologice, astăzi de aproximativ 18 luni să fie redus la minimum, concomitent cu o creștere considerabilă a accesului la servicii pentru persoanele cu venituri reduse.

5.    Dezvoltarea gamei de servicii medicale oferite populației cu risc crescut de marginalizare socială.

6.    Dezvoltarea unei rețele de asistenți medicali comunitari care în echipă cu

asistenți sociali comunitari să cartografieze nevoile sectorului 1 București și să furnizeze servicii de asistență primară în conformitate cu strategia în domeniul sănătății, comunicarea eficientă a riscurilor pentru sănătate către populație.

7.    Dezvoltarea unui serviciu de îngrijire paliativă tip hospice cu o capacitate de aproximativ 50 de locuri prin construcția unui imobil în strada Someș nr. 1 A Sector 1 București.

8.    Dezvoltarea de parteneriate cu unitățile sanitare cu paturi din București în vederea referirii cazurilor spre tratament și intervenție în regim de spital.

9.    Încheierea de noi parteneriate public-privat în vederea diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate.

10. Creșterea gardului de informare a cetățenilor Sectorului 1 prin elaborarea unei harți a serviciilor sociale și medicale din Sectorul 1 București, ce va cuprinde toți furnizorii de servicii sociale și medicale de pe raza Sectorului 1.

11. Formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor oferite

VIII. RISCURI ȘI IPOTEZE

1.    Legislație incompletă în domeniul aistenței sociale și asistenței medicale comunitare.

2.    Lipsa unei legislații coerente în ceea ce privește îngrijitorii la domiciliu fapt ce îngreunează dezvoltarea serviciilor de asistență socio-medicală.

3.    Salarizarea defectuoasă, nemotivantă a personalului din domeniul asistenței sociale, de natură să genereze o instabilitate cronică a resurselor umane și o migrare a acestora către alte sectoare mai bine plătite.

4.    Eșecurile în accesarea fondurilor structurale ar întarzia realizarea unor obiective strategice.

5.    Scăderea implicării ONG-urilor în proiectele aflate în derulare din cauza lipsei cronice de fonduri și lipsei unui mecanism legislativ coerent de contractare/concesionare a unor servicii sociale.

6.    Finanțarea insuficientă din partea Consiliului Local Sector 1 în condițiile unor schimbări legislative majore în ceea ce privește alocarea bugetului Consiliului General al Municipiului București.

IX. RESPONSABILITĂȚI

Echipa de management

A. În domeniul protecției drepturilor copilului

Responsabili :

-    Director General D.G.A.S.P.C. Sector 1

-    Director General Adjunct Direcția Protecția Copilului

-    Director General Adjunct Direcția Economică

Rapoarte de colaborare :

-    Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă

-    ONG-uri

-    Direcția de Muncă    și    Protecție Socială București

-    Poliția Locală

-    Poliția de Proximitate

-    Direcția de Sănătate Publică

-    Inspectoratul Școlar Municipal Rapoarte ale progreselor realizate :

-    Rapoarte    de activitate periodice

-    Statistici

-    Raportări    financiare

-    Rapoarte    narative

B. În domeniul protecției persoanelor și familiilor defavorizate

Responsabili :

-    Director General D.G.A.S.P.C. Sector 1

-    Director General Adjunct Direcția Protecție Persoană și Familie

-    Director Executiv Centrul Multifuncțional Caraiman

-    Director General Adjunct Direcția Economică

Rapoarte de colaborare :

-    Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă

-    ONG-uri

-    Direcția de Muncă și Protecție Socială București

-    Poliția Locală

-    Poliția de Proximitate

-    Autoritatea de Sănătate Publică

-    Inspectoratul Școlar Municipal

Rapoarte ale progreselor realizate :

-    Rapoarte de activitate periodice

-    Statistici

-    Raportări financiare

-    Rapoarte narative

C.În domeniul asistentei medicale comunitare :

-    Director Executiv C.M. Caraiman

-    Director adjunct medical

-    Medici specialiști și medici generaliști

Raporturi de colaborare :

-    Autoritatea de Sănătate Publică

-    Fundația Crucea Alb Galbenă

-    Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate

-    Inspectoratul Școlar al Municipiului București

-    Universitatea Titu Maiorescu- Facultatea de Medicină Dentară.

Raportări ale progreselor :

-    analiza raportărilor periodice

-    statistici

-    raportări financiare

-    analiza indicatorilor cantitativi și calitativi.

XI. EVALUARE și CONTROL

Indicatori de performanță:

-    numărul de servicii nou înființate pentru grupurile țintă ale instituției;

-    numărul de metri pătrați reabilitați/modernizați în imobilele centrelor ;

-    numărul de metri pătrați - extindere a clădirilor centrelor;

-    numărul de persoane cu handicap încadrate în muncă;

-    numarul de asistenți maternali angajați din sectorul 1 ;

-    numărul de adopții în cazul copiilor cu vârsta peste 6 ani și de etnie rromă;

-    numărul de solicitări ale cetățenilor pentru a beneficia de serviciilor instituției;

-    numărul de proiecte implementate din fonduri structurale sau alte surse de finanțare;

- numărul de reclamații la adresa serviciilor furnizate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1/C.M. Caraiman;

-    numărul de zile de instruire de care beneficiază fiecare angajat;

-    numărul de îngrijitori la domiciliu angajați ai C.M. Caraiman;

-    numărul de beneficiari ai serviciilor de asistență socială și medicală comunitară;

-    numărul de copii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă;

-    numărul de acțiuni de prevenire a comportamentului delicvent și a consumului de droguri;

-    numărul    de parteneriate încheiate cu sectorul neguvernamental;

-    numărul    de cazuri de victime ale violenței în familie cărora li se acordă

servicii sociale;

-    numărul    de programe educaționale pe diverse teme desfășurate în școli;

-    numărul    de persoane pentru care s-au făcut demersuri pentru obținerea

actelor de identitate ;

-    numărul de copii de etnie rromă pentru care au fost acordate diverse facilități în vederea participării școlare și reducerii abandonului școlar;

-    baza de date pentru persoanele aflat în risc de marginalizare socială creată și actualizată.

