Hotărârea nr. 55/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2014 privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcționarea S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcționarea S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al directorului Direcției Juridice și Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/22.02.2010 prin care se aprobă denumirea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”, pentru societatea ce va fi înființată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucurșeti nr. 35/17.01.2010 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/03.12.2009;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/06.03.2010 prin care se aprobă înființarea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”;

În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art. 81 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de raportul consolidat al administratorilor „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art.2. Se ia act de raportul cenzorilor „S.C. Administrația Fondului Imobiliar S.A.”, potrivit anexei nr. 2 a prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează domnul Alecsandru Diaconescu, ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” ca împreună cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Socială Sector 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 să țină Adunarea generală ordinară