Hotărârea nr. 81/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 81 / 2014 pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015;

Având în vedere adresa Fundației Grădinița Ge Ce Pic (Englishkinder) nr. 68/24.04.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11401/25.04.2014 prin care ne informează că unitatea de învățământ este acreditată pentru program normal și prelungit de școlarizare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b( din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică pct. 4 al Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

4.

Gradinita cu Program

Normal și Prelungit "Ge Ce Pic Englishkinder"

1

PRE

Str. Docenților nr. 3

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului

1 din data de 08.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    81

Data: 08.05.2014