Hotărârea nr. 71/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Piețelor Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al A dministrației Piețelor Sectorului 1

VăzândExpunerea de motive a Primaruluisectorului 1, Raportul de specialitateîntocmit de

cătreAdministrațiaPiețelor    Sector 1, precumșiRaportul de specialitate al

DirecțieiJuridiceșiResurseUmane din cadrulaparatului de specialitate al Primaruluisectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local

al Sectorului 1;

LuândînconsiderareprevederileLegiinr.    24/2000privindnormele    de

tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor    normative,    republicată,    cu

modificărileșicompletărileulterioare;

PrevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei    nr.    955/2004

pentruaprobareareglementărilorcadru    de    aplicareaOrdonanțeiGuvernului    nr. 71/2002

privindorganizareasifuncționareaserviciilorpublice de administrare a domeniului public șiprivat

de interes local;

Ținândseama de prevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei nr.348/2004 privindexercitareacomerțului cu produseșiservicii de piațăînunele zone publice, cu modificărileșicompletărileulterioare;

Înconformitate cu    prevederileOrdonanțeiGuvernuluiRomânieinr.    71/2002

privindorganizareasifuncționareaserviciilorpublice de administrare a domeniului public șiprivat de interes local, cu modificărileșicompletărileulterioare ;

Ținândcont de modificărileaduseHotărâriiConsiliului General al MunicipiuluiBucurești nr. 51/2003 privindmăsurile de îmbunatatire a activității in piețeleagroalimentare din MunicipiulBucureștiprinHotărâreaConsiliului General al MunicipiuluiBucuresti nr. 272/2013;

AvândînvedereprevederileHotărâriiConsiliului Local al Sectorului 1 nr.113/25.07.2013 privindaprobareaStatului de funcțiișiRegulamentului de organizareșifuncționare ale AdministrațieiPiețelor Sector 1;

Întemeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privindadministrațiapublicălocală, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se    aprobăRegulamentul    de    organizareșifuncționare    al

AdministrațieiPiețelorSectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentahotărâre.

Art.2.Începând cu data prezenteihotărârioriceprevederireferitoare la Regulamentul de

organizareșifuncționare al AdministrațieiPiețelor Sector 1 îșiînceteazăaplicabilitatea.

Art.3.Celelalteprevederi ale HotărâriiConsiliului Local al Sectorului 1 nr.113/25.07.2013

privindaprobareaStatului de funcțiișiRegulamentului de organizareșifuncționare ale AdministrațieiPiețelor Sector 1 îșipăstreazăvalabilitatea.

Art.4.    Primarulsectorului 1,    AdministratiaPiețelor    Sector    1,

DirecțiaJuridicășiResurseUmane din cadrulaparatului de specialitate al Primaruluisectorului 1 șiServiciul Secretariat General, Audiențevor duce la indeplinireprevederileprezenteihotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Ion Brad

Remus AlexandruMoldoveanu

Nr.:71

Data: 16.04.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 71/16.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 1

Art. 1.- (1) Administrația Piețelor Sector 1, este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, care funcționează în temeiul prezentului Regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare “Regulament” și al prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. (2) Sediul Administrației Piețelor Sector 1 este în municipiul București, strada Luncani nr.5, sectorul 1.

Art.2.- (1)Administrația Piețelor Sector 1 îndeplinește următoarele atribuții principale:

a.    administrează, prin gestiune directă sau delgată patrimoniul tuturor piețelor din sector;

b.    în cazul gestiunii delegate Administrația Piețelor Sector 1 urârește conform prevederilor art. 10 alin. 3 din OG 71/2003 respectarea nivelurilor de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator - utilizatori, precum si modul de tarifare, facturare și încasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate și încasează sumele cuvenite din contractele de delegare a gestiunii, care vor fi utilizate pentru cheltuieli de investitii privind modernizarea piețelor existente și construirea de noi piete agroalimentare, conform prevederilor HCGMB nr. 51/2003;

c.    coordonează, urmărește și verifică modul de desfășurare a activităților din toate piețele sectorului 1, inclusiv din cele administrate prin asociere, concesionare ori prin alte forme de parteneriat public - privat, efectuând controale periodice și luând măsurile care se impun pentru îmbunătățirea activității;

d.    elaborează studii privind modernizarea și dezvoltarea piețelor existente și înființarea de noi piețe și târguri, pe care le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1;

e.    elaborează și înaintează primarului sectorului 1, spre avizare, proiectele de Regulamente de organizare și funcționare a piețelor din sector ;

f.    verifică și dă aviz conform proiectelor de Regulamente de organizare și funcționare a piețelor din sector care sunt administrate în asociere ori în alte forme de parteneriat public - privat;

g.    urmărește respectarea Regulamentului de funcționare a piețelor în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004, cu modificările și completările ulterioare;

h.    ia măsuri de prevenire a încălcării regulilor de comercializare a produselor conform actelor normative în vigoare ;

i. ia măsuri pentru respectarea normelor sanitar - veterinare de desfacere a produselor din lapte

