Hotărârea nr. 68/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 155/2001, aprobată prin Legea nr. 258/2013, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1). Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor din Poliția Locală Sector 1, conform anexei nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Se aprobă anexele 1-3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor din Poliția Locală Sector 1.

Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate.

Art.3 Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    68

Data: 16.04.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 68/16.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân

din cadrul Serviciului Poliția Animalelor

CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.1. Prezentul Regulament stabilește condițiile în care se desfășoară activitatea Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor, din Poliția Locală Sector 1.

Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân funcționează în șos. Odăi nr. 3-5, ca structură specializată pentru gestionarea câinilor fără stăpân capturați pe raza Sectorului 1.

Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân este organizat și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 227/2002, pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată prin Legea nr. 258/2013.

Art.2. Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân este format din:

-    medici veterinari cu atestat de liberă practică, care au statut de politisti locali;

-    personal de însoțire și verificare în teren, format din polițiști locali;

-    personal de prindere, format din echipe de prinzători special instruiți în acest sens.

Art.3. Personalul Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfășoară următoarele

activități:

-    capturarea câinilor fără stăpân de pe raza Sectorului 1, transportul și cazarea acestora în adapost;

-    asistența medicală de specialitate în adăpost;

-    organizarea și desfășurarea procedurilor legale de revendicare și adopție a câinilor aflați în adăpost;

-    eutanasierea câinilor fără stăpân, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL II. CAPTURAREA ȘI TRANSPORTUL CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Art.4. Vor fi capturați cu prioritate și transportați la adăpost:

-    câinii fără stăpân aflați pe domeniul public al Sectorului 1, în zonele semnalate prin petiții și apeluri telefonice de către cetățeni, agenți economici, autorități publice etc.;

-    câinii fără stăpân depistați de lucrătorii Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în timpul activităților curente;

-    câinii pentru care instanța judecătorească dispune confiscarea ca urmare a săvârșirii de către proprietarii/deținătorii acestora, a unei infracțiuni;

-    câinii din gospodăriile individuale, deveniți agresivi, pentru care proprietarii sau deținătorii acestora solicită intervenția Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea ridicării lor.

Art.5. Echipele care participă la capturarea câinilor fără stăpân sunt formate din cel puțin doi prinzători și șoferii celor două autospeciale, aflate în dotarea Biroului.

Personalul de prindere a câinilor fără stăpân este obligat să respecte normele specifice de protecție a muncii, să poarte echipament de protecție adecvat și să fie instruit corespunzător. În timpul operațiunilor de capturare echipa de prindere a câinilor fără stăpân va fi însoțită de un echipaj de polițiști locali.

Art.6. Capturarea câinilor se va face prin aplicarea unor procedee lipsite de brutalitate, conform normelor stabilite de OUG nr. 155/2001, prin folosirea unor crose special formate din tije de aluminiu, care au la capăt o buclă ce glisează în jurul gâtului câinelui. Bucla va fi fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanșare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgență, sau atunci când câinele este introdus într-o cușcă.

Pentru câinii fără stăpân agresivi se vor utiliza armele de captură, respectiv puști cu săgeată, care utilizează gaz carbonic comprimat sau cartușe cu percuție, pentru propulsarea unor seringi, care permit injectarea câinelui cu substanțe imobilizante (hidroclorură de ketamină și xilazină).

Armele de tranchilizare nu se vor utiliza împotriva câinilor fără stăpân mai mici de 6 luni, pentru a se evita rănirea gravă a acestora.

Art.7. Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân sunt vehicule închise, special amenajate, ventilate corespunzător. Autospecialele sunt marcate cu denumirea și numărul de telefon al Serviciului Politia Animalelor, cu indicativul mijlocului de transport și sunt dotate cu cuști individuale fixate corespunzător, pentru a preveni deplasarea lor în timpul transportului.

Spațiile din autospeciale vor fi suficient de lungi/largi, pentru a asigura un transport confortabil și sigur al câinilor. Cuștile vor fi alese în funcție de talia câinilor, în condiții speciale putând fi acceptați maxim 2 câini într-o cușcă. Câinii pot fi legați cu o lesă de colier în cușcă, iar la nevoie, li se pot pune botnițe din nailon.

Art.8. Transportul câinilor, ridicați bolnavi, accidentați sau morți se va efectua numai cu cuști separate.

Art.9. Echipajul care se deplasează pentru capturarea unor câini bolnavi sau accidentați va cuprinde și un medic veterinar.

Art.10. Este interzisă eutanasierea câinilor în autospecialele de transport, dar este permisă tranchilizarea câinilor aflați în suferință.

