Hotărârea nr. 70/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2014 privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând autorizația de construire nr. 166/09/O/12601/24.05.2014 privind edificarea unei grădinițe cu regimul de înălțime P+1E, inclusiv instalațiile aferente, aparținând „Cartierului de locuințe sociale și tineret Odăi”;

Luând act de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. JUC671/09.04.2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de finalizarea grădiniței cu regimul de înălțime P+1E, inclusiv instalațiile aferente, în Cartierul de locuințe sociale și tineret Odăi, cu următoarele suprafețe: AC=432,85 mp, Ad supraterană=865,70 mp, Au=736 mp.

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului menționat la art. 1, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, se va realiza după finalizarea operațiunilor de publicitate imobiliară (cadastru și întabulare).

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului descris la art. 1.

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică și Resurse Umane , Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 16.04.2014.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    70

Data: 16.04.2014