- 62 -

ANEXA 1

PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DREPTURILOR COPILULUI

Legi:

-    Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopției;

-    Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor

copilului;

-    Legea nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternaliprofesioniști;

Hotărâri de Guvern:

-    Hotărârea nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor;

-    Hotărârea nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopții;

-    Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal;

-    Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

-    Hotărârea nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de copii;

-    Hotărârea nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare.

-    Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state

Ordine:

-    Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat;

-    Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități;

-    Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități;

-    Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

-    Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru

telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere

pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și a standardelor minime

obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului,

neglijării și exploatării copilului.

-    Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind

 managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

-    Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea

 Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

-    Ordinul nr. 550/ 2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică.

-    Ordinul nr. 552/ 2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției.

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI PERSOANEI ADULTE

Legi:

-    Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

-    Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007, Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 06/03/2007;

-    Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/2008;

-    Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;

Hotărâri de Guvern

și Hotărâri de Consiliu

-    Hotărârea nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de întretinere în institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora;

-    Hotărâreă nr. 938 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;

-    Hotărâreă nr. nr.50/2011 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărâreă nr. 57 din 30 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 38/2011;

Hotărârea nr. 225/ 2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Normele

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim

garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 și 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, precum și a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011;

Hotărârea nr. 1291/ 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;

Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizarii sociale;

Hotărârea nr. 488/ 2005 privind aprobarea sistemului national de indicatori de incluziune sociala;

Hotărârea nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei de îmbunătățirea situației romilor modificată prin Hot. Nr. 522/19.04.2006;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 20/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si/sau aflate

in risc de marginalizare sociala si prevenirea riscului separarii copilului de familia sa,

precum si modalitati de interventie, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență ca masură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 309/2005 privind achiziționarea și gestionarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru Serviciul Prevenire a tichetelor sociale, ca modalitate de plată a unor ajutoare de urgență;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 14/31.01.2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor prestații sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare ;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 282/28.08.2008 privind acordarea unui ajutor financiar copiilor care urmează o formă de învățământ preuniversitar -cursuri de zi și care provin din familii aflate în imposibilitate să asigure din resurse proprii, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale, rechizite, echipamente școlare sau sportive;

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru acordarea unor ajutoare de urgență;

Ordonanțe

și Ordonanțe de urgență ale Guvernului :

-    Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările

ulterioare;

-    OUG nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada

sezonului rece;

-    OUG nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala.

Actele normative se completează cu acte normative si administrative emise la nivelul sectorului 1 în domeniul asistenței sociale sau domenii conexe.

ANEXA 2

PLAN OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI 2014-2020

A)    ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI

B)    ÎN DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

C)    ÎN DOMENIUL PERSOANEI VÂRSTNICE

D)    ÎN DOMEIUL FAMILIEI ȘI PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOIE

E)    ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Nr.

crt.

Domeniu    de

interes

Obiective strategice

Activități

Responsabili

Parteneri

Termen

Sursa de finanțare

1

A) ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Diversificarea serviciilor sociale și furnizarea unor servicii de formare profesională    pentru    beneficiarii

sistemului de protecție socială prin executarea unor lucrări de mansardare (Centru de Primire în Regim de Urgență Pinocchio)

-    realizarea studiului de fezabilitate;

-    lansarea procedurii de achiziție publică;

-    realizarea construcției;

-    identificarea de furnizori de formare profesională;

-    identificarea grupului țintă și a nevoilor de formare profesională;

-    realizarea cursurilor de formare.

Director General, Director General Adjunct

Economic, Manager proiect Director General Adjunct

Protecția

Copilului,

Șef Serviciu Financiar

Organizații

non-profit

2014-2020

-Consiliul

Local Sector 1,

Fonduri structurale (POR AXA 3 DMI 3.2), -Fonduri private

2.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Diversificarea serviciilor sociale pentru

creșterea capacității centrului de zi și sistemului rezidențial prin executarea de lucrări de mansardare la Complexul Social de Servicii Sf. Maria

-    realizarea studiului de fezabilitate;

-    lansarea procedurii de achiziție publică;

-    realizarea construcției;

-    identificarea de furnizori de formare profesională;

-    realizarea de activități educaționale, socializare, petrecere a timpului liber în cadrul centrului de zi;

-    oferire de găzduire beneficiarilor sistemului de protecție socială;

-    realizarea de activități educaționale, socializare, petrecere a timpului liber pentru beneficiarii aflați în sistem rezidențial.

Director General, Director General Adjunct

Economic, Manager proiect Director General Adjunct

Protecția

Copilului,

Șef Serviciu Financiar

Organizații

non-profit

2014-2020

-Consiliul

Local Sector 1,

Fonduri

structurale

(POR AXA 3 DMI 3.2),

-Fonduri

private

3.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Optimizarea activității serviciului adopții și postadopții, astfel încât un număr de minim 15 copii cu vârste mai mari de 5-6 ani să devină adoptabili

-    acordarea de servicii de consiliere privind procedura de atestare ca familie apta să adopte, punand accent pe etapa de pregatire a persoanelor/ familiilor în vederea derulării procesului de adopție

-    Acordarea serviciilor de

sprijin în etapa de pregătire pentru obținerea atestatului ca familie aptă să adopte, oferirea de informații despre caracteristicile    copiilor

adoptabili, despre nevoile acestora    astfel    încât

familiile să cunoască modul adecvat în care să răspunda

Director General Adjunct

Protecția

Copilului,

Șef Serviciu Adopții

Oficiul Român pentru Adopții

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

nevoilor copilului și să își exprime dorința de a adopta copii de vârsta mai mare

- oferirea de servicii de

consiliere atât în etapa de potrivire practică a unui copil cu o persoană/ familie cât și in perioada de incredintare în vederea adopției și post-adopție, pentru ca adopția copilului de vârsta 5-6 ani să fie cea mai bună opțiune pentru dezvoltarea copilului.

