Hotărârea nr. 65/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2014 privind aprobarea componenței Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 și a componenței Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ — teritorială a Sectorului 1 și a componenței Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local

al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 230/2007 privind privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

În temeiul art.45, alin.(1) și alin(5), teza a II-a, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1, după cum urmează:

Constantin Bortă - Consilier local - Președinte;

Polițist local - Șef Serviciu Proximitate și Asociații de proprietari din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;

Inspector - Șef Birou Resurse Umane și Pregătire Profesională din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;

Consilier juridic - Compartimentul Control Intern și Avizare Legalitate din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;

Art.2 Se aprobă componența Comisiei Sectorului 1 pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare a administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, după cum urmează:

Cosmin Marius Fodoroiu - Consilier local - Președinte;

Polițist local - Serviciul Proximitate și Asociații de proprietari din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;

Inspector - Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;

Polițist local - Compartimentul Control Intern și Avizare Legalitate din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1

Art.3 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se

abrogă

Art.4. Primarul sectorului 1, membrii comisiilor, Poliția Locală a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorulu i 1 din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 65

Data: 16.04.2014