Hotărârea nr. 66/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfășurării activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea

desfășurării activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 230/2007 privind privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari,

În baza dispozițiilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfășurării activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să elibereze autorizațiile de funcționare pentru persoanele juridice care îndeplinesc condițiile stabilite prin Regulament.

Art.3. (1). Pentru derularea tuturor activităților care presupun verificarea îndeplinirii condițiilor legale și pentru analiza documentelor depuse în vederea autorizării, persoanele juridice achită suma de 400 lei, care se constituie venit la bugetul local.

(2). Suma menționată la alin.(1) se va plăti la casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Art.4. Primarul sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 66

Data: 16.04.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.66/16.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

REGULAMENT

privind autorizarea persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de administrare a imobilelor in Sectorul 1

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. Regulamentul stabileste scopul, cadrul de referinta si metodologia autorizarii persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de administrare a imobilelor in Sectorul 1.

Art. 2. Scopul atestarii consta in verificarea indeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea activitatii de administrare a imobilelor.

Art. 3. Pentru activitatea de administrare a imobilelor asociatia de proprietari poate încheia contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.

Art. 4. Prezentului Regulament ii sunt aplicabile prevederile legale in domeniu, dupa cum urmeaza:

- Legea nr.230/2007, privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr.1588/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II - Autorizarea

Art. 5. (1) Autorizarea persoanelor juridice specializate care isi desfasoara activitatea pe raza Sectorului 1 se realizeaza de către Primarul Sectorului 1 la propunerea motivata a Serviciului proximitate si asociatii de proprietari din cadrul Politiei Locale Sector 1.

(2) Autorizatia reprezinta actul care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 din Regulament in baza careia persoana juridica poate desfasura activitatea de administrare a imobilelor in Sectorul 1.

Art. 6. Pentru a fi autorizate, persoanele juridice specializate trebuie sa îndeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

a) sa fie înfiintate si înregistrate potrivit legilor române si sa aiba capacitate de exercitiu care consta în încheierea de acte juridice generatoare de drepturi si obligatii îndeplinite de organele de conducere ale acestora;

b) sa nu fi intrat în procedura insolventei conform Legii nr.85/2006, modificata si completata;

c) sa aiba ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori ca activitate principala

administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;

d) sa nu înregistreze debite restante la plata contributiilor datorate bugetului de stat si bugetului local;

e) sa aiba angajate persoane fizice atestate ca administratori;

f) sa ofere garantii privind gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti ale asociatiilor de proprietari.

Art. 7. Persoanele juridice specializate vor depune cererea de autorizare (model anexa 1 la prezentul Regulament), impreuna cu documentele necesare la sediul Politiei Locale Sector 1 din Str. Prometeu nr. 26 sector 1.

Art. 8. In vederea autorizarii, pentru indeplinirea cumulativa a conditiilor precizate la art.6 din prezentul Regulament, la cererea de autorizare persoanele juridice vor anexa urmatoarele documente in original si copie xerox, respectiv:

a) actele de înfiintare ale persoanei juridice in original si copie, respectiv:

1) statutul persoanei juridice, din care să rezulte că are ca obiect de activitate administrarea de imobile;

2) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului;

3) certificatul de înregistrare fiscală;

b)    certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii tip -original;

c)    certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si bugetul local, valabile la data depunerii cererii tip - originale;

d)    certificatul de cazier fiscal;

e)    contractele individuale de munca pentru angajatii atestati ca administrator de imobile;

f)    atestatele de administrator de imobile ale persoanelor angajate;

g)    ultimul bilant contabil depuse la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, - copie xerox;

h)    polita de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de administrare immobile;

i)    dovada de plata a sumei corespunzătoare verificării îndeplinirii condițiilor legale și pentru analiza documentelor depuse în vederea autorizării plătite la casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Art.9. Persoanele juridice care desfasoara activitatea de administrare a imobilelor in Sectorul 1 sunt obligate sa solicite autorizarea in termen de cel mult 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament.