4.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Restructurarea rețelei AMP astfel încât tot mai mulți asistenți maternali să fie identificați la nivel teritorial în Sectorul 1, în paralel cu scăderea duratei de asistare în cadrul acestei alternative de tip familial la instituționalizare.

- Identificarea de asistenți maternali cu domiciliul pe raza Sectorului 1

Director General, Director General Adjunct

Protecția Copilului, Persoanei și Familiei,

Șef Serviciu Asistenți

Maternali

Profesioniști

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

5.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Diversificarea serviciilor de protecție/ intervenție în domeniul violenței domestice prin derularea unui număr de două parteneriate publice-private

-identificarea de furnizori privați de servicii sociale în domeniul violenței domestice,

-    încheierea de convenții de colaborare în vederea acordării de servicii sociale pentru victimele violenței domestice,

-    identificarea de surse de finanțare pentru crearea de servicii sociale destinate

Director General Adjunct

Protecția Copilului, Persoanei și Familiei,

Director General Adjunct

Economic,

Șef Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violență

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector 1,

Fonduri

structurale,

Fonduri

private

victimelor violenței domestice.

în Familie, Repatrieri și

Libera

Exprimare a Opiniei

Copilului,

Șef Serviciul

Prevenirea

Separării

Copilului de Familie.

6.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Transformarea celor 7 căsuțe de tip

familial:    Casa de Tip Familial

Alexandra, Casa de Tip Familial

Buburuza, Casa de Tip Familial Braduț, Casa de Tip Familial Sf. Mina, Casa de Tip Familial Stejărel, Casa de Tip Familial Sf. Constantin în CRRN

(centre de recuperare, reabilitare

neuropsihiatrică pentru adultul cu

handicap)

-obținerea avizului de funcționare de la ANPH, -obținerea autorizației de funcționare de la SANEPID,

- elaborare ROF și ROI, -elaborarea procedurilor operaționale de lucru, conform standardelor minime de calitate pentru persoane adulte cu dizabilități.

Director General, Director General Adjunct

Protecția

Copilului, Persoanei si Familiei,

Director General Adjunct

Economic

2014-2020

Consiliul

Local Sector 1,

Fonduri

structurale,

Fonduri

private

7.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Încheierea unui număr de minim 20 de

noi parteneriate publice-private, în

vederea diversificării serviciilor sociale

acordate grupurilor defavorizate.

-identificarea nevoilor existente la nivelul grupurilor țintă,

-identificarea de organizații non-guvernamentale dornice să incheie parteneriate, -încheierea convențiilor de colaborare pentru furnizarea de servicii sociale destinate grupurilor defavorizate.

Director General Adjunct

Protecția

Copilului, Persoanei și Familiei,

Director General Adjunct

Economic, Șef Serviciul

Strategii,

Proiecte,

Programe în

Domeniul

Asistenței

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector 1,

Fonduri

structurale,

Fonduri

private

Sociale și Relația cu ONG

8.

A)ÎN

DOMENIUL

PROTECȚIEI

COPILULUI

Diversificarea serviciilor acordate

comunității Sectorului lprin înființarea

unui complex de servicii sociale pentru

copiii preșcolari, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) - creșă și grădiniță în zona Străulești.

-    identificarea unui spațiu,

-    identificarea grupului țintă,

-    amenajare și dotare,

-    încheierea de parteneriat cu Inspectoratul Școlar, -realizarea activităților educaționale, de socializare și petrecere a timpului liber

Director General Adjunct

Protecția

Copilului,

Director General Adjunct

Economic,

Șef Serviciu Strategii, Proicte, Programe în Domeniul Asistenței

Sociale și Relația cu ONG

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector 1,

Fonduri

structurale,

Fonduri

private

1.

B)ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Dezvoltarea unui atelier de procesare deșeuri destinat distrugerii scutecelor de unică folosință, seringilor folosite, situat în zona Șos. Odăi

- achiziționarea echipamentelor,

-identificarea spațiului, -angajarea personalului: persoane cu dizabilități -procesarea deșeurilor colectate din cadrul sistemului de protecție socială.

Director General, Director General Adjunct Direcția Protecția

Copilului Persoanei si Familie,

Director General Adjunct

Economic, Șef Serviciu

Achiziții Publice Avizare

Contracte,

Coordonator

Complex

Multifuncțional

Nazarcea

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

2.

B) ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Dezvoltarea unui atelier de confecții metalice pentru mobilier urban în cadrul Complexului Multifuncțional

Nazarcea.

-achiziționarea

echipamentelor,

-identificarea spațiului,

-angajarea personalului:

persoane cu dizabilități - preluarea comenzilor și confecționarea mobilierului.

Director General, Director General

Adjunct Direcția Protecția

Copilului Persoanei și Familiei,

Director General

Adjunct

Economic,

Șef Serviciu Achiziții Publice

Avizare

Contracte,

Coordonator

Complex

Multifuncțional

Nazarcea

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1, (ANPH),

Fonduri

Structurale

3.

B) ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Construirea în cadrul Complexului Multifuncțional Nazarcea a unei unități- bucătării ce va deservi sistemul de protecție socială.

-achiziționarea

echipamentelor,

-identificarea spațiului,

-angajarea personalului:

persoane cu dizabilități - preluarea și realizarea

comenzilor

Director General, Director General Adjunct Direcția Protecția Copilului, Persoanei și Familiei,

Director General Adjunct

Economic,

Șef Serviciu Achiziții Publice Avizare

Contracte,

Coordonator

Complex

Multifuncțional

Nazarcea

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1, Fonduri Structurale

4.

B) ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Dezvoltarea unei spălătorii publice deschisă pentru comunitatea Sectorului

1

-achiziționarea

echipamentelor,

-identificarea spațiului,

-angajarea personalului:

persoane cu dizabilități,

- preluarea și realizarea

comenzilor.