și derivatelor din lapte, a cărnii si produselor din carne;

j.    controlează modul în care sunt gestionate bunurile și dotările aflate în patrimoniul său;

k.    controlează modul în care sunt executate, de către asociații persoane fizice sau persoane juridice, obligațiile asumate prin contractele de asociere încheiate cu autoritățile administrației publice locale ale sectorului 1, le solicită acestora adoptarea măsurilor care se impun pentru încadrarea în prevederile clauzelor contractuale și informează Consiliul Local al Sectorului 1 și primarul sectorului 1 cu privire la constatările făcute;

l.    controlează modul în care sunt executate, de către concesionarii persoane fizice sau persoane juridice, obligațiile asumate prin contractele de concesiune încheiate;

m.    verifică și controlează modul în care sunt respectate prevederile HG nr.661/2001 și HG nr.348/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr.99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare și HG nr.333/2003, cu modificările și completările ulterioare;

n.    asigură aplicarea măsurilor dispuse prin acte ale organelor de inspecție și control.

o.    organizeaza în baza mandatului dat de Consiliul Local al Sectorului 1 licitații în vederea concesionării terenurilor, piețelor în scopul construirii de noi complexe agroalimentare , respectiv de administrare a celor existente;

(2) Administrația Piețelor Sector 1 îndeplinește orice alte atribuții specifice domeniului său de activitate, stabilite de Consiliul Local al Sectorului 1, prin hotărâri, ori de primarul sectorului 1, în baza delegării date de consiliul local sau competențelor conferite prin lege.

Art. 3. - În exercitarea atribuțiilor sale, Administrația Piețelor Sector 1 colaborează cu celelalte instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 ori a Consiliului General al Municipiului București, cu Primarul Sectorului 1 și cu aparatul de specialitate al acestuia, cu alte autorități și instituții publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice.

Art. 4. - (1) Administrația Piețelor Sector 1 este condusă de un director general, numit, respectiv eliberat din funcție prin dispoziție a primarului.

(2)    Directorul general reprezintă Administrația Piețelor Sector 1 în relațiile cu celelalte instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 ori a Consiliului General al Municipiului București, cu primarul sectorului 1 și cu aparatul de specialitate al acestuia, cu alte autorități și instituții publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice.

(3)    Directorul general are calitatea de ordonator de credite.

(4)    În exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul general emite decizii, în condițiile legii.

(5)    În lipsa directorului general, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de o persoană cu funcție de conducere stabilită prin decizie a directorului.

Art. 5. - (1) Directorul general îndeplinește și următoarele atribuții specifice:

a.    prezintă anual, spre informare, Consiliului Local al Sectorului 1 situația actualizată a patrimoniului Administrației Piețelor Sector 1;

b.    prezintă, spre aprobare, Consiliului Local al Sectorului 1, Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pentru anul următor și eventualele propuneri de rectificare a acestuia în vederea asigurării rentabilității activității;

c.    urmărește încheierea contractelor de utilizare eficientă a spațiilor existente in piețe;

d.    urmărește întocmirea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice;

e.    numește comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziții publice ;organizeaza comisia de analiza a ofertelor privind achizitiile publice de bunuri si servicii;

f.    numește comisia de recepție a materialelor;

g.    urmărește și verifică activitatea de magazie și casierie;

h.    stabilește, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, necesarul de personal pentru buna funcționare a activității;

i.    aprobă, potrivit legii, angajarea, promovarea și sancționarea personalului din subordine ;

j.    numește persoana desemnată să efectueze cercetarea administrativă prealabilă;

k.    stabilește programul de lucru al personalului din subordine în vederea asigurării unei funcționări continue a piețelor;

l.    stabilește atribuțiile personalului din subordine;

m.    analizează, anual, personalul din subordine, pe baza fișelor de evaluare individuală;

n.    aprobă delegarea în posturile de conducere vacante, până la ocuparea acestora pe bază de

concurs;

o.    dispune măsurile necesare pentru asigurarea securității și pentru protecția sănătății lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă, evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate și combaterea riscurilor la sursă;

p.    controlează și coordonează modul de realizare și respectare, în cadrul compartimentelor din subordine, a măsurilor de igiena și protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare ;

r. dispune măsurile care se impun pentru urmărirea și recuperarea debitelor provenite din taxe, tarife și chirii și recuperarea cheltuielilor privind utilitățile asigurate operatorilor economici.

(2) Directorul general îndeplinește și alte atribuții stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 ori prin dispoziție a Primarului Sectorului 1.

Art. 6. - (1) În structura Administrației Piețelor Sector 1 sunt organizate și funcționează servicii si birouri .

Administrația Piețelor Sector 1 are urmatoarea structura organizatorica:

1.Serviciul Comercial Juridic

2.Serviciul Financiar Contabilitate

3.Serviciul Achizitii Administrativ Relatii cu Publicul

4.Biroul Managementul Calitatii si Resurse Umane

Structura functionala a Administratiei Pietelor Sector 1 respecta cerintele constituirii serviciilor/biroului,respectiv:

Pentru constituirea unui serviciu este necesar un minim de 7 posturi de execuție Pentru constituirea unui birou este necesar un minim de 5 posturi de execuție

(2)    Atribuțiile principale ale serviciilor si biroului care funcționează în structura Administrației Piețelor Sector 1 sunt prevăzute în Anexele nr. 1 -4 care fac parte integrantă din prezentul

Regulament.

(3)    Prin decizie a directorului general , în funcție de necesități, pot fi stabilite și alte atribuții și sarcini ale serviciilor, biroului care funcționează în structura Administrației Piețelor Sector 1.

(4)    Serviciile si biroul din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 1 colaborează În vederea realizării atribuțiilor specifice și a atribuțiilor instituției prevăzute la art. 2 din

prezentul Regulament.

(5)    Activitatea serviciilor si biroul din structura organizatorica a Administratiei Pietelor Sector 1 se desfasoara in conditiile cunoasterii si respectarii documentatiei sistemului de management al

calitatatii ( manualul calitatii IL, PL, PS) .

