Hotărârea nr. 8/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 2014 privind aprobarea Planului de acțiuni și acțiuni de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

pentru anul 2014

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81 , alin.(2), lit.n) coroborate cu art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2014, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor presta acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul de acțiuni menționat la art.1.

Art.3. Calculul numărului de ore va fi efectuat de către responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza dispozițiilor

Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, conform formulei :

Cuantumul ajutorului social X 168    ,

850

unde :

a) cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare pentru numărul de membri ai familiei beneficiare;

b)    168 reprezintă numărul mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

c)    850 reprezintă salariul minim brut pe economie.

Art.4. Administrația Domeniului Public Sector 1 are obligația:

a)    să repartizeze persoanele pe categorii de activități; la repartizarea persoanelor pe categorii de activități, se va ține seama, în măsura posibilităților, de pregătirea profesională a acestora, de constituția fizică și de restricțiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale;

b)    să țină evidența efectuării orelor prevăzute la art.28, alin.2, lit.a) din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, într-un Registru;

c)    să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

d)    să întocmească pontajul lunar și să îl comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 , pe data de 25 a fiecărei luni.

Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    8

Data: 30.01.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 8 / 30.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pentru anul 2014

întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă.

Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor efectua orele de muncă în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1.

Calculul numărului de ore va fi efectuat de către responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza dispozițiilor Primarului

sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, iar repartizarea

persoanelor la locurile în care vor presta efectiv munca va fi făcută de către Administrația Domeniului Public Sector 1, conform următorului plan de activități:

Activități ce se vor desfășura în teren, pe raza sectorului 1:

a)    strângerea resturilor vegetale de pe spațiile verzi aferente blocurilor din sector;

b)    însoțirea în teren a salariaților Administrației Domeniului Public Sector 1 și ajutarea acestora la montarea de bănci, gard metalic și stâlpișori blocaj auto, la vopsirea băncilor și a gardurilor metalice, la repararea aparatelor de joacă pentru copii;

c)    deszăpezirea manuală a aleilor și împrăștierea de material antiderapant pe timp de iarnă.

Activități ce se vor desfășura la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 și la punctele de lucru:

a)    măturarea curților;

b)    deszăpezirea curților pe timp de iarnă;

c)    asigurarea curățeniei în clădiri la punctele de lucru.