Director General, Director General Adjunct Direcția Protecția

Copilului Persoanei și Familiei,

Director General Adjunct

Economic,

Șef Serviciu Achiziții Publice Avizare

Contracte,

Coordonator

Complex

Multifuncțional

Nazarcea

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1, Fonduri Structurale

5.

B) ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Achiziționarea unor imobile de maxim

300 mp destinate persoanelor cu handicap (persoane cu diferite forme de demență) în cartierele Dămăroaia, București Noi, Străulești, Chitila, Băneasa pentru realizarea unor centre de zi.

-identificarea imobilelor, -lansarea procedurii de

achiziție publică,

-amenajarea și dotarea, -identificarea grupului țintă, -realizarea de activități în

cadrul centrelor de zi destinate persoanelor cu handicap.

Director General, Director Gen. Adj.Economic,

Șef Serviciu Achiziții Publice Avizare

Contracte,

Director

Gen.Adj.

Protectia

Copilului Persoanei și Familiei

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

6.

B) ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Achiziționarea de locuințe protejate

pentru adultul cu handicap mintal sau

diferite forme asociate (minim 10 unități locative- garsoniere, 2 camere)

-identificarea imobilelor, -lansarea procedurii de achiziție

Director General, Director

Gen.Adj. Economic, Șef Serviciu

Achiziții Publice

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Avizare

Contracte,

Director Gen.Adj.Protecti a Copilului Persoanei si Familiei

7.

B) ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Dezvoltarea de ateliere protejate

pentru adultul tânăr cu handicap în cadrul CRRN Milcov.

-identificarea spațiului,

- amenajare și dotare,

-identificare grup țintă,

-derularea activităților lucrative

Director General, Director Gen. Adj.Economic,

Șef Serviciu Achiziții Publice Avizare

Contracte,

Director

Gen.Adj. Protecți a Copilului Persoanei si Familiei

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

8.

B) ÎN

DOMENIUL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Încheierea unui număr de 2

parteneriate publice-private ( cu unul sau mai multe ONG-uri active in domeniul formării continue a adultului)

-identificarea de furnizori de formare profesională,

-    identificarea angajaților ce necesită formare,

-    realizarea cursurilor de formare

Director General, Director Gen.

Adj. Economic, Director Gen. Adj.Protecția Copilului Persoanei și Familiei, Șef Serviciu

Achiziții Publice Avizare

Contracte, Șef Serviciu Juridic-Contencios și Resurse Umane

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliul

Local,

Fonduri

Structurale,

Fonduri

private

9.

B) ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI

Realizarea unui număr de 2 activități de lobby intens guvernamental și parlamentar    pentru    redefinirea

-întâlniri periodice cu organizațiile non-profit în vederea realizării

Director General, Director Gen.

Adj. Protecția

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliu

Local,

Fonduri

ADULTE CU

HANDICAP

profesiei de „asistent social” și a celei de “lucrător social”, precum și cu

privire la salarizarea personalului care lucrează cu persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat.

analizei/studiului privind statutul asistentului social și a lucrătorului social, -elaborarea de

memorandumuri, care să conțină principalele probleme cu care se confruntă asistentul social, -înaintarea propunerilor formulate către forumuri abilitate

Copilului, Persoanei și Familiei,

Șef Serviciu Strategii,

Proiecte,

Programe în

Domeniul

Asistenței

Sociale și relația cu ONG

Private

1.

C) OBIECTIVE

SPECIFICE    -

PERSOANE

VÂRSTNICE

Îmbunătățirea    calității    vieții

persoanelor varstnice prin dezvoltarea de programe si proiecte de imbatranire activă    având    drept    obiectiv

optimizarea celor trei principii ale strategiei 2020 europene-Sanatate-Participare-Securitate.

- elaborarea de programe și acțiuni de socializare, implicare    activă    a

vârstnicilor    în    viața

comunității.

CM

CARAIMAN

DIR EX,

ȘEF SCAPV, ȘEF SAC

D.G.A.S.P.C.S

.1

O.N.G.-uri

2014-2020

Consiliul Local sector 1,    fonduri

private, fonduri europene, fonduri Banca Mondială

2.

C. OBIECTIVE SPECIFICE    -

PERSOANE VÂRSTNICE

Elaborarea unui plan local de acțiune în domeniul protecției persoanelor vârstnice în colaborare cu toți factorii interesați (societate civilă, instituții publice, etc) în contextul îmbătrânirii accentuate a populației Sectorului 1 București și realizarea unei baze de date cu persoanele vârstnice cu risc ridicat de marginalizare și excluziune socială la nivelul sectorului 1 Bucuresti.

-    organizarea de întalniri cu actorii societății civile în vederea evaluării nevoilor sociale și medicale la nivelul populației vârstnice;

-    Implementarea de soluții TIC pentru monitorizare socială/medicală la domciliu

CM Caraiman DIR EX,

ȘEF SCAPV, ȘEF SAC

DGASPC. S 1 ONG-URI

01.07.2015

CLS1;

DONATII SI SPONSORIZ ARI

3.

C. OBIECTIVE SPECIFICE    -

PERSOANE VÂRSTNICE

Furnizarea serviciilor - de îngrijire într-o manieră flexibilă (dimineață, pranz, seara; servicii de week-end pentru persoanele vârstnice imobilizate fără familie, servicii de supraveghere 24/24h , pe perioada în care persoana suferă de diferite afectiuni ce necesită

-    organizarea de mese rotunde cu actorrii implicați în furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu;

-    Elaborarea unei propuneri legislative;

Inaintarea    propunerii

CM

CARAIMAN

DIR EX,

SEF SCAPV, SEF

AMBULANTA

SOCIALA

DGASPC. S 1 ONG-URI

01.07.2015

CLS1;

DONATII SI SPONSORIZ ARI

supraveghere permanentă, dezvoltarea serviciilor de tip respiro ca modalitate de sprijin a familiei).

legislative către organul legiuitor;

-    dezvoltarea de sisteme electronice de monitorizare a persoanei vârstnice TIC.