Art. 7. - Circuitul documentelor și alte reglementări interne obligatorii potrivit actelor normative în vigoare se aprobă prin decizie a directorului general, la propunerea compartimentelor cu atribuții în domeniile respective.

Art. 8. - Numărul maxim de posturi pentru Administrația Piețelor Sector 1 este de 38, inclusiv

directorul .

Art. 9. - Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Administrației Piețelor Sector 1 se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza prezentului Regulament.

Art. 10. - (1) Administrația Piețelor Sector 1 are buget propriu de venituri și cheltuieli, care face parte integrantă din bugetul local al sectorului 1 al municipiului București.

(2) Finanțarea activității Administrației Piețelor Sector 1 se face din venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii, cote de asociere, redevențe din concesiuni și din alte venituri, conform Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art.16 din Hotararea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. - Personalul Administrației Piețelor Sector 1 este salarizat în conformitate cu grila de salarizare prevăzută în statul de funcții aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1.

Art. 12. - Prevederile prezentului Regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile actelor normative în vigoare care guvernează activitatea, organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Art.13. - Personalul Administrației Piețelor Sector 1 respectă normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANGERIAL LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 1

Art.14. - Sistemul de control intern/managerial

(1)    Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitații publice, stabilite de conducere in concăordcaunțobiectivele acestei a si cu reglementările legale, in vederea asigurârii administrării fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace. Acesta cuprinde de asemenea structurile organizatorice, metodele si procedurile.

(2)    Sistemul de control intern/managerial al Administrației Piețelor Sector 1 reprezintă ansamblul de măsuri, metode si proceduri intreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituției, instituite in scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și indeplinirii cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a politicilor adoptate.

(3)    Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Administrației Piețelor Sector 1 este elaborat in conformitate cu prevederile legale, în baza dispozițiilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.946/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art.15. - Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

(1)Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Administrației Piețelor Sector 1 sunt: -realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri in mod economic, efiace și eficient;

-conformitatea cu legile, normele, standardele si reglementările in vigoare;

-dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informațiilor financiare si de conducere;

-protejarea fondurilor publice;

(2)Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul Administrației Piețelor Sector 1 sunt următoarele:

-intesificarea activitaților de monitorizare si control desfasurate la nivelul fieăcrei structuri, in scopul eliminării riscurilor existente si utilizării cu eficință a resurselor alocate;

-dezvoltare activităților de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;

-imbunătățirea comunicarii intre structutile Administrației Piețelor Sector 1, în scopul asigurării circulației informațiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea sa poată fi valorificate eficient în activitatea de de prevenire și control intern;

-proiectarea, la nivelul fiecarei structuri, a standardelor de performăanț pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora si la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate.

Art.16. - Implementarea Sistemului de control intern/managerial

(1)    Întreaga activitate a serviciilor din cadrul Administrației Piețelor Sector 1 se organiăzesaiz desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor, procedurilor si structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern/ managerial si a implementarii Stanadardelor de control intern/managerial.

(2)    Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea Administrației Piețelor Sector 1 privind implementarea Sistemului de control intern/managerial completeaăzde drept prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare.

Anexa nr. 1 la Regulament

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE

SERVICIULUI COMERCIAL-JURIDIC

I. ATRIBUȚII ALE SERVICIULUI :

1.    încheie contracte de închiriere si convenții contractuale pentru operatorii economici care doresc sa închirieze spatții, tarabe si terenuri pentru comercializarea de produse alimentare si nealimentare, in piețele din Sectorul 1.

2.    Întocmește contractele de furnizare a utilităților pentru spațiile, tarabele si terenurile utilizate de operatorii economici prevăzuți la pct.1

3.    Elaborează proiectul regulamentului de funcționare al piețelor, conform prevederilor legale în vigoare, îl supune aprobării și propune modificarea și/sau completarea lui în funcție de dinamica actelor normative incidente.

4.    Reziliază contractele celor care au debite.

5.    Transmite situația debitorilor către Consilierul Juridic al institutiei în vederea recuperării debitelor restante.

6.    Întocmește facturile pentru operatorii economici aflați în raporturi juridice cu instituția.

7.    Verifică modul in care isi desfașoara activitatea administratorii-incasatori.

8.    Urmărește situația operatorilor economici care înregistrează debite față de Administrația Piețelor Sector 1 si declanșeaza procedurilor legale de recuperare a lor.

9.    Propune si organizează licitațiile necesare inchirierii spațiilor ramase libere.

10.    Mentine contactul permanent cu Serviciul Financiar-Contabilitate pentru aflarea debitorilor.

11.    Calculeaza penalitați pentru neplata in termen a facturilor.

12.    Constata incalcari ale prevederilor din autorizațiile de comercializare produse, eliberate de Biroul Organizare Comercială din Primaria Sectorului 1;

13.    Răspunde de respectarea prevederilor legale privind inchirierea spațiilor si stabilirea chiriilor, a taxelor si tarifelor practicate.

14.    Acordă asistență juridică directorului și celorlalte compartimente din cadrul instituției, la solicitarea acestora.

15.    Avizează, din punct de vedere al legalității, actele directorului și alte documente elaborate la nivelul instituției care necesită o astfel de viză.

16.    Acordă viza de legalitate pentru contractele încheiate de instituție.

17.    îndeplinește procedurile prealabile prevăzute de lege, în cazul în care acestea sunt obligatorii, în vederea acționării în justiție a debitorilor instituției.

