Hotărârea nr. 6/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Dirtei Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Văzând dispozițiile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului 1 ;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    6

Data: 30.01.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 30.01.2014 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

9

AL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1

9

STRUCTURA

Funcție

demni

tate

publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/Grad

Nivelul studiilor

Numele, Prenumele/vacant

temp./vacant după caz

OBSERVAȚII

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

de

conducere

de execuție

1

CONDUCERE (polițist local)

director general

I

S

OCUPAT

2

CONDUCERE (polițist local)

director executiv

I

S

V A C A N T

3

CONDUCERE (polițist local)

director executiv

I

S

OCUPAT

4

BIROUL RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

sef birou

I

S

OCUPAT

5

consilier

I

superior

S

OCUPAT

6

consilier

I

superior

S

OCUPAT

7

referent

IA

M

OCUPAT

8

inspector

II

S

OCUPAT

9

referent

IA

M

OCUPAT

10

BIROUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIA

MUNCII

sef birou

I

S

OCUPAT

11

referent

IA

M

OCUPAT

12

referent

IA

M

OCUPAT

13

muncitor

I

M

OCUPAT

14

muncitor

III

M

OCUPAT

15

referent

IA

M

OCUPAT

16

SERVICIUL ECONOMIC

șef serviciu

I

S

OCUPAT

17

consilier

I

principal

S

V A C A N T

18

inspector

I

asistent

S

TEMPORAR OCUPAT

19

inspector

I

asistent

S

OCUPAT

20

Biroul Licitații Contracte

șef birou

I

S

OCUPAT

21

consilier

I

principal

S

OCUPAT

22

inspector

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

23

inspector

I

principal

S

TEMPORAR VACANT

24

referent

III

asistent

M

TEMPORAR OCUPAT

25

insp.sp.

I

S

OCUPAT

26

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT, REGISTRATURĂ

șef serviciu

TEMPORAR OCUPAT

27

inspector

I

debutant

S

V A C A N T

28

insp.spec.

I

S

OCUPAT

29

referent

IA

M

OCUPAT

30

referent

I

M

OCUPAT

31

referent

II

M

TEMPORAR VACANT

32

insp.spec.

IA

S

TEMPORAR VACANT

33

muncitor

M

OCUPAT

34

SERVICIUL LOGISTIC

șef serviciu

S

OCUPAT

35

muncitor

II

OCUPAT

36

referent

IA

M

OCUPAT

37

muncitor

II

OCUPAT

38

munc.nec

M.N.

OCUPAT

39

muncitor

II

OCUPAT

40

muncitor

II

OCUPAT

41

referent

IA

M

OCUPAT

42

COMPARTIMENTUL CONTROL

INTERN ȘI AVIZARE LEGALITATE

cons.jur.

I

superior

S

OCUPAT

43

insp.sp.

IA

S

OCUPAT

44

insp.sp.