Art. 10. (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 6 din Regulament se realizeaza de care Serviciul proximitate si asociatii de proprietari din cadrul Politiei Locale Sector 1.

(2) Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport motivat, cu propunere de aprobare sau respingere a autorizarii, care va fi inaintat Primarului Sectorului 1.

Art. 11. In cazul aprobarii autorizarii Primarul Sectorului 1 emite “autorizatia de functionare” conform anexei 2 la prezentul Regulament.

Art. 12.(1) Persoanele juridice specializate sunt autorizate pentru desfasurarea de activitati de administrare imobile in Sectorul 1, pe o perioada de 2 ani..

(2) Autorizatia poate fi reînoita pentru o noua perioada de 2 ani, în conditiile prezentului Regulament, inclusiv cu privire la plata taxei de autorizare.

Art. 13. Impotriva respingerii cererii de autorizare, persoana juridica poate formula contestatie in termen de 5 zile de la data comunicarii respingerii la conducerea Politiei Locale Sector 1

CAPITOLUL III - Suspendarea sau retragerea autorizației

Art. 14. Nerespectarea obligatiilor prevazute de Legea nr. 230/2007 si H.G. 1588/2007 sau

neindeplinirea ulterioara a uneia din conditiile prevazute la art. 7 din Regulament de catre persoanele

juridice autorizate atrage, dupa sine, suspendarea sau retragerea autorizatiei, dupa caz.

Art. 15. Suspendarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei va fi dispua de Primarul

Sectorului 1, la propunerea motivata a Serviciului proximitate si asociatii de proprietari din cadrul Politiei Locale Sector 1.

Art. 16. Autorizatia persoanei juridice specializate se suspenda în urmatoarele cazuri:

a) când persoana juridica autorizata desfasoara activitatea de administrare fara sa respecte metodologiile, reglementarile si normele legale în vigoare. Perioada suspendarii este de 2 luni sau, daca timpul necesar aducerii la îndeplinire a masurilor si termenelor dispuse prin actele de constatare este mai mare de 2 luni, pe perioada necesara. Îndeplinirea masurilor dispuse se constata prin încheierea unui nou act de constatare de catre reprezentantii Serviciului proximitate si asociatii de proprietari din cadrul Politiei Locale Sector 1 si determina încetarea de drept a sanctiunii suspendarii autorizatiei;

b) când împotriva persoanei fizice atestate ca administrator s-a pus în miscare o actiune penala în legatura cu activitatea pentru care a fost atestata. În acest caz suspendarea autorizatiei se dispune pâna la data la care persoana juridica va face dovada ca are încadrata cu contract individual de munca o alta persoana fizica atestata ca administrator;

c) când persoana juridica desfasoara activitatea în domeniul în care a fost autorizata, fara a mai îndeplinii toate conditiile prevazute la art. 6 din Regulament; în acest caz suspendarea operează până la data la care persoana juridică va îndeplini cumulativ conditiile prevăzute la art.6 din Regulament, dar nu mai mult de 6 luni.

Art. 17. Autorizatia persoanei juridice se retrage în urmatoarele cazuri:

a) când activitatea a fost suspendată de doua ori, iar a treia oara se savârsesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendarile anterioare;

b) când persoanele juridice autorizate îsi continua activitatea în perioada de suspendare;

c) in cazurile in care nu mai sunt indeplinite conditiile de autorizare prevazute la art.6 din Regulament pe o perioada mai mare de 6 luni.

Art. 18. Suspendarea sau retragerea autorizatiei se comunica persoanelor juridice în cauza, în scris, de catre Serviciului proximitate si asociatii de proprietari din cadrul Politiei Locale Sector 1.

Persoana juridica pentru care s-a dispus retragerea autorizarii, este obligata sa depuna documentul in original la sediul Politie Locale Sector 1.