18.    Asigură reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care aceasta are calitatea de parte.

19.    Exercită, în funcție de oportunitate și cu aprobarea expresă a conducerii, căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile instituției.

20.    Propune motivat conducerii încheierea unor contracte de asistență juridică pentru asigurarea apărării instituției în dosare, precum și pentru asigurarea de consultanță juridică în cazul desfășurării unor proceduri de achiziții publice ori în alte cazuri în care este necesară o astfel de consultanță.

21.    Întocmește dosarele în vederea recuperării creanțelor bugetare provenite din taxe, tarife ,chirii,cote de asociere si redevente urmărind obținerea titlurilor executorii pentru recuperarea acestora.

22.    Înaintează dosarele către executorii judecătorești, în cazul executărilor silite și participă la procedurile respective în calitate de reprezentant al instituției.

23. Avizeaza din punct de vedere al legalitatii actele cu caracter patrimonial emise in desfasurarea activitatii; APS 1;

24. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările în vigoare privind organizarea și

exercitarea profesiei de consilier juridic.

25.Intocmește si urmarește aprobarea planului de păzpentru fiecare piață și a planului de transport

valori monetare.

26.Verifică modul in care se desfașoară activitatea de pază din fiecare piață și stabileste măsuri pentru remedierea eventualelor deficiențe.

27.Suplinirea personalului biroului pe perioada absentei acestora din institutie se va face de catre o persoana din cadrul serviciului.

28. Respecăt și răspund e de implementarea si menținerea sistemului de management al calitații Standardul ISO 9001/2008, precum și a cerintelor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial

II. ATRIBUȚII ALE ADMINISTRATORILOR DE PIAȚĂ, AFLAȚI ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A ȘEFULUI SERVICIULUI:

1.    Răspund de întreaga activitate desfășurată în perimetrul piețelor.

2.    Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul fiecărei piețe.

3.    Asigură accesul producătorilor în piețe numai în baza certificatului de producător.

4.    Distribuie facturile emise către operatorii economici care au în folosință spații în piețe și urmăresc

încasarea acestora la termen.

5.    înscriu, în registrul de evidență special, datele persoanelor fizice/juridice care au închiriat spații de vânzare, cantitatea estimată ce urmează a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei, taxei sau tarifului, după caz.

6.    Afișează, în mod obligatoriu, talonul de identificare, la data închirierii locului de vânzare.

7.    Respectă și iau măsuri pentru respectarea de către toți comercianții a Regulamentului de organizare si funcționare a piețelor aprobat de către Consiliul Local.

8.    Răspund de salubrizarea și igienizarea piețelor în care își desfășoară activitatea, împreună cu șeful Serviciului Comercial Juridic și cu firmele de specialitate aflate sub contract cu Administrația Piețelor Sector 1, în vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea unui comerț civilizat.

9.    Se asigură că agenții economici nu cedează spațiile și tarabele date în folosință.

10.    Au obligația să perceapă taxele și tarifele aprobate potrivit legii, pentru tarabe și pentru terenul ocupat de comercianți, eliberând chitanțe după încasarea acestor taxe și tarife ; încasarea taxelor și tarifelor se face, obligatoriu, în momentul repartizării tarabei.

11.    Depun zilnic banii proveniți din încasări la casierie.

12.    Intocmesc borderourile de casă.

13.    încasează, lunar, tarifele pentru tarabele rezervate producătorilor agricoli.

14.    Asigură funcționarea unui cântar tip « basculă » sau « balanță » cu capacitate de cel puțin 30 de kg.

15.    închiriază numai cântare în stare bună de funcționare care au verificarea periodică metrologică făcută.

16.    Respectă sectorizarea pieței, asigură condiții de igienă corespunzătoare precum și condiții de depozitare corespunzătoare.

17.    Urmăresc folosirea, de către producători și operatorii economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Iau măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică.

18.    Nu pot să admită în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare

existente.

19.    Aduc la cunoștința serviciului, în termenele prevăzute în contracte, încetarea activității de către comercianții care au incheiate cu Administratia Pietelor Sector 1 conventii contractuale, in caz contrar vor suporta contravaloarea dintre data cand acestea au functionat pana la data cand au informat Serv. Comercial Juridic.

20.    Răspund de întocmirea la termen a situațiilor statistice cerute și a celorlalte evidențe legate de activitatea pieței.

21.    Răspund de citirea contoarelor de energie electrică și apă, conform deciziei nr.769/26.04.2006 și de comunicarea în termen a consumurilor către serviciu.

22.    Verifică certificatele de producător, autorizațiile prevăzute de lege, precum și certificatele de sănătate ale vânzătorilor care comercializează produse animaliere și certificatele de sănătate ale animalelor sacrificate pentru vânzare.

23.    Controlează și verifică dacă producătorii agricoli și operatorii economici își desfășoară activitatea în conformitate cu toate reglementările în vigoare aplicabile comerțului exercitat în piețele agroalimentare. În acest sens, au obligația să afișeze la loc vizibil regulamentul propriu de organizare și funcționare a pieței și să nu se abată, ei înșiși, de la legislația în vigoare privind comercializarea produselor în piață.

24.    Organizează, îndrumă și controlează, potrivit normelor în vigoare, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor în sectoarele pe care le conduc, conform deciziei nr.814/23.11.2005.

