Hotărârea nr. 75/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2014 prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului - COMENIUS Regio, cu titlul ”Art. & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului — COMENIUS Regio, cu titlul „Art. & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de Invățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 2647 din 24.02.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6077/03.04.2014, precum și de adresa nr. 6496/15.04.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.10670/16.04.2014;

Văzând adresa Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educațișeii Formării Profesionale nr. 2431/15.04.2014 prin careși îexprima acordul cu privire la extinderea proiectului prin participarea Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.q) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului -COMENIUS Regio, cu titlul „Art. & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO, aprobat pentru finanțare de către Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul exercițiului de selecție 2012.

Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Local al Sectorului 1 la proiectul menționat la art. 1 în sumă de 8.275 euro, sumă ce va fi suportată din bugetul local.

Art.3. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv actul adițional la contractul pentru COMENIUS - Proiecte Comenius Regio, programul de „Învățare pe tot Parcursul Vieții”.

Art.4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obținerea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    75

Data: 16.04.2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Nr................./........................

RAPORT DE SPECIALITATE

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în conformitate cu direcțiile strategice înscrise în documentele manageriale este în permanență interesat în realizarea de proiecte locale/naționale. Un astfel de proiect îl reprezintă programul Comisiei Europene în domeniul educației și formării profesionale (Lifelong Learning Programme - LLP), adoptat prin decizia nr.

1720/2006/EC a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, precum și a noului

program comunitar Erasmus+, program european în domeniul educației, formării profesionale, tineretului, sportului, program de natură să contribuie la asigurarea unui larg suport socio-cultural pentru dezvoltarea sistemului educațonal bucureștean, pe termen mediu și lung, în concordanță cu cerințele și nevoile comunității actuale, bazată pe cunoaștere și aflată în continuă schimbare.

În acest context, ISMB a elaborșait transmis spre evaluare către Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale proiectul COMENIUS Regio pentru grupul țintă profesori, elevi, părinți, membrii colectivității locale, cu titlu „Art & Culture -School Event”, nr. proiect COM-12-PR-17-B-RO. Propunerea de proiect a fost aprobată de către A.N.P.C.D.E.F.P. și urmează să se deruleze în perioada noiembrie 2013/octombrie 2014.

Proiectul urmărește să răspundă la prioritățile naționale în domeniul educației referitoare la:

S dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională;

S promovarea parteneriatelor educaționale inter-școlare și inter-instituționale, cu scopul

de a evidenția activitățile trans-disciplinare, pentru atingerea exigențelor europene, care vizează îmbunătățirea calității educației și formării personalului oricărui tip de instituție de învățământ.

Prin acest proiect, ISMB împreună cu pertenerii din regiunea 1 - București, Liceul Teoretic „Jean Monnet” și Școala Gimnazială „Geo Bogza”, precum și cu partenerii din regiunea 2 - Turcia, respectiv Directoratul Provincial din cadrul Ministerului Educației Naționale, Liceul Teoretic și Universitatea Tehnică din Adiyman, regiunea TRC-GUNEYDOGU ANADOLU, au în vederea satisfacerea unui set de nevoi clar identificate ale grupurilor țintă la nivel local (elevi, profesori, părinți, membrii colectivității locale) privind dezvoltarea dialogului intercultural și stimularea transferului de bune practici în domeniul patrimoniului cultural și al tradițiilor cultural artistice, între toți partenerii implicați în cele două regiuni.

Concret, în cadrul proiectului un număr de 150 de elevi și 50 de cadre didactice vor parcurge un program de formare de 60 de ore pe tema patrimoniului cultural și a tradițiilor cultural-artistice din cele două țări partenere, se va crea și dezvolta site-ul proiectului, intrumente care vor fi puse ulterior la dispoziția tuturor unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București.

Având în vedere art. 20 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin care autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, considerăm participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul acestui proiect ca fiind una oportună și benefică , cu atât mai mult cu cât în cadrul proiectului sunt angrenate și două unități școlare de pe raza sectorului 1 al municipiului București.