-    dezvoltarea unui serviciu de tip respiro în cadrul noului hospice,

4

C. OBIECTIVE SPECIFICE    -

PERSOANE

VÂRSTNICE

Dezvoltarea unui centru de zi specializat pentru persoanele vârstnice suferind de boala Alzheimer cu o

capacitate de minim 15 locuri și a unui centru de respiro în strada Someșului nr. 1 A.

-    construcție imobil strada Somesului nr 1 A

-    Amenajare spațiu

-    dotare spațiu,

-    Încheierea de parteneriate cu sectorul ong- cu experiența relevanta în domeniu.

-    formare personal de specialitate în lucurul cu persoana cu alzheimer.

CM

CARAIMAN\

DIR EX,

SCAPV,

AMBULANȚA

SOCIALĂ

ONG-URI

31.12.

2017

CLS    1,

FONDURI STRUCTUR ALE    ,

DONATII SI SPONSORIZ ARI

5

C. OBIECTIVE SPECIFICE    -

PERSOANE

VÂRSTNICE

Extinderea rețelei de ingrijire la domiciliu și specializarea îngrijitorilor la domiciliu pe grade de dependența ale beneficiarilor.

-    recrutare și formare personal de îngrijire;

-    elaborare propunere modificare cadru legislativ în vederea specializării pe grade de competența a îngrijitorului la domiciliu

-    elaborarea de programe de susținere pentru îngrijitorii informali provenind din familia persoanei vârstnice sau din rețeaua infomală de suport social

CM

CARAIMAN

DIR EX,

SCAPV,

AMBULANȚA

SOCIALĂ

BIROU RES. UMANE

DGASPC. S 1 ONG-URI

2014-2020

CLS1;

DONATII SI

SPONSORIZ

ARI

6

C)ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI

VÂRSTNICE

Dezvoltarea serviciilor sociale de zi destinate persoanelor vârstnice, prin crearea unui număr de 4 servicii sociale alternative la instituționalizare, în zonele Bucureștii Noi, 1 Mai-

-identificarea spațiilor,

- amenajarea și dotarea, -identificarea beneficiarilor, -derularea activităților de socializare și petrecere a

Director General, DirectorGen.Adj. Protectia

Copilului, Persoanei si

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliu

Local,

Fonduri

Structurale,

Fonduri

Domenii, Calea Griviței, Străulești.

timpului liber.

Familiei, Șef Serviciul

Strategii,

Proiecte,

Programe în

Domeniul

Asistenței

Sociale, Șef Serviciu

Achiziții Publice Avizare

Contracte,

Director

Gen.Adj.

Economic

Private

7.

C)ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI

VÂRSTNICE

Remodelarea și redefinirea unui sistem de îngrijire de tip rezidențial destinat persoanelor varstnice prin dezvoltarea unui nou concept pentru vârsta a III-a și preluarea unui model de bună practică -proiectul Humanitas, ce va cuprinde structuri rezidențiale în pavilioane sau case de tip familial accesibile în regim gratuit (cazurile sociale), coplată sau cu plată integrală.

-    identificarea spațiilor, -obținerea autorizațiilor aferente,

-    amenajarea și dotarea spațiilor,

-identificarea beneficiarilor,

-    oferirea de găzduire, -realizarea activităților conform planului individual de intervenție.

Director General, Director Gen. Adj.Economic, Director Gen.

Adj. Protecția Copilului, Persoanei și Familiei,

Șef CSS

Străulești,

Șef Serviciu Achiziții Publice, Avizare

Contracte

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

private

Fonduri

Structurale

8.

C)ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI

VÂRSTNICE

Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice prin crearea unui Club al Seniorilor în cadrul Complexului Social de Servicii

Străulești

-    identificarea spațiilor, -amenajarea și dotarea spațiilor,

-    identificarea beneficiarilor,

-realizarea activităților de socializare și de petrecere a timpului liber.

Director General, Director Gen. Adj.Economic, Director General Adj.Protecția Copilului,Persoa nei și Familiei,

Șef CSS

Străulești,

Achiziții Publice, Avizare

Contracte

Organizații

non-profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

private

Fonduri

Structurale

9

C)ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI

VARSTNICE

Diversificarea serviciilor sociale pentru

persoanele vârstnice prin înființarea unui centru care să aibă la bază oferirea de servicii comunitare și socio-

medicale ( centru medical funcțional cu

cabinet de medicina de familie și cabinet de specialitate în cadrul CSS Străulești)

-identificarea spațiilor -obținerea autorizațiilor, -amenajarea și dotarea spațiilor,

-angajarea personalului de specialitate,

-informarea beneficiarilor cu privire la accesarea serviciilor socio- medicale

Director General, Director General Adj.Economic, Director Gen. Adj.Protecția Copilului, Persoanei și Familiei, Șef

CSS Străulești,

Șef Serviciu Achiziții Publice, Avizare

Contracte

CM Caraiman

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

10.

C) ÎN

DOMENIUL

PERSOANEI

VÂRSTNICE

Dezvoltarea    competențelor

profesionale ale personalului angajat

DGASPC Sector 1 și CM Caraiman, în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite prin identificarea de cursuri de formare stabilite în concordanță cu Planul Anual de Formare Profesională.

-identificarea de furnizori de formare profesională, -identificarea    angajaților

care necesita formarea si participarea la cursuri,

- realizarea cursurilor

Director General, Director General Adj.Economic,

Șef Serviciu Achiziții Publice, Avizare

Contracte, Șef Serviciu Juridic Contencios și Resurse Umane dir ex CM Caraiman, Șef

Organizații non-profit, furnizori de formare

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

private

Fonduri

Structurale

Birou Resurse Umane

1.

D)ÎN

DOMENIUL

FAMILIEI ȘI A

PERSOANELOR

AFLATE ÎN

NEVOIE

Centrarea dezvoltării serviciilor pe persoane /familii expuse riscurilor de

marginalizare și excluziune socială

astfel

Prin intervenții (programe) structurale și (hotărâri ale

Consiliului Local) HCL

pentru    grupuri    țintă,

intervenții punctuale (HCL-uri nominale) - prin ajutor material pentru asigurarea habitatului ( inclusiv pentru tinerii    care    părăsesc

sistemul de protecție), asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare financiare de urgență pentru utilități (lumină, chirie, întreținere, etc.), ajutoare financiare pentru diverse intervenții medicale care să mențină coeziunea    familiei,

prevenirea instituționalizării copilului, a adultului cu handicap sau a vârstnicului.