25.    Asigură înlăturarea, de îndată, a factorilor care pot genera incendii și acționează pentru realizarea la termen a măsurilor și sarcinilor stabilite pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

26.    Organizează și instruiesc echipele de primă intervenție de la locul de muncă și asigură antrenarea acestora, periodic, prin exerciții practice de evacuare și stingere a incendiilor.

27.    Asigură existența și menținerea în bună stare de funcționare a stingătoarelor, posturilor de incendiu și celorlalte mijloace de prevenire și stingere a incendiilor și urmăresc ca acestea să fie cunoscute de catre salariați.

28.    Comunică Serviciului Achizitii Administrativ în scris, de îndată, orice defecțiune constatată, pentru a se lua măsurile necesare de remediere.

29.    Răspund de utilizarea permanentă a echipamentelor individuale de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care acestea au fost acordate.

30.    Sprijină organele de control abilitate cu ocazia desfășurării unor operațiuni specifice în piețe.

31.    Verifică dacă producătorii agricoli și agenții economici își desfășoară activitatea conform cu regulile stabilite de Primăria Sectorului 1 și de celelalte organe abilitate pentru activitatea comercială în piețe.

32.    Respectă și răspunde de implementarea si menținerea sistemului de management al calitații Standardul ISO 9001/2008, precum și a cerintelor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial

33.    Îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de directorul general și/sau de șeful Serviciului Comercial-Juridic pentru asigurarea desfășurării în mod corespunzător a activității în piețe.

Anexa nr.2 la Regulament

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE

SERVICIULUI FINANCIAR- CONTABILITATE

1.    Înregistrează veniturile realizate și cheltuielilor efectuate de instituție în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

2.Intocmește si prezintă spre aprobare conducerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

2.    Urmărește realizarea veniturilor provenite din taxe, tarife, chirii, cote de asociere, redevențe și a altor venituri.

3.    Urmărește facturarea la timp a operatorilor economici - parteneri contractuali ai instituției.

4.    Ține evidența mijloacelor fixe și circulante din patrimoniul instituției.

5.    Răspunde de inventarierea patrimoniului potrivit legii.

6.    Întocmește și prezintă directorului bilanțul contabil și execuția bugetară la termenele prevăzute de

lege.

7.    Organizează distinct contabilitatea sintetică și analitică a plăților de casă și a cheltuielilor efective conform clasificației bugetare.

8.    Organizează și execută, în condițiile legii, Controlul Financiar Preventiv Propriu al tuturor operațiunilor care implică efectuarea unor cheltuieli.

9.    Întocmește statele de plată a salariilor și celelalte documente pentru plata salariilor personalului

angajat.

10.    Întocmește dările de seamă privind monitorizarea salariaților.

11.    Organizeaza, desfășoară și controlează activitatea de casierie.

12.    Informează directorul, lunar, cu privire la situația realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor de către fiecare piață în parte.

13.    Urmărește depunerea veniturilor încasate prin casieria unitații la Trezoreria Sectorului 1, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14.    Urmărește încasarea veniturilor obținute din asocieri și concesiuni și transmiterea scrisorilor de

garantie bancara si de buna executie a contractelor atribuite prin licitatie, a contractelor de asociere, de concesiune.

15.    Verifică deconturile transmise lunar de către partenerii din contractele având ca obiect asocieri în vederea reconstrucției, modernizării și administrării patrimoniului unor piețe și urmărește încasarea

sumelor cuvenite din aceste asocieri.

16.    Raspunde de organizarea magaziei si de tinerea actelor de gestiune.

17. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de reglementările în vigoare în sarcina compartimentelor financiar - contabile din structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice.

18.Intocmește ordonanțările de plată pentru facturile de bunuri, servicii si lucrări.

19.Suplinirea personalului serviciului pe perioada absentei acestora din institutie se va face de catre o persoana din cadrul serviciului.

20. Respectă și răspunde de implementarea si menținerea sistemului de management al calitații Standardul ISO 9001/2008, precum și a cerintelor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial .

Anexa nr.3 la Regulament

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE

SERVICIULUI ACHIZITII ADMINISTRATIV RELATII CU PUBLICUL

1.    întocmește documentațiile de atribuire , pentru achizițiile de bunuri, servicii si lucrări, in colaborare cu colegii din cadrul celorlalte servicii ale APS 1.

2.    Intocmeste proiectul de buget privind cheltuielile materiale in colaborare cu colegii din cadrul Serv.Financiar-Contabilitate.

3.    Intocmeste planul anual al achizitiilor publice.

4.Intocmeste si centralizeaza referatele de necesitate pentru produse, servicii si lucrari.

5.Intocmeste notele justificative pentru stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, a criteriilor minime de calificare si a criteriului de atribuire, precum si alte note justificative impuse de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

6.    Redacteaza si trimite spre publicare in SEAP anunturile de intentie/participare/atribuire.

7.    Raspunde pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

8.    Redacteaza raspunsurile la solicitarile de clarificari ale ofertantilor.

9.    Asigura intocmirea si pastrarea dosarului achizitiei.

10.    Analizeaza din punct de vedere tehnic ofertele depuse pentru atribuirea contractelor de achizitie publica prin licitatie.

11.    Primeste si analizeaza ofertele primite de APS 1.

12.    Primeste, urmareste si tine corespondenta ce tine de achizitii-administrativ cu tertele institutii, societati.

13.    Urmareste derularea contractelor de asociere, de concesiune de servicii, de achizitie publica in care institutia este parte.