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art. 19. Activitatea persoanelor juridice specializate autorizate ca administraror de imobile se

desfasoara in baza unui contract incheiat cu asociatia de proprietari, in sensul art. 34 alin. 2 din Legea nr. 230/2007.

Art. 20. Degradarea, distrugerea sau pierderea autorizatiei va fi comunicata in scris Serviciului

proximitate si asociatii de proprietari din cadrul Politiei Locale Sector 1 in termen de 48 de ore de la constatare si totodata, va fi publicata in Monitorul Oficial.

Eliberarea unei noi autorizatii se va efectua la solicitarea scrisa a persoanei juridice, cu

suportarea de catre aceasta a sumei prevăzută la art.8, litera i).

Art. 21. Prezentul regulament se completeaza de drept cu prevederile legislatiei incidente.

Anexa nr. 1 la Regulament

Formular-tip

Cererea de autorizare a persoanei juridice pentru desfasurarea activitatii de administrare a imobilelor in Sectorul 1

Domnule Primar,

Subscrisa_______________________________________________________,persoana

juridica româna având forma

de organizare

____________,cu

_,    nr.__, bl._

sediul social în _,sc.__,    ap.__,

str._________

judetul/Sectorul

5

înregistrata la

Oficiul Registrului

Comertului sub

nr._____________

cod

unic de

înregistrare_____

____________,cod

fiscal___________

cont nr.____

____ deschis

la_____________

5

Prin reprezentant legal dl./d-na_____________________________________________,

în    calitate/functia    de_________________________________________________,

domiciliat(a) în_____________________, str.___________________________, nr.__, bl.__,

sc.__, ap.__,judetul/sectorul___________, posesor/posesoare al/a actului de identitate

seria___ nr._______, CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ,

Solicitam autorizarea pentru desfasurarea activitatii de administrare a imobilelor în Sectorul

1, în conditiile Regulamentului pentru autorizarea persoanei juridice, pentru desfasurarea

activitatii de administrare a imobilelor în Sectorul 1.

Anexam prezentei urmatoarele înscrisuri:

-actul constitutiv al subscrisei, - original si în copie;

-certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, - original si în copie;

-certificat de înregistrare fiscala, -original si în copie;

-certificat constatator -în original;

-certificate de atestare fiscala, -în original;

-certificatul de cazier fiscal, -în original;

-contractele individuale de munca încheiate între subscrisa si persoanele fizice atestate

pentru administrarea de imobile, -original si în copie;

-certificatele de atestare ale persoanelor fizice angajate prin contract individual de

munca, - original si în copie;

-ultimele bilanturi contabile, -în copie;

Date de contact: -adresa de corespondenta este adresa sediului social DA_ NU_/alta adresa, dupa cum

urmeaza:________________________________________________________________

-telefon_______________; fax_______________; e-mail_________________________

Reprezentant legal în calitate/functia de______________________________________

Nume___________________

Prenume________________________________ stampila societatii

Semnatura reprezentant____________Data_______________

6

pentrucetățean, pentrubunăstare


A UT ORI ZA TIE DE FUNCȚIONARE

J    J

Nr...............................din...........................

În urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în Regulamentul privind autorizarea persoanelor juridice pentru desfășurarea activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1

SE AUTORIZEAZĂ

S.C. ..............................................................., cu sediul social în ................................, str.

............................................................nr.............bl..............sc............ap............., sector/județul

......................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comețului sub nr.

................................................................................., cod unic de înregistrare nr.

............................................................................. și    punct    de lucru deschis în

.................................................., str.................................................................nr............bl.................

sc............... ap.............. sector / județul ......................................................... să desfășoare activități

de administrare a imobilelor în Sectorul 1 , pe o perioadă de 2 ani.

PRIMARUL SECTORULUI 1,

ANDREI IOAN CHILIMAN


Șos. București-Ploieștinr. 9-13, Sectorul 1 București

Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: registratura@primariasector1 .ro

http://www.primariasector1.ro