Director General, Director Gen. Adj.Protecția Copilului, Persoanei și Familiei,

Director Gen. Adj.Economic, Șefii de servicii DGASPC Sector

1,

Organizații non -profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

private

Fonduri

Structurale

2.

D)ÎN

DOMENIUL

FAMILIEI ȘI A

PERSOANELOR

AFLATE ÎN

NEVOIE

Promovarea unor acțiuni de incluziune socială prin creșterea cu 50 % a

gradului de acces al persoanelor

defavorizate la programele sociale și

socio-medicale preventive implementate de DGASPC Sector 1 în

parteneriat cu CM CARAIMAN și alți parteneri publici sau privați

-    Prezentarea serviciilor, -Elaborarea materialelor informative,

-Distribuirea materialelor informative în comunitatea locală a Sectorului 1,

-    Informarea permanentă a beneficiarilor de servicii sociale domiciliați pe raza sectorului 1 cu privire la tipurile de servicii sociale oferite de DGASPC Sector

1 și CM CARAIMAN

Director General, Director    Gen.

Adj.Protecția Copilului, Persoanei    și

Familiei,

Director    Gen.

Adj.Economic, Șefii de servicii DGASPC Sector 1,

Director

Executiv    CM

Organizații non -profit

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Caraiman

3.

D)ÎN

DOMENIUL

FAMILIEI ȘI A

PERSOANELOR

AFLATE ÎN

NEVOIE

Favorizarea accesului la educație prin derularea unui număr de max. 5 acțiuni care să aibă la bază Programul

„Back to school”, destinate în special

populației de etnie rromă, programe derulate    în    parteneriat    cu

Inspectoratul Școlar sau cu furnizorii privați.

-întâlniri de consultare cu ONG-urile ce derulează proiecte ce au la bază Programul „Back to school”

prin care se vor realiza

următoarele acțiuni:

-identificarea grupurilor

țintă și a princpalelor probleme,

-stabilirea de parteneriate cu

Inspectoratul Școlar privind Programul „Back to school”,

-derularea de proiecte europene în parteneriat cu ONG-urile

Director General, Director Gen. Adj.Protecția Copilului, Persoanei și Familiei,

Dir. Gen. Adj. Economic,Șef Serviciu

Strategii,

Proiecte,

Programe în

Domeniul

Asistenței

Sociale și Relația cu ONG

Organizații

non-profit

Inspectoratul

Școlar

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

4.

D)ÎN

DOMENIUL

FAMILIEI ȘI A

PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOIE

Promovarea unor acțiuni de incluziune socială pentru soluționarea cu 50% a problematicii legate de lipsa identității

legale pentru persoanele identificate ca fiind domiciliate pe raza Sectorului 1

-identificarea    populației

lipsita de acte de identitate (persoane domiciliate pe raza Sectorului 1),

- realizarea demersurilor în vederea obținerii actelor de identitate,

-realizarea comunicatelor de presă ce vor fi postate pe site-ul instituției sau materiale informative elaborate in colaborare cu Primăria Sectorului 1-revista Capitala Capitalei, -distribuirea materialelor informative

Director General, Director Gen. Adj.Protecția Copilului, Persoanei si Familiei, Șef Serviciu

Prevenire și Șefii de servicii cu atribuții de prevenire

Primăria Sectorului 1

2014-2014

Consiliul

Local Sector

1

5.

D)ÎN

DOMENIUL FAMILIEI ȘI A PERSOANELOR

Creșterea gradului de acces al persoanelor aflate în situație de risc crescut de excluziune socială la programele sociale, de prevenire,

Încheierea de convenții de colaborare cu Serviciul de Probațiune București Realizarea de activități de

Director General, Persoanei    si

Familiei,    Șef

Serviciu

Serviciul de Probațiune București Organizații

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

AFLATE ÎN

NEVOIE

evaluare și consiliere vocațională implementate de către DGASPC Sector

1 în parteneriat cu Serviciul de Probațiune București și alți parteneri publici sau privați.

evaluare    și    consiliere

vocațională

Identificarea de locuri de muncă pe piața muncii Dezvoltarea de ateliere lucrative

Prevenire și Șefii de servicii cu

non

guvernamental

e

Structurale

Fonduri

private

atribuții prevenire Birou Centru întegrare muncă

de

Șef

de

în

6.

D)ÎN

DOMENIUL

FAMILIEI ȘI A

PERSOANELOR

AFLATE ÎN

NEVOIE

Diversificarea serviciilor sociale pentru

familiile aflate în dificultate prin încheierea de min. 5 parteneriate

publice-private

- participarea la întâlniri de lucru cu ONG-urile active în furnizarea de    servicii

sociale,

-identificarea nevoilor și stabilirea liniilor de acțiune comună,

-încheierea parteneriatelor cu respectatarea procedurilor de lucru interne

Director General, Director

Gen.Adj.

Protecția

Copilului,

Dir.Gen.Adj.

Economic,

Șef Serviciul Strategii,

Proiecte,

Programe în

Domeniul

Asistenței

Sociale și Relația cu ONG

Organizații

non-profit

2014-2014

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

1.

E) OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Obiectivul strategic principal este acela de imbunătătire a calității vieții cetățenilor Sectorului 1 București prin reducerea inegalităților în domeniul sănătății

- activităti de creștere a capacității institutionale în vederea furnizării de servicii de calitate

- CMC

CARAIMAN

DIR.

EXECUTIV,

BIROU RES

UMANE

ONG-URI

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

2.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate pentru toți cetățenii diferența de venituri, statut social, nationalitate, etc.

- fornarea și calificarea profesională a personalului angajaș    in    furnizarea

serviciilor;

CMC

CARAIMAN

DIR.