14.    Certifica in privinta realitatii si legalitatii, facturile de bunuri, servicii si lucrari.

15.Intocmeste documentatia necesara in vederea obtinerii certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, de amplasare dupa caz, pentru lucrarile de investitii si reparatiile capitale efectuate in pietele aflate in administrarea APS 1.

16.Se ocupa de obtinerea acordurilor si avizelor conform legislatiei in vigoare, precum si de intocmirea temelor de proiectare.

17.Raspunde de verificarea documentatiilor intocmite de proiectanti si da confirmarea de acceptare a documentatiilor intocmite de acestia, numai daca ele corespund conditiilor impuse prin tema de proiectare.

18.Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor de investitii pe faze in conformitate cu proiectul de executie; analizeaza cu proiectantul si constructorul, realizarea lucrarilor investitie si stadiul lucrarilor pe santier.

19.    Verifica corectitudinea documentelor emise de proiectant si constructor, calitatea lucrarilor executate precum si a materialelor utilizate.

20.    Urmărește transmiterea scrisorilor de garanție bancara si de buna execuție a contractelor atribuite prin licitatie, a contractelor de asociere, de concesiune.

21.    Pregateste si asigura receptia lucrarilor de investitii si reparatii capitale in conformitate cu legislatia in vigoare.

22.    Efectueaza receptia calitativa si cantitativa a produselor, serviciilor si lucrarilor.

23.    Incadreaza achizitiile in vocabularul comun al achizitiilor publice (codurile CPV).

23.    Asigura si raspunde de buna functionare a instalatiilor electrice, sanitare, termice de canalizare, de gaze.

24.    Asigura citirea indexurilor contoarelor de utilitati.

25.Raspunde de verificarea metrologica a cantarelor aflate in dotarea pietelor si puse la dispozitia comerciantilor.

26.Stabileste si depisteaza in colaborare cu administratorii pietelor lucrarile/reparatiile curente si accidentale necesare in aceste piete;

27.Asigura si raspunde de efectuarea in timp util a reparatiilor/lucrarilor ce se impun in piete in

colaborare cu firma ce asigura mentenanta

28.Intocmeste documentatia necesara incheierii contractelor de utilitati.

29.Certifica pentru conformitate si legalitate ordonantarile de plata pentru facturile emise de firma de mentenanta.

30.Urmareste si asigura derularea contractului de mentenanta in conformitate cu prevederile acestuia.

31.Pregateste si asigura receptia lucrarilor de investitii si reparatii capitale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

32.Ofera solutii tehnice, verifica si face propuneri conducerii privind cererile chiriasilor din piete, de orice modificare a arhitecturii, rezistentei si instalatiilor spatiilor. Raspunsurile la aceste solicitari se vor formula cu mentiunea: „ Lucrarile de modificare se vor executa pe cheltuiala chiriasului iar la eliberarea spatiului acesta nu va putea pretinde recuperarea bunurilor materiale sau de orice alta natura folosite sau contravaloarea lucrarilor executate.

33.Raspunde direct de orice lucrare executata de chiriasii din pietele aflate in subordine, care a fost aprobata de conducere, pentru a se respecta intocmai solutiile propuse.

34.    Certifîcă în privința realității și legalității, facturile de apă, gaze, energie electrică, dupa verificarea consumurilor

35.    Execută măsuratori si relevee la solicitarea colegilor din cadrul Serv.Comercial- Juridic pentru intocmirea contractelor.

36.    Coordonează activitatea in cadrul parcului auto al instituției.

37.Se ocupă de efecturea reparațiilor curente si a celor destinate menținerii parcului auto in perfecăt stare de funcționare. In acest sens urmarește si asigura efectuarea ITP-urilor si a reviziilor tehnice periodice pentru autoturismele din dotarea instituției.

38.Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de competență, în vederea încadrării în dispozițiile prevăzute în actele normative în vigoare.

39.Organizează și desfășoară activitatea de registratură la nivelul instituției, distribuie corespondența pe compartimente conform rezoluției directorului , transmite prin poștă corespondența adresată altor instituții, persoanelor fizice și persoanelor juridice.

40.    Asigură activitatea de secretariat la cabinetul directorului general, precum și activitatea din centrala telefonică a instituției.

41.    Asigură multiplicarea documentelor.

42.    Răspunde de activitatea de relații cu publicul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, colaborând cu celelalte compartimente din cadrul Administrației Piețelor Sector 1 în vederea soluționării petițiilor adresate instituției.

43.Suplinirea personalului serviciului pe perioada absentei acestora din institutie se va face de catre o persoana din cadrul biroului

44.Respectă și răspunde de implementarea si menținerea sistemului de management al calitații Standardul ISO 9001/2008, precum și a cerintelor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial .

ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ

1. Asigură accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu prevăzute la art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modific rile si completările ulterioare.

2.Solicită serviciilor din cadrul Administrației Piețelor Sector 1 actualizarea anuală a listei documentelor de inters public si listei categoriilor de documente produse și/sau gestionate de instituție conform legii.

3.    Primește și inregistreaăz solicitarile privind informațiile de interes public și le evaluează primar pentru a stabili dacă informațiile solicitate sunt informații comuniate din oficiu, furnizabile la cerer sau exceptate de liberul acces.

4.    Întocmește anual lista documentelor de inters public si lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate de instituție conform legii.

5.    Asigură transmiterea solicitărilor primite structurilor competente din instituție pentru verificarea respectării art.12 din Legea nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care informațiile solicitate nu sunt dintre cele comunicate din oficiu.

6.    Coordonează si organizează funcționarea punctului de informare si documentare pentru accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu.

