Hotărârea nr. 82/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Englishkinder, situată în Str. Docenților nr.3, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenților nr.3 sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precumși Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audțien    din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educțiaei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind

aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Grădiniței Ge Ce Pic Englishkinder nr.68/24.04.2014, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 11401/25.04.2014;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(4), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește domnul FLORIN NICOLAE ANDREI DIACONESCU reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str. Docenților nr.3, sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița Ge Ce Pic Englishkinder și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 82

Data: 08.05.2014