Hotărârea nr. 85/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 2014 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea

încadrării în grad și tip de handicap

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Secretarul sectorului 1 al municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;

Luând în considerare procesul-verbal de control nr. 23/17.03.2014 emis de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială București, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 12642/18.03.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), ale art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Procedura-cadru, astfel cum este aprobată prin anexa la prezenta hotărâre, se aplică de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, în calitatea sa de organ de specialitate fără personalitate juridică al Consiliului Local Sector 1.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor

Adulte cu Handicap Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 85

Data: 29.05.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/29.05.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

PROCEDURĂ

PRIVIND MODUL DE LUCRU AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

1.    Scopul: Comisia de evaluare are competență să soluționeze dosarele privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad și tip de handicap sau o măsură de protecție, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.    Domeniul de aplicare: Comisia de evaluare funcționează ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Local al Sectorului 1 București, desfășurând activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte cu handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor personae, cu respectarea legislației în domeniu.

3.    Documentație de referință:

o Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

o Hotărârea Guvernului României nr. 89/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;

o Hotărârea Guvernului Rpmâniei nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

o Hotărârea Guvernului României nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

o Ordin nr. 762/1992 din 31 august 2007 al MM FES si ordinul 1992 din 19.11.2007 al MSP pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap;

o art 58, art.59 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

o Ordinul 2298/2012 al Ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrarii în grad și tip de handicap;

o Ordinul 2299/2012 al Ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

o OMS nr.692 și OMMFPSPV 982/23.05.2013.

4. Descrierea activității:

a.    Comisia de evaluare primește de la Secretariatul comisiei dosarele aflate pe ordinea de zi și constituite de Serviciul de Evaluare Complexă cu toată documentația ce stă la baza evaluării sociale, medicale, psihologice, raportul de evaluare complexă, după analiza dosarului se întocmește documentarul și se hotărăște încadrarea/neîncadrarea în grad și tip de handicap în consens toți membrii comisiei;

b.    Se elaborează Programul de reabilitare și integrare socială;

c.    După stabilirea încadrării/neîncadrarii în grad și tip de handicap se înmânează dosarul Secretariatului comisiei pentru redactarea certificatului, urmând a fi semnat, parafat, ștampilat de către membrii comisiei în ședința următoare;

d.    În situația în care din analiza dosarului, a Raportului de Evaluare Complexă, se constată că nu se poate stabili încadrarea în grad de handicap se returnează dosarul Serviciului Evaluare Complexă pentru reanalizare, completare acte, reprogramare petent;

e.    Stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap în vederea admiterii în centrele publice rezidențiale sau de zi, în condițiile legii;

f.    Analizează și dosare depuse pentru eliberare de certificate de orientare profesională, cât și de pensionare limită de vârstă anticipate (de vechime în muncă cu handicap);

g.    Reevaluează periodic sau la sesizarea DGASPC județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, încadrarea în grad și tip de handicap;

h.    Comisia se întrunește odată pe săptămână în ședința ordinară și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui, în ședințe extraordinare.

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP

•    ACT DE IDENTITATE - copie ;

În funcție de statutul socio-profesional:

•    ADEVERINȚĂ DE SALARIAT - pentru salariați- în original; sau

•    DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) și ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie;

sau

•    ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizează venituri - în original;

•    DOCUMENTE MEDICALE necesare evaluării complexe realizată în conformitate cu criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice Nr.762/1.992/2000:

   SCRISOARE MEDICALĂ - TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidență, pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată - în original; (anexă)

•    SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST, cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii și a stării prezente și - după caz - data debutului bolii - în original;

•    ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEȘIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIȘE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz sau la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă;

INVESTIGAȚII MEDICALE SPECIFICE AFECȚIUNII

I.    RETARD MENTAL

•    examen psihiatric - original;

•    examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) - original.

II.    DEMENȚE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

•    examen psihiatrie și examen neurologic sau geriatric - în funcție de specialistul la care se află bolnavul în evidență - original;

•    evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) - original;

•    interpretare computer tomograf - cerebral - copie .

III.    TULBURĂRI DE PERSONALITATE

•    examen psihiatrie - original, însoțit de documente justificative vechi (copie bilete ieșire spital, copie fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;

•    examen psihologic - scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) - original.

IV.    BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE ȘI ALTE PSIHOZE MAJORE )

•    examen psihiatrie - original, însoțit de documente justificative vechi (copie bilete ieșire spital, copie fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;

•    examen psihologic - scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării original ) -original.

V.    AFECTAREA FUNCȚIILOR VEDERII

•    examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului și a acuității vizuale pentru ambii ochi) - original.

VI.    AFECTAREA FUNCȚIILOR AUZULUI

•    examen O.R.L. și audiogramă interpretată (cu specificarea datei de debut a afecțiunii) -original.

VII.    AFECTAREA FUNCȚIEI FONATORII ( VOCE )

•    examen O.R.L. sau examen neurologic sau examen oncologic - după caz, în funcție de afecțiunea medicală - original.

VIII.    AFECTAREA FUNCȚIILOR INIMII

•    examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară (cu specificarea datei de debut a afecțiunii) - original

IX. ARTERIOPATII

•    examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcție de cauza afecțiunii - original;

•    oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterială - original;

•    în cazul amputațiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputație și a oportunității protezării ) - original.