Anexa nr.4 la Regulament

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE

BIROULUI MANAGEMENTUL CALITATII SI RESURSE UMANE

1.    Coordonează activitatea de proiectare, elaborare, documentare și implementare a Sistemului de Management al Calității;

2.    Răspunde de stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea proceselor necesare SMC;

3.    Verifică si actualizeaza documentele SMC;

4.    Completează și menține înregistrările specifice activității de asigurarea calității;

5.    Retrage, arhivează, distruge documentele calității perimate;

6.    Respectă prevederile documentației SMC: manualul calității (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL); instrucțiunile de lucru (IL), fișele de proces (FP);

7.    Colaborează cu compartimentele funcționale și de producție din cadrul societății în vederea întocmirii procedurilor și instrucțiunilor de lucru;

8.    Răspunde tuturor solicitărilor provenite pe linie de managementul calității din orice departament;

9.    Participă la actualizarea structurii organizatorice a SMC;

10.    Planifică etapele anuale ale SMC;

11.    Elaborează programul anual de desfășurare al auditurilor interne și îl supune aprobării Directorului ;

12.    Planifică auditul intern și anunță compartimentele ce urmează să fie auditate;

13.    Răspunde de efectuarea auditurilor interne;

14.    Participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităților;

15.    Participă la analiza sesizărilor și reclamațiilor pe linie de managementul calității;

16.    Urmarește finalizarea acțiunilor preventive si corective stabilite;

17.    Analizează sesizările, care privesc domeniul de activitate specific și poate propune acțiunile

corective necesare;

18.    Elaborează chestionarul privind satisfacția clienților;

19.    Participă la activitatea de măsurare a satisfacției clienților;

20.    Colectează chestionarele completate;

21.    Analizează rezultatele obținute în urma măsurarii satisfacției clienților;

22.    Elaborează raportul privind masurarea satisfactiei clientilor;

23.    Prezintă raportul privind masurarea satisfactiei clientilor în sedința de analiză a managementului.

24.    Participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficacității Sistemului de Management al Calității;

25.    Elaborează Raportul privind funcționarea SMC;

26.    Prezintă Managementului de vârf Raportul privind functionarea sistemului la ședința de analiză a

managementului privind SMC;

27.    Elaborează PV de analiza a managementului;

28.    Urmărește finalizarea deciziilor luate în Ședințele de analiză a managementului privind SMC;

29.    Coordonează activitatea de instruire și evaluare a personalului în domeniul managementului calității;

30.Stabilește necesarul de instruire în domeniul calității, propune programe de instruire și urmărește

eficacitatea acestora;

31.    Face instruirea personalului privind SMC documentatie si standard de referinta, cel puțin o dată pe an (sau ori de câte ori se consideră necesar);

32.    Aduce la cunoștință pe cale ierarhică orice neregulă, abatere, anomalie constatată pe linie de managementul calității;

33.Respectă legislația și reglementările legale în vigoare aplicabile activităților desfasurate;

34.Implementează, menține și îmbunătățește sistemul de management al calității în cadrul APS1.

35.    Răspunde de atingerea obiectivelor activităților desfasurate;

36.    Răspunde de cunoașterea politicii și a obiectivelor strategice ale APS1;

37.    Comunică angajamentul, politica și obiectivele SMC, respectiv asigură instruirea pe această linie a

personalului;

38.    Răspunde de relația cu organismele de reglementare în domeniul calității și cu organismul de

certificare;

39.    Elaborează și prezintă directorului general proiectele de structură organizatorică și stat de funcții care urmează a fi înaintate, în vederea aprobării, Consiliului Local al Sectorului 1.

40.Organizeaza concursurile pentru angajarea si promovarea in munca si raspunde de indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazure de lege.

41.    Completează Registrul general de evidență al salariațiilor in ordinea angajarii.

42.    Ține evidența acordarii sporurilor de vechime.

43.    Răspunde de elaborarea proiectului de Regulament de Organizare și Funcționare a instituției și propune, motivat, modificarea și/sau completarea acestuia ori de câte ori este necesar.

44.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea, salarizarea și acordarea tuturor drepturilor personalului prevăzute de legislația muncii.

45.    Răspunde de asigurarea necesarului de personal, pe funcții și specialități, propune și răspunde de organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în condițiile legii.

46.    Întocmește documentele necesare privind încadrarea personalului, precum și modificarea sau încetarea contractului de muncă al personalului.

47.    Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă și de întocmirea eventualelor acte adiționale la acestea atunci când se impune.

48.    Elaborează, anual, propunerea privind cheltuielile de personal care urmează a fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

49.    Propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în cazul în care apar modificări în ceea ce privește salarizarea personalului sau contribuțiile angajatorului aferente.

50.    Întocmește dosarele de resurse umane ale personalului angajat și răspunde de actualizarea și evidența aceastora, a locurilor de muncă vacante, asigurând relația instituției cu instituțiile statului competente în domeniul muncii și protecției sociale.

51.    Face parte din comisia de angajare si promovare.

52.    Eliberează adeverințe solicitate de angajați pentru medicul de familie sau alte motive.

53.    Elaborează si propune conducerii procedura de resurse umane, le difuzează, si urmarește respectarea acestora.

54.    Ține evidența prezenței la serviciu si respectarea tuturor deciziilor date de conducerea unitatii pe line de personal

55.Intocmește la inceputul anului planificarea concediilor de odihna.

