Hotărârea nr. 58/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea Giulești nr. 10, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificareaAnexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

113/24.03.2009privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea Giulești nr. 10, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1

AvândînvedereExpunerea de motive a    Primaruluisectorului    1 al

municipiuluiBucureștișiRaportul de specialitateîntocmit de AdministrațiaUnităților de ÎnvățământPreuniversitarșiUnitățilorSanitarePublice Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Înconformitate cu prevederileLegii nr. 24/2000 privindnormele de

tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative cu modificărileșicompletărileulterioare;

PotrivitLegii nr. 273/2006 privindfinanțelepublice locale, cu modificărileșicompletărileulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea Giulești nr. 10, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1

Întemeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea

nr.215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificareaAnexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1nr. 113/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilortehnico-economiciaferențiobiectivului de investițiiconsolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta ColegiuluiTehnic de Material Rulant, situatînCaleaGiuleștinr. 10, dincadrulProgramului de modernizare a unităților de învățământpreuniversitardinsectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 16.04.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus AlexandruMoldoveanu

Nr.: 58

Data: 16.04.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea de Consiliu Local

nr. 58/16.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU PENTRU CONSOLIDARE CĂMIN BĂIEȚI CORP C2 LA OBIECTIVUL DE

INVESTIȚIICOLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT, situat în Calea Giulești nr. 10, Sector 1, București

VALOARE INVESTIȚII:

Valoarea totală a lucrărilor de execuție pentru consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în

incinta ColegiuluiTehnic de Material Rulant, inclusiv TVA :

24.500 mii lei, din care C+M=    16.850 mii lei

Valoaretotală a lucrărilor de execuțieconsolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta

ColegiuluiTehnic de Material Rulant,inclusiv TVA, inclusiv TVA, în Euro:

5.126,60 mii Euro,

dincare C+M=    3.762,93 mii Euro

unde 1Euro=4,4779 lei la data de: 12.02.2014

DURATA DE EXECUȚIE : 16luni