Hotărârea nr. 74/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 74 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Bisericii Creștine Baptiste înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 9819/08.04.2014 prin care suntem informați cu privire la faptul că Grădinița cu Program Normal „Hope” și-a încetat activitatea începând cu data de 01.09.2013;

Luând act de adresa Grădiniței cu program prelungit Olga Gudynn nr. 122/04.04.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 10109/10.04.2014 prin care solicită excluderea din rețeaua unităților de învățământ particular preuniversitar cu personalitate juridică de la raza sectorului 1, începând cu anul școlar 2014-2015;

În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Punctele nr. 7 și nr. 13 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 se abrogă.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    74

Data: 16.04.2014