Hotărârea nr. 63/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/201 1 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr.14109/26.03.2014 emisă de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 1 prin care se desemnează reprezentantul instituției ca membru în Echipa Intersectorială Locală Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii reprezentantului Poliției Sectorului 1 București, domnul Alexandru Gane cu doamna Elena Petrescu - inspector de poliție.

Art.2 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Poliția Sectorului 1, Echipa Intersectorială Locală de la nivelul sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    63

Data: 16.04.2014