56.Intocmește dări de seama statistice privind activitatea de personal.

57.Intocmește la inceputul fiecarei luni dupa primirea pontajelor, concediilor medicale, cererilor concediilor de odihnă etc. Tabelul cu tichetele de masă.

58.    Acordă consultanță si asistență angajaților din cadrul APS 1 cu privire la respectarea normelor de conduită.

59.    Monitorizează respectarea de catre angajați a prevederilor Codului de conduiăt etică si primește sesizările sau reclamațiile din partea autoritaților, colaboratorilor, a altor entitați sau instituții, precum si de la proprii angajați, cu privire la cazurile de incălcare a prevederilor Codului de conduită etică;

60.    Constată si analizează abaterile de la prevederile Codului de conduită etică;

61.    Prezintă situația cazurilor constatate si face propuneri de solutionare/sanctionare c tre persoanele sau structurile abilitate să ia decizii;

62.    Urmarește punerea in aplicare aăm surilor stabilite de conducerea unitații pentru soluționarea reclamațiilor si sesiăzrilor primite sau pentru sancționarea angajaților care au incă lcat prevederile Codului de conduită etică;

63.Intocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de catre angajații APS 1;

64.    Urmărește și asigură întocmirea dosarelor de pensii pentru personalul care îndeplinește condițiile legale de pensionare.

65.    Răspunde de întocmirea și actualizarea fișelor postului și de întocmirea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat.

66.    Răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă ce apar.

67.    Efectuează cercetarea administrativă prealabila, prin inspectorul de resurse umane.

68.    Îndeplinește orice alte atribuții specifice, stabilite prin actele normative în vigoare ori dispuse de directorul general.

69.    Urmărește dezvotlarea unei poiltici deprevenire coerente care    săcupirnda

tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă și influența factorilor din mediul de muncă.

70.    Efectuează instruirea generală și periodică la locul de muncă a personalului privind respectarea normelor de protecția muncii.

71.Ia măsuri astfel încât planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă.

72.    Răspunde de implementarea prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților desfășurate la nivelul instituției.

73.    Evaluează riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă și propune măsuri de prevenire a unor asemenea riscuri.

74.Informează lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

75.    Răspunde si se ocupă de obținerea autorizațiilor de funcționare a piețelor, a autorizațiilor fitosanitare, sanitare de functionare, de mediu

76.    Participă la cercetarea evenimentelor, la inregistrarea si evidența accidentelor de măunc , a incidentelor periculoase cat și la declararea si raportarea bolilor profesionale.

77.    Participă la cercetarea accidentelor de munca si ține evidența acestora.

78.    Execută controale la toate punctele de lucru si verifică dacă sunt respectate normele de securitate si sănatate in muncă.

79.    Controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muănc in scopul prevenirii accidentelor de muncă si a imbolnavirilor profesionale.

80.    Efectuează instruirea personalului privind paza contra incendiilor.

81.    Răspunde de: dotarea pichetelor PSI cu echipamentele necesare, umplerea la termenele legale cu soluție a stingătoarelor, verificarea acestora și asigurarea numărului necesar conform normativelor în vigoare .

82.    Colaborează cu cabinetul de medicina a muncii cu care instituția are contract pentru cunoasterea la zi a situației sănătații salariaților;

83.    Întocmește și propune spre aprobare planurile de evacuare în caz de incendiu.

84.    Efectuează instructajele introductiv generale pentru toți salariații la angajare pentru a informa despre activitațile specifice insituției, riscurile pentru sanatate si securitate in munca precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul institutiei in general;

85.    Efectuează atat instruirea la locul de muncă, cat si cea periodică, pentru toti salariații.

86.    Colaboreză, dă relații și sa pune la dispoziție documentele solicitate de către inspectorii de muncă.

87.Păstrează documentele referitoare la securitatea si sănă tatea in muncă, procesele verbale de control, ordinele ,deciziile si programele de nă suri referitoare la securitatea si sanatatea in muncă, adoptate de către conducerea instituției si elaborează tematici de instruire a salariaților

88.Stabilește echipele de intervenție și efectuează instruirea acestora; planifică, organizează și urmărește desfășurarea unor exerciții de intervenție în caz de incendiu.

89.    Propune și urmărește adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă în raport cu măsurile de protecție individuală.

90.    Întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a piețelor administrate direct de instituție (autorizații de funcționare, sanitar veterinară, avize pompieri, etc.).

91.    Asigură aplicarea, la nivelul instituției, a măsurilor privind protecția mediului.

92.    Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de competență, în vederea încadrării în dispozițiile prevăzute în actele normative în vigoare.

93.Inventariază si opisează documentele existente in arhiva Administrației Piețelor Sector 1.

94.    Redactează si intocmește proiectul privind nomenclatorul de documente APS 1, in vederea aprobarii acestuia de către Direcția Municipiului Bucuresti a Arhivelor Naționale; Urmarește obținerea aprobării nomenclatorului.

95.    Realizează activitățile de arhivare a documentelor (primirea, predarea, păstrarea, accesul) .

96.    Pune la dispoziție documentele arhivate pentru consultare, personalului din cadrul APS 1 si inregistreaza in Registrul de evidenta a documetelor iesirile si intrările acestora.

97.Suplinirea personalului biroului pe perioada absentei acestora din institutie se va face de catre o persoană din cadrul biroului.

98. Respectă și răspunde de implementarea si menținerea sistemului de management al calitații Standardul ISO 9001/2008, precum și a cerintelor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial .

16