Hotărârea nr. 76/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 76 / 2014 privind scutirea Clubului Diplomatic București de la plata unor creanțe datorate bugetului local al Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind scutirea Clubului Diplomatic București de la plata unor creanțe datorate bugetului local al sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1142/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul București, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 41/06.02.2013 privind recunoașterea Asociației „Clubul Diplomatic București” ca fiind de utilitate publică;

Luând act de adresa Clubului Diplomatic București înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 9610/04.04.2014 și de adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. F/2362/04.04.2014;

Ținând seama de adresa Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 nr.127968/15.04.2014;

În temeiul art.45 alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scutirea Clubului Diplomatic București de la plata taxelor și penalităților în valoare de 742.971 lei aferente terenului deținut în folosință în Șos. București-Ploiești nr. 2B, Sector 1.

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    76

Data: 16.04.2014