X.    BOLI DE SÂNGE

•    examen hematologie și/sau oncologie și/sau medicină internă în funcție de afecțiunea medicală - original;

•    examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecțiunii medicale - copii.

XI.    AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

•    examen hematologie sau oncologie, după caz - original;

•    examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecțiunii medicale - copii.

XII.    AFECTAREA FUNCȚIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

•    examen hematologie - original;

•    examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecțiunii medicale copii.

XII.    HIV - SIDA

•    examen boli infecțioase cu confirmarea de către laborator a infecției HIV și cu specificarea stadiului clinico - imunologic - original.

XIII.    BOLI RESPIRATORII

•    examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă cu specificarea debutului bolii - original;

•    radioscopie pulmonară;

•    spirometrie cu interpretare de la medicul specialist - original.

XIV.    DIABET ZAHARAT

•    examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I - juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) - original;

•    examen oftalmologic - original;

•    examen neurologic - original;

•    examen nefrologic (numai pentru complicații renale) - original;

•    oscilometrie - original;

•    analize medicale: glicemie, glicozurie, uree și creatinină, serice - în copie.

XV. AFECTAREA FUNCȚIILOR HEPATICE

•    examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecțioase, în funcție de medicul specialist la care bolnavul se află în evidență - (cu specificarea datei de debut a afecțiunii) - original;

•    investigații paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală) - în copie;

•    pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic - original.

XVI.    AFECTAREA FUNCȚIILOR ENDOCRINE - HIPOFUNCȚIE

•    examen endocrinologie - original;

•    examene de la alte specialități medicale - în funcție de complicațiile specifice bolii -original;

•    investigații paraclinice specifice afecțiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.și altele în funcție de glanda afectată) - în copie.

XVII.    BOLI RENALE

•    examen nefrologie sau urologie - original

•    investigații paraclinice specifice afecțiunii (analize de sânge, examen sumar de urină) -în copie.

XVIII. TUMORI MALIGNE

•    examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator și actual, existența sau nu a recidivelor locale sau la distanță, cu sau fără metastaze, cu complicații definitive - original;

•    examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf - după caz) - în copie.

XIX.    BOLI DE COLAGEN

•    examen medicină internă sau reumatologie (și/sau dermatologie - după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu și deficit funcțional - original;

•    investigații serologice specifice - în copie.

XX.    DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

•    examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;

•    examen neurologic - original;

•    radiografie coloană vertebrală -    interpretare;

•    spirometrie - în copie.

XXI.    AFECȚIUNI OSTEOARTICULARE    CONGENITALE SAU CONTRACTATE

PRECOCE

•    examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii și a gradului de deficiență funcțională - original.

XXII. AFECȚIUNI NEUROLOGICE

•    examen neurologie cu specificarea debutului bolii și a gradului de deficiență funcțională - original;

•    examene de la alte specialități medicale în funcție de complicațiile bolii - original;

•    investigații paraclinice - interpretare (C.T., radiografii, E.E.G., E.M.G și altele - după caz) - copii.

XXIII. EPILEPSIA

•    examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a datei debutului bolii, a tipului de criză și a frecvenței crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. - original;

•    examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate - original.

XXIV. DERMATOLOGIE

•    examen dermatologie - original;

•    examene de la alte specialități medicale în funcție de complicațiile bolii - original.

Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic și să aibă ștampila unității spitalicești emitente.

II. ACTE NECESARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSIONĂRII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE

•    ACT DE IDENTITATE - copie;

În funcție de statutul socio-profesional:

•    ADEVERINȚĂ DE SALARIAT - pentru salariați - în original; sau

•    DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) și ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate - în copie ; sau

•    ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizează venituri -în original;

•    COPIE XEROX CARTE DE MUNCĂ;

•    SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii și a stării prezente, precum și cu DATA DEBUTULUI BOLII - în original, însoțite de un act medical vechi sau extras din fișa de consultații, data luării în evidență, examenul medical la angajare, situate însă anterior angajării;

•    ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEȘIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIȘE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz sau la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă;

III.    ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

•    DOSAR CU ȘINĂ;

•    ACT DE IDENTITATE - copie ;

•    CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP - copie;

•    ULTIMA DIPLOMĂ DE STUDII - copie ;

•    ADEVERINȚĂ DE SALARIAT și/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) - în original;

•    ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizează venituri -în original;

•    DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) și ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate gradul 3 - în copie ;

•    SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii și a stării prezente și - după caz - data debutului bolii - în original;

•    AVIZ pentru a desfășura activități profesionale - eliberat de medicul specialist în medicina muncii - în original;

IV.    ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE PROTECȚIE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI

•    ACT DE IDENTITATE - copie;

În funcție de statutul socio-profesional:

•    ADEVERINȚĂ DE SALARIAT - pentru salariați - în original; sau

•    DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) ȘI ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie;

sau

•    ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizează venituri - în original;

•    CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP- în copie;

•    SCRISOARE MEDICALĂ - TIP

completată de medicul de familie - cu bolile aflate în evidență - în original;

•    Fișă cu recomandări privind recuperarea balneofizioterapeutică, de la medicul specialist, pentru persoanele adulte cu handicap care solicită integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic - copie;

•    Examen psihologic - pentru persoanele adulte cu handicap care solicită măsură de protecție în complexul de servicii pentru persoane cu handicap - copie.