II

S

OCUPAT

45

referent

IA

M

OCUPAT

46

referent

IA

M

OCUPAT

47

referent

IA

M

TEMPORAR OCUPAT

48

referent

IA

M

OCUPAT

DIRECTIA POLITIE LOCALĂ

49

SERVICIUL INTERVENTII RAPIDE

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

50

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

51

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

52

polițist local

I

principal

S

TEMPORAR VACANT

53

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

54

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

55

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

56

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

57

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

58

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

59

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

60

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

61

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

62

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

63

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

64

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

65

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

66

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

67

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

68

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

69

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

70

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

71

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

72

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

73

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

74

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

75

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

76

BIROUL CÂINI DE MISIUNE

șef birou

TEMPORAR OCUPAT

77

polițist local

I

superior

S

TEMPORAR VACANT

78

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

79

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

80

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

81

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

82

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

83

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

84

polițist local

III

asistent

M

TEMPORAR VACANT

85

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

86

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE

DRUMURILE PUBLICE

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

87

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

88

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

89

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

90

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

91

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

92

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

93

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

94

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

95

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

96

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

97

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

98

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

99

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

100

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

101

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

102

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

103

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

104

SERVICIUL 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

105

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

106

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

107

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

108

polițist local

I

asistent

S

V A C A N T

109

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

110

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

111

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

112

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

113

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

114

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

115

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

116

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

117

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

118

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

119

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

120

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

121

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

122

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

123

polițist local

III

asistent

M

V A C A N T

124

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

125

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

126

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

127

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

128

SERVICIUL 2 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

129

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

130

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

131

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

132

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

133

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

134

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

135

polițist local

III

asistent

M

V A C A N T

136

polițist local

III

asistent

M

V A C A N T

137

polițist local

III

principal

M

TEMPORAR VACANT

138

polițist local

III

principal

M

TEMPORAR OCUPAT

139

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

140

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

141

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

142

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

143

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

144

polițist local

I

superior

S

V A C A N T

145

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

146

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

147

polițist local

III

deb

M

OCUPAT

148

polițist local

III

deb

M

OCUPAT

149

SERVICIUL 3 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

150

polițist local

I

asistent

S

V A C A N T

151

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

152

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

153

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

154

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

155

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

156

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

157

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

158

polițist local

III

asistent

M

TEMPORAR VACANT

159

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

160

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

161

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

162

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

163

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

164

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

165

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

166

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

167

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

168

polițist local

III

superior

S

V A C A N T

169

polițist local

III

debutant

M

OCUPAT

170

SERVICIUL DISPECERAT

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

171

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

172

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

173

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

174

polițist local

I

asistent

S

V A C A N T

175

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

176

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

177

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

178

BIROU MONITORIZARE ȘI ANALIZA INFORMAȚIEI

șef birou

V A C A N T

179

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

180

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

181

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

182

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

183

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

184

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

185

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

186

COMPARTIMENT ARMAMENT

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

187

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

188

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

189

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

190

COMPARTIMENTUL PROCEDURI ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

191

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

192

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

193

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

194

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

195

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

196

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

197

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

198

SERVICIUL PROXIMITATE ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

sef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

199

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

200

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

201

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

202

polițist local

I

asistent

S

V A C A N T

203

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

204

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

205

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

206

COMPARTIMENT PAZĂ

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

207

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

208

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

209

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

210

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

211

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

212

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

213

polițist local

I

debutant

S

OCUPAT

214

BIROUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

șef birou

polițist local

I

S

OCUPAT

215

polițist local

I

principal

S

V A C A N T

216

polițist local

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

217

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

218

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

219

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

220

SERVICIUL POLITIA ANIMALELOR

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

221

polițist local

I

principal

S

V A C A N T

222

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

223

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

224

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

225

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

226

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

227

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

228

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

229

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

230

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

231

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

232

muncitor

IV

OCUPAT

233

muncitor

IV

OCUPAT

234

muncitor

IV

OCUPAT

235

muncitor

IV

OCUPAT

DIRECTIA INSPECTIE

236

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN

CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

237

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

238

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

239

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

240

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

241

polițist local

II

superior

S

V A C A N T

242

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

243

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

244

Biroul Disciplina în Construcții

șef birou

polițist local

I

S

OCUPAT

245

polițist local

I

superior

S

V A C A N T

246

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

247

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

248

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

249

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

250

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

ȘI ACTIVITĂȚI COMERCIALE

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

251

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

252

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

253

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

254

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

255

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

256

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

257

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

258

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

259

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

226

NR. TOTAL DE ÎNALȚI FUNCȚIONARI PUBLICI

0

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

22

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

204

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

32


NUMELE ȘI PRENUMELE, FUNCȚIA DEȚINUTĂ ȘI SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA (în original) CONDUCĂTORULUI

AUTORITĂȚII / INSTITUȚIEI PUBLICE SOLICITANTE

DIRECTOR GENERAL,

ANDREI MIHAIL


NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

33

NR. TOTAL de posturi potrivit art.lll alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

259

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

259

Page 10