Hotărârea nr. 77/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2014 privind aprobarea conturilor de execuție pe surse de finanțare, situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe surse de finanțare, situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2013

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 62/08.04.2014 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2013, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local, situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea pe anul 2013, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr.2 ; nr.2.1 ; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2 ); nr.2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1; 2.1.3.2); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6

(2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.6; nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8; 2.1.10.9); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2 ); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2 ;2.1.12.3); nr. 2.1.13 (2.1.13.1).

Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2013, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr.3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4);

Cheltuieli, conform anexelor nr.4; nr.4.1; nr.4.1.1 (4.1.1.1); nr.4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr. 4.1.3 (4.1.3.1); nr. 4.1.4 (4.1.4.1).

Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe la data de 31.12.2013, conform anexei nr.5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1).

Art.4. Se abrobă situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, centralizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 08.05.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    77

Data: 08.05.2014