EXECUTIV,

DIR. ADJ. MEDICAL

ONG-URI FURNIZORI PRIVATI SI PUBLICI

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

3.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Identificarea, difuzarea și promovarea de bune practici validate pentru măsurile de prevenire eficiente    prin abordarea

factorilor de risc de importanta majora: cum ar fi:

-    Prevenirea consumului de alcool, droguri, tutun.

-    Educatie    pentru    sănătatea

alimentației și prevenirea obezității

-    Educație pentru sănătatea

reproducerii,    reducerea    incidenței

avorturilor la cerere și a numărului sarcinilor nedorite prin creșterea accesului grupului țintă la metode contraceptive gratuite precum si prin creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la opțiunile contraceptive.

-    Educație pentru sănătate orală

-    Educație pentru prevenirea răspândirii bolilor transmisibile și depistare precoce a hepatitei B, C și a viruslui HIV SIDA prin creșterea gradului de conștientizarea cu privire la mijloacele de evitarea a infecțiilor, testare periodică, etc.

Educatie pentru sanatate cu scopul cresterii gradului de complianta a populatiei la vaccinare, mai ales in randul grupurilor vulnerabile si dezavantajate, programe de educatie pentru sanatate in scoli si gradinite, elaborarea de ghiduri de prevenirea a imbolnavirilor

-    elaborarea de programe de

educative în scoli și licee, centre    de    plasament,

gradinișe, etc;

-    Promovarea de modele de bună practică;

-    tiparirea și difuzarea de materiale de infomare și articole în mass media pe probleme de educație pentru sănătate;

-    Campanii de informare cu

privire la necesitatea unei abordări    proactive    în

sănătate.

CMC

CARAIMAN

DIR.

EXECUTIV,

DIR. ADJ.

MEDICAL

MEDICI

SPECILALIȘTI

SERV AS COMUNITARĂ , SERV AMB SOCIALĂ

D.G.A.S.P.S.1

ONG-URI

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

4.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI

Dezvoltarea programului de reabilitare orală astfel încât timpul de așteptare pentru accesul la servicii stomatologice,

- creșterea capacității de furnizare    de    servicii

stomatologice.

CM

CARAIMAN

DIR EX

Univ Titu Maiorescu

UMF Carol

2014

Consiliul

Local Sector

1

MEDICALE

COMUNITARE

astăzi de aproximativ 18 luni să fie redus la minimum, concomitent cu o creștere considerabilă a accesului la servicii pentru persoanele cu venituri reduse.

DIR ADJ

MEDICAL

Davila

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

5.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Dezvoltarea gamei de servicii medicale oferite populației cu risc crescut de marginalizare socială.

- dezvoltarea de noi cabinete    medicale    de

specialitate:    ginecologie,

alergologie, endocrinologie, neurologie, etc.

CM

CARAIMAN BIROU RES UMANE

ONG-URI

2014-2020

6.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Dezvoltarea unei rețele de asistenți medicali comunitari care în echipa cu asistenți    sociali    comunitari    să

cartografieze nevoile sectorului 1 Bucuresti și să furnizeze servicii de asistență primară în conformitate cu strategia în domeniul sănătății, comunicarea eficientă a riscurilor pentru sănătate către populație.

-    formare profesională;

-    recrutare de personal;

-    elaborarea unei hărți a

serviciilor    sociale    și

medicale

-    Elaborarea unei hărții a nevoilor sociale și medicale în sectorul 1

CM

CARAIMAN BIROU RES UMANE

SERV AS

COMUNITARĂ

SERV

AMBULANȚĂ

SOCIALĂ

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

7.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Dezvoltarea unui serviciu de îngrijire paliativă tip hospice cu o capacitate de aprox 50 locuri prin construcția unui imobil in strada Someș nr 1 A Sector 1 Bucuresti.

Dezvoltarea de parteneriate cu unitățile sanitare cu paturi din București în vederea referirii cazurilor spre tratament și intervenție în regim de spital

- construcție și dotare spațiu Recrutare    și    formare

personal;

CM

CARAIMAN BIROU RES UMANE

SERV AS

COMUNITRA

SERV

AMBULANTA

SOCIALA

DGASPC S1 ONG-URI

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

8.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

încheierea de noi parteneriate public-privat în vederea diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate

- activităti de creștere a capacității instituționale în vederea furnizării de servicii de calitate

CM

CARAIMAN

DIR EX

DIR ADJ MEDICAL

ONG-URI

FURNIZORI

PRIVATI

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

9.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Creșterea gardului de informare a cetățenilor Sectorului 1 prin elaborarea unei harți a serviciilor sociale și medicale din Sectorul 1 București, ce va cuprinde toți furnizorii de servicii sociale si medicale de pe raza Sectorului 1

-    elaborarea unei hărti a

serviciilor    sociale    și

medicale în Sectorul 1

-    - acțiuni de promovare a serviciilor existente în sectorul 1 București

CM

CARAIMAN

DIR EXECUTIV

AS SOCIALI

ONG-URI

MMSSFPV

2014-2015

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

10.

E. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE COMUNITARE

Formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor

oferite

-    formarea

specialiștilor la nivelul serviciilor    de    îngijire

comunitara    în    vederea

formarii    unei    echipe

pluridisciplinare;

•    Activități    de

formare și consiliere menite să îmbunatatească nivelul de aptitudini și competențe al cadrelor medicale și sociale;

•    Formare, dezvoltare proceduri si schimb de bune practici în domcniul îngrijirii la nivelul comunității;

•    Formare privind serviciile electronice și instrumentele concepute în domeniul asistenței sociale și al asistenței medicale.