CAPITOLUL III. PRIMIREA, CAZAREA ȘI HRĂNIREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Art.11. Primirea câinilor fără stăpân în adăpost se face prin completarea formularului individual

de capturare, care va fi întocmit și semnat de un politist local din echipa de însoțire care a realizat capturarea și de un medic veterinar.

Art.12. Înainte de intoducerea în boxă, fiecare câine va fi examinat din punct de vedere sanitar veterinar pentru a se stabili starea de sănătate.

Art.13. Fiecare câine introdus în adăpost va fi consemnat în Registrul General de Evidență a Câinilor fără Stăpân care va conține următoarele rubrici :

-    data capturării câinelui;

-    zona de unde a fost capturat;

-    data și ora cazării în adăpost;

-    numărul boxei în care a fost cazat;

-    caracteristicile individuale ale câinelui, privind rasa, vârsta, sexul și talia;

-    starea de sănătate;

-    data revendicării;

-    dara adopției;

-    data vaccinării antirabice;

-    data sterilizării/castrării;

-    numărul de crotaliu sau microcip aplicat;

-    data eutanasierii;

Art.14. Câinii fără stăpân primiți în adăpost vor fi cazați în raport de spațiul existent, în funcție de vârstă, sex, stare de sănătate și grad de agresivitate, iar mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

Art.15. Hrănirea câinilor se va face zilnic, cu hrană exclusiv uscată, cu normă de hrană stabilită în funcție de vârstă și greutate. Câinii de 6-12 săptămâni vor fi hrăniți de 3 ori/zi, cei între 12 săptămâni până la 12 luni de 2 ori/zi, iar câinii cu vârsta de peste 1 an 1 dată/zi.

Apa va fi administrată la discreție, în vase curate și dezinfectate, poziționate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele.

CAPITOLUL IV. ASISTENȚĂ SANITAR VETERINARĂ

Art.16. La primirea în adăpost toți câinii vor fi examinați sanitar veterinar pentru depistarea celor bolnavi și separarea lor de cei sănătoși.

Art.17. Câinii bolnavi vor fi consemnați separat în Registrul general de tratamente, care cuprinde următoarele rubrici:

-    data tratamentului;

-    numărul alocat din Registrul general de evidență a câinilor fără stăpân;

-    diagnosticul;

-    denumirea intervenției chirurgicale;

-    medicamentele utilizate și dozele folosite;

-    tratamentul prescris;

-    semnătura și parafa medicului veterinar.

Art.18. În Registrul general de tratamente vor fi consemnați și câinii depistați ulterior ca fiind bolnavi.

Art.19. Manoperele medicale vor fi efectuate numai de către medicul veterinar. În situația angajării unor tehnicieni veterinari, acestea pot fi realizate și de către cadrele medicale respective, cu excepția manoperelor care pot provoca suferințe câinilor și implică anestezia. În cazuri bine motivate câinii bolnavi pot fi supuși unor intervenții chirurgicale, care vor fi efectuate sub anestezie locală sau generală.

Art.20. Câinii fără stăpân de rasă comună și metișii acestora care urmează să fie revendicați, adoptați sau mentinuți în adăpost, după perioada de 14 zile, vor fi în mod obligatoriu, vaccinați, sterilizați și identificați prin crotaliere.

Vaccinarea se efectueaza cu vaccin antirabic.

Sterilizarea se realizează prin orhidectomie la masculi și ovariohisterectomie la femele.

Identificarea se efectuează prin aplicarea la nivelul urechii a unui crotaliu specific Sectorului 1, având inscripționat numărul de identificare.

Art.21. Procedurile de la art. 20 se aplică și în cazul câinilor de rasă, dar numai la solicitarea proprietarului sau adoptatorului, cu excepția identificării prin microcipare, care este obligatorie în toate cazurile.

CAPITOLUL V. REVENDICAREA

Art.22. Câinii fără stăpân aflați în adăpost pot fi revendicați de proprietari în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul general de evidență a câinilor fără stăpân.

Art.23. Revendicarea se realizează în baza carnetului de sănătate a câinelui, care atestă calitatea de proprietar și este gratuită.

Art.24. În cazul în care câinii fără stăpân sunt microcipați deja și pot fi identificați, proprietarii acestora vor fi notificați în primele 24 de ore.

Proprietarii care revendică câinii deja identificați sunt obligați să achite contravaloarea cheltuielilor de întreținere și tratament al acestora în adăpost, în sumă de 50 lei/zi.

Art.25. Revendicarea se realizează în baza declarației angajament prevazută în OUG nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare.(anexele 2 și 3)

Art.26. Fiecare revendicare este consemnată în Registrul de evidență al revendicărilor și adopțiilor.