Contribuția Consiliului Local al Sectorului 1 este de 8.275 euro reprezentând 25% din totalul costurilor educaționale eligibile ale proiectului, restul de 75% din valoarea proiectului, respectiv 44.825 euro urmând a fi suportat de către Comisia Europeană.

Față de cele de mai sus, înaintăm Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul proiect de hotărâre, în vederea analizării și supunerii lui spre adoptare.

Director,

VLAD ROȘCA

5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMARUL SECTORULUI 1

EXPUNERE DE MOTIVE

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în conformitate cu direcțiile strategice înscrise în documentele manageriale este în permanență interesat în realizarea de proiecte locale/naționale. Un astfel de proiect îl reprezintă programul Comisiei Europene în domeniul educației și formării profesionale (Lifelong Learning Programme - LLP), adoptat prin decizia nr. 1720/2006/EC a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, precum și a noului program comunitar Erasmus+, program european în domeniul educației, formării profesionale, tineretului, sportului, program de natură să contribuie la asigurarea unui larg suport socio-cultural pentru dezvoltarea sistemului educațonal bucureștean, pe t ermen mediu și lung, în concordanță cu cerințele și nevoile comunității actuale, bazată pe cunoaștere și aflată în continuă schimbare.

În acest context, ISMB a elaborșait transmis spre evaluare către Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale proiectul COMENIUS Regio pentru grupul țintă profesori, elevi, părinți, membrii colectivității locale, cu titlu „Art & Culture -School Event”, nr. proiect COM-12-PR-17-B-RO. Propunerea de proiect a fost aprobată de către A.N.P.C.D.E.F.P. și urmează să se deruleze în perioada noiembrie 2013/octombrie 2014.

Proiectul urmărește să răspundă la prioritățile naționale în domeniul educației referitoare la:

S dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională;

S promovarea parteneriatelor educaționale inter-școlare și inter-instituționale, cu scopul

de a evidenția activitățile trans-disciplinare, pentru atingerea exigențelor europene, care vizează îmbunătățirea calității educației și formării personalului oricărui tip de instituție de învățământ.

Prin acest proiect, ISMB împreună cu pertenerii din regiunea 1 - București, Liceul Teoretic „Jean Monnet” și Școala Gimnazială „Geo Bogza”, precum și cu partenerii din regiunea 2 - Turcia, respectiv Directoratul Provincial din cadrul Ministerului Educației Naționale, Liceul Teoretic și Universitatea Tehnică din Adiyman, regiunea TRC-GUNEYDOGU ANADOLU, au în vederea satisfacerea unui set de nevoi clar identificate ale grupurilor țintă la nivel local (elevi, profesori, părinți, membrii colectivității locale) privind dezvoltarea dialogului intercultural și stimularea transferului de bune practici în domeniul patrimoniului cultural și al tradițiilor cultural artistice, între toți partenerii implicați în cele două regiuni.

Concret, în cadrul proiectului un număr de 150 de elevi și 50 de cadre didactice vor parcurge un program de formare de 60 de ore pe tema patrimoniului cultural și a tradițiilor cultural-artistice din cele două țări partenere, se va crea și dezvolta site-ul proiectului, intrumente care vor fi puse ulterior la dispoziția tuturor unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București.

Având în vedere art. 20 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin care autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, considerăm participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul acestui proiect ca fiind una oportună și benefică, cu atât mai mult cu cât în cadrul proiectului sunt angrenate și două unități școlare de pe raza sectorului 1 al municipiului București.

Contribuția Consiliului Local al Sectorului 1 este de 8.275 euro reprezentând 25% din totalul costurilor educaționale eligibile ale proiectului, restul de 75% din valoarea proiectului, respectiv 44.825 euro urmând a fi suportat de către Comisia Europeană.

Față de cele de mai sus, înaintăm Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul proiect de hotărâre, în vederea analizării și supunerii lui spre adoptare.

PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN