Hotărârea nr. 62/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2014 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2013-2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii de la

cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1

pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2013 — 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.82, alin.(1) și (2) și art.105, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învatamantul preuniversitar de stat, modificatși completat cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07.03.2012;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 2.663 burse de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2013 - 2014.

Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse de ajutor social pentru anulșcolar 2013 -2014 în sumă de 100 lei/ lună/ elev.

Art.3. Primarul sectorului 1, Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorii unitatilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 62

Data: 16.04.2014