Hotărârea nr. 60/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Liceul Teoretic ”Al. Vlahuță” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.119/24.03.2009privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Liceul Teoretic “Al. Vlahuță” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republivată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Liceul Teoretic “Al.Vlahuță” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/24.03.2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Liceul Teoretic “Al.Vlahuță” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 16.04.2014.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    60

Data: 16.04.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea de Consiliu Local

nr. 60/16.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU EXTINDERE SALĂ SPORT LA LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU VLAHUȚĂ“

5

VALOAREA INVESTIȚIEI:

Valoarea totală a lucrărilor de extindere sală sport (inclusiv T.V.A) în mii lei: 2.630 mii Lei,

Din care C+M:    2.100 mii Lei.

Valoarea totală a lucrărilor de extindere sală sport (inclusiv T.V.A) în mii EURO: 580,36 mii Euro,

Din care C+M:    463,40 mii Euro.

Unde 1Euro = 4,5317 lei din data de 29.01.2014.

DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR: 5 LUNI