CAPITOLUL VI. ADOPȚIA

Art.27. Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației angajament, conform cu procedura din OUG nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Art.28. Adopția se poate efectua începând cu a 8-a zi de la intrarea câinilor în adăpost.

Art.29. În vederea adoptării unui câine din adăpost se cer îndeplinite următoarele condiții și prezentarea de acte, respectiv:

A.    În cazul persoanelor fizice:

-    vârsta minimă de 18 ani;

-    BI/CI original și copie;

-    dovada condițiilor de întreținere necesare în spațiu privat a câinelui ce urmează a fi adoptat;

-    prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale necesare pentru creșterea și întreținerea câinelui (adeverința de la locul de muncă sau talonul de pensie).

B.    În cazul persoanelor juridice:

-    certificatul constatator de la O.R.C;

-    BI/CI în original și copie al reprezentantului;

-    împuternicire de reprezentant al societății;

-    dovada condițiilor de întreținere necesare în spațiu privat a câinelui ce urmează a fi adoptat;

C. În cazul organizațiilor de protecția animalelor.

-    actul de constituire al organizației;

-    BI/CI în original și copie al reprezentantului;

-    împuternicire de reprezentant al organizației;

-    dovada deținerii unui adăpost destinat cazării câinilor fără stăpân, autorizat conform normelor legale;

-    copie după contractul de asistență sanitar-veterinară;

-    declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de cazare a adăpostului deținut pentru a evita suprapopularea acestuia.

Art.30. Adopția se realizează în baza declarației angajament prevazută în OUG nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare. (anexele 2 și 3)

Fiecare adopție este consemnată în Registrul de evidență al revendicărilor și adopțiilor.

Art.31. În funcție de capacitatea de adăpostire și în raport cu fondurile materiale alocate prin

bugetul local, ținând cont de personalul necesar alocat în acest scop, căinii fără stăpân vor putea fi adoptați și la distanta, cu aprobarea conducerii Poliției Locale Sector 1 pentru fiecare caz în parte.

CAPITOLUL VII. EUTANASIEREA

Art.32. Eutanasierea câinilor fără stăpân se realizează după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la introducerea în adăpost.

Art.33. Câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiați în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptați în această perioadă.

Art.34. În cazul în care câinele bolnav incurabil este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Art.35. Fiecare    câine poate fi eutanasiat numai în baza unei decizii de eutanasiere

individuală emisă de un împuternicit al primarului Sectorului 1. (anexa 4)

Art.36. Eutanasierea se realizează de către medici veterinari în cadrul dispensarului existent la adăpost, prin manopera inițială de anestezie, urmată de injectarea intravenoasă a medicamentului T61.

Art.37. Fiecare eutanasiere este consemnată în Registrul de eutanasiere, conform rubricației prevăzute de OUG nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.38. La sediul adapostului se mai completeaza de catre medicul veterinar urmatoarele registre de evidenta:

-    registrul consum medicamente;

-    registrul imunologic;

-    registrul consum toxice;

-    registrul gestionare substante utilizate pentru eutanasiere;

- registrul acte dezinfectie;

Registrele se numerotează și se înseriază și se păstrează pe o perioadă de 3 ani, după care se arhivează conform procedurilor legale.

CAPITOUL VIII. PASTRAREA SI ELIMINAREA CAINILOR MORTI IN ADAPOST, A CELOR EUTANSIATI SI A DESEURILOE SANITAR VETERINARE REZULTATE

Art.39. Cadavrele câinilor morți în adăpost sau eutanasiați vor fi păstrate, până la colectarea lor, în cele 3 lăzi frigorifice aflate în dotarea adăpostului.

Art.40. Deșeurile sanitar veterinare rezultate în urma manoperelor medicale vor fi păstrate, până la colectare, în containere speciale.

Art.41. Colectarea cadavrelor câinilor morți și a deșeurilor medicale se realizează de către firme specializate și autorizate în acest sens, conform contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea.

Art.42. Pentru menținerea corespunzătoare a stării de sănătate a câinilor din adăpost, igienizarea cuștilor și curațenia spațiilor aferente se va efectua de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri intre orele 8,00-14,00.

Igienizarea și curățenia se realizează prin intermediul celor 2 cisterne cu jet de apă sub presiune, aflate în dotare și cu substanță de dezinsecție.

