Hotărârea nr. 78/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2014 privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2014

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

Ținând seama de art.49, alin.(12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/03.02.2014 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2014;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2014, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr.2; nr.2.1 ; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr.2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3; nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1;2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 2.1.11.5; 2.1.11.6; 2.1.11.7; 2.1.11.8); nr.2.1.12 (2.1.12.1;2.1.12.2); nr.2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2); nr.2.1.14 (2.1.14.4).

Art.2. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2014, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr.3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4);

Cheltuieli, conform anexelor nr.4; nr.4.1; nr.4.1.1 (4.1.1.1); nr.4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr. 4.1.3 (4.1.3.1); nr.4.1.4 (4.1.4.1).

Art.3. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2014, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1).

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 08.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    78

Data: 08.05.2014