Hotărârea nr. 56/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013

privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Uniunii Așrti lor Plastici din România;

Luând act de adresa Uniunii Artșitilor Plastici din România nr. 508/21.03.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 8344/24.03.2014;

În temeiul art. 45 alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.    Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 210/16.12.2013 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Uniunea Artșitilor Plastici din România a unui spațiu în suprafață de 280,45 mp, compus din suprafață utilă 213,84 m.p., suprafață tehnică 25,88 m.p., suprafață comună 40,73 mp, situat la etajul patru în imobilul din Piața Amzei nr. 13, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Se aprobă actul adițional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1și Uniunea Artiștilor Plastici din România , conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 actul adițional menționat la art. 2.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 rămân nemodificate.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    56

Data: 26.03.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 56 / 26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea

în folosință gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 56/26.03.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Luând act de adresa Uniunii Artșitilor Plastici din România nr. 508/21.03.2014 înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 8344/24.03.2014;

s-a încheiat prezentul

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Uniunea Artiștilor Plastici din România

PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul Andrei Ioan Chiliman, Primar, în calitate de comodant;

și

Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu sediul în București, Str. Băiculești nr. 29, Sector 1, reprezentată prin domnul Petru Lucaci, Președinte, în calitate de comodatar,

de comun acord au convenit următoarele:

Art. 2 alin. (1) din contractul de comodat încheiat în data de 28.08.2013, se modifică

și va avea următorul conținut:

„(2) Obiectul prezentului contract îl reprezintă transmiterea în folosință gratuită către Uniunea Artștilor Plastici din România a spațiului în suprafță de 2 80,45 mp, compus din suprafață utilă 213,84 m.p., suprafață tehnică 25,88 m.p., suprafață comună 40,73 mp, situat la etajul patru al imobilului din Piața Amzei nr. 13, spa identificat potrivit Anexei nr. 1 la prezentul contract de comodat”.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale contractului de comodat rămân nemodificate.

Art. 3. - Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de 01.04.2014.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi.................., în două exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte.

COMODANT, CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PRIN

COMODATAR

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA PRIN

PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

PREȘEDINTE,

Conf. Univ. Dr. PETRU LUCACI

DIRECȚIA UTILITĂTI PUBLICE

5    5

Director executiv,

PETRICĂ IONESCU

JURIST

ELENA CURIC


VIZAT CFP,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ

Șef Serviciu

FLORENTINA BUCȘA