CM

CARAIMAN

BIROU RES UMANE

FURNIZORI

DE

FORMARE

CNASR

COL PSIHOL OAMMR

COL

MEDICILOR

2014-2020

Consiliul

Local Sector

1

Fonduri

Structurale

Fonduri

private

18

Sectorul 1 Bucuresti

ANEXA III


Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local

Instituția publică: Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1

Formular: | 11/05

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2015- 2018


Cap 68,02 " Centralizat "- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Realizări

2013

Program

2014

Propuneri

2015

Estimări

2016

Estimări

2017

Estimări

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

108357

115000

116291

119082

122654

126702

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

101930

107050

101592

107736

110969

114633

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

103125

107050

102432

108597

111858

115551

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

33568

33905

34557

34362

35396

36567

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26186

25859

26866

26488

27286

28190

Salarii de baza

10.01.01

21917

21382

22361

21874

22534

23284

Indemnizatie de conducere

10.01.03

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

4042

4223

4228

4329

4459

4605

Alte sporuri

10.01.06

42

48

62

64

65

68

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0

0

0

0

0

0

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

40

47

39

40

42

42

Indemnizatii de delegare

10.01.13

22

24

31

32

33

34

Indemnizatii de detasare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

0

0

0

0

0

Alocatii pentru locuinte

10.01.16

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

123

135

145

149

153

157

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

0

0

Tichete de masa

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7382

8046

7691

7874

8110

8377

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

5494

6041

5655

5791

5965

6163

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

129

141

149

154

158

164

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

1361

1407

1404

1437

1481

1530

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

52

54

78

78

81

85

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

0

0

0

0

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

346

403

405

414

425

435

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

31032

41000

28434

40134

41338

42702

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

18806

24049

17001

24188

24914

25736

Furnituri de birou

20.01.01

160

338

362

370

380

387

Materiale pentru curatenie

20.01.02

2222

3869

2797

2866

2946

3061

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2954

4624

4145

4247

4380

4511

Apa, canal si salubritate

20.01.04

483

682

577

590

605

626

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

1052

1335

1238

1268

1306

1359

Piese de schimb

20.01.06

125

209

112

115

119

123

Transport

20.01.07

69

118

95

96

100

102

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

361

429

393

401

410

420

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

791

1072

934

957

994

1026

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

10589

11373

6348

13278

13674

14121

Reparatii curente

20.02

3934

3000

2680

3769

3889

4030

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4078

7230

3521

5654

5818

6002

Hrana pentru oameni

20.03.01

4078

7230

3521

5654

5818

6002

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1740

2125

1773

2842

2925

3020

Medicamente

20.04.01

1506

1793

1465

2525

2600

2686

Materiale sanitare

20.04.02

234

332

308

317

325

334

Reactivi

20.04.03

0

0

0

0

0

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1719

3653

2603

2807

2896

2996

Uniforme si echipament

20.05.01

943

2063

1403

1580

1625

1677

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

76

544

203

207

212

217

Alte obiecte de inventar

20.05.30

700

1046

997

1020

1059

1102

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

47

151

158

161

164

167

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

4

40

102

104

106

108

Deplasari în străinătate

20.06.02

43

111

56

57

58

59

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

0

0

0

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

10

28

21

21

22

22

Consultanta si expertiza

20.12

0

0

0

0

0

0

Pregatire profesionala

20.13

173

307

261

266

272

279

Protectia muncii

20.14

0

0

0

0

0

0

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

0

0

0

0

0

Studii si cercetari

20.16

0

0

0

0

0

0

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

0

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

0

0

0

0

0

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

0

0

0

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

0

0

0

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

20.23

0

0

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

525

457

416

426

438

450

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

0

0

0

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

0

0

0

0

Chirii

20.30.04

35

48

50

50

52

54

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice

20.30.07

0

Executarea silita a creantelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

490

409

366

376

386

396

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobanzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51 SF

0

0

0

0

0

0

(Tcraondsf5e1ru.0ri1c)urente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

51.01

0

0

0

0

0

0

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

0

0

0

0

0

0

Actiuni de sanatate

51.01.03

0

Finantarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

38525

32145

39441

34101

35124

36282

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

38525

32145

39441

34101

35124

36282

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

38419

31896

39341

33998

35020

36175

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

106

249

100

103

104

107

Tichete de cresa

57.02.03

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

0

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociatii si fundatii

59.11

Sustinerea cultelor

59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursari de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

-1195

0

-840

-861

-889

-918

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

-1195

0

-840

-861

-889

-918

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

0

0

0

0

0

Excedent 92.01.96

92.01

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0

0

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

93.01

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

6427

7950

14699

11346

11685

12069

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

0

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital catre institutii publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Programe de dezvolțare

55.01.13

Fond Roman de Dezvolțare Sociala

55.01.15

Chelțuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25)

56

507

100

724

741

763

788

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

193

0

344

352

361

369

Finanțarea națională *)

56.01.01

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.01.02

156

0

271

277

283

290

Chelțuieli neeligibile *)

56.01.03

37

0

73

75

78

79

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

79

0

95

97

100

103

Finanțarea națională *)

56.02.01

17

0

26

27

29

30

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.02.02

62

0

69

70

71

73

Chelțuieli neeligibile *)

56.02.03

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională *)

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.03.02

Chelțuieli neeligibile *)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională *)

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională *)

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanțarea națională *)

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

56.08.03)

56.08

Finanțarea națională *)

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.08.03

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

235

100

285

292

302

316

Finanțarea națională *)

56.15.01

32

20

40

41

43

44

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.15.02

203

80

235

240

247

260

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0

0

10

11

12

12

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională *)

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.25.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5920

7850

13975

10605

10922

11281

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

5920

7850

13975

10605

10922

11281

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5757

7850

13975

10419

10731

11086

Construcții

71.01.01

5232

5587

12525

8816

9080

9383

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

234

1670

950

1042

1075

1109

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

178

512

500

396

407

421

Alte active fixe

71.01.30

113

81

0

165

169

173

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

163

0

0

186

191

195

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

0

0

0

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

0

0

0

0

0

Excedent 92.01.97

92.01

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de functionare

92.01.97

0

0

0

0

0

0

Deficit 93.01.97

93.01

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii

*) Detalierea se va face numai in executie

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor

publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-"

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC

DANUT IOAN FLEACA

DANIELA NITA