CAPITOLUL IX. INFORMAREA POPULAȚIEI SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Art.43. Informarea populației cu privire la activitățile desfășurate în adăpost, inclusiv pe linie de adopție, se realizează prin :

-    amenajarea unui panou special la intrarea în adăpost, cu consemnarea datelor prevăzute de OUG nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-    completarea site-lui Serviciului Poliția Animalelor cu informații la zi privind activitatea Biroului, inclusiv condițiile de revendicare sau adopție;

-    afișarea la sediul structurii și a adăpostului a programului de vizitare, revendicare și adopție;

-    organizarea periodică de târguri de adopție a câinilor fără stăpân, cu informarea corespunzătoare a populației.

Art.44. Programul de vizitare al adăpostului de către persoanele care nu doresc să adopte, dar au un interes legitim în domeniu, se stabilește în zilele de luni și miercuri între orele 14,00-16,00.

Vizitarea se face în baza unei solicitări scrise, aprobate de conducerea Poliției Locale Sector 1, cu 24 ore înainte.

Intrarea vizitatorilor în adăpost se realizează pe bază de ecuson individual, însoțiți fiind de către un angajat al adăpostului.

Vizitatorii sunt obligați să respecte indicațiile personalului de însoțire și să nu perturbe activitățile curente ale adăpostului, în caz contrar putând fi evacuați. Se interzice pătrunderea în adăpost cu arme albe sau alte obiecte care pot cauza rănirea câinilor și totodată introducerea de hrană de orice fel în adăpost.

Cu acordul prealabil al personalului adăpostului se poate realiza fotografierea sau filmarea câinilor.

Art.45. Programul de revendicare și adopție se stabilește în zilele de marți și joi, între orele 10,00-14,00 cu respectarea procedurilor specifice prevăzute în OUG nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.46. Cu aprobarea prealabilă a conducerii Poliției Locale Sector 1 în baza unor solicitări scrise, persoanele interesate pot participa la activitățile specifice desfășurate în adăpost.

CAPITOLUL X. COLABORAREA CU ASOCIAȚII, FUNDAȚII ȘI ALTE INSTITUȚII

DE PROFIL

Art.47. Colaborarea se realizează exclusiv în scopul asigurării bunăstării câinilor aflați în adăpost, pe baza unor protocoale încheiate în acest sens. Au prioritate structurile de profil care desfășoară activități specifice în beneficiul cetățenilor din sectorul 1.

Art.48. Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate dezvolta programe de cercetare în domeniul specific de activitate cu instituții de învățământ, clinici de specialitate, persoane fizice și juridice interesate, inclusiv pe linia sprijinirii studenților în efectuarea activității de clinică sau a unor lucrări practice.

Se are în vedere și inițierea de programe de cercetare pentru folosirea câinilor fără stăpân în activități de asistență socială.

DIRECTOR GENERAL, ANDREI MIHAIL

7

Anexa nr.1

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

POLITIA LOCALA SECTOR 1

SERVICIUL POLITIA ANIMALELOR

BIROUL PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIE

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

nr....... /.........

Subsemnatul/Subsemnata, .....................................,

domiciliat/domiciliată în .............................. , str........................

nr......, bl. . . et. . . ap....., sc. . . județul/sectorul........................., telefon

.................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......nr.................,

eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt

câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ...........

..... , trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân,

devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiții:

1.    să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

2.    să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3.    să anunț Biroul pentru gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

4.    să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân de gestionare a câinilor fără stăpân;

5.    să permit reprezentanților Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân să monitorizeze

câinele adoptat;

6.    câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă: ...............................

......................; orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată

telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de .........câini/nu dețin niciun câine.

Data,

Semnatura revendicatorului/adoptatorului Biroul pentru gestionarea cainilor fara stapan

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

nr....... /.........

Subscrisa, ...................................... , cu sediul în ...................

.........., str............................nr......., sectorul/județul...............

. ., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr..............

......, reprezentată de ..............................., în calitate de .................

. . . ., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........nr...................., eliberat/eliberată de

............... la data de .............. , se angajează să revendice/adopte câinele cu

numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în

carnetul de sănătate, adăpostit de Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

1.    să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;

2.    să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3.    să anunț Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

4.    să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Biroului pentru gestionare a câinilor fără stăpân;

5.    să permit reprezentanților Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân să monitorizeze

câinele adoptat;

6.    câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă: ...............................

......................; orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată

telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.

Declar totodată că dețin un număr de ........câini/nu dețin niciun câine.

Data ...................

Semnatura revendicatorului/adoptatorului


Biroul pentru gestionarea cainilor fara stapan


DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr......../...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate

cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la

distanță, sau menținut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ............

.................. a câinelui cu număr unic de identificare ............................

. sau microcipat cu numărul ........................., capturat de către Biroul pentru

gestionarea câinilor fără stăpân în data de .............................................

Împuternicitul primarului,

Data


(numele și prenumele)

(semnătura)