Hotărârea nr. 67/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 / 2014 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din Regulamentul privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/23.04.2008, prin introducerea unui nou aliniat:

„ (2). În cadrul Serviciului Poliția Animalelor se constituie Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân.”

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare sau prin orice altă forma de publicitate.

Art.3. Primarul sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    67

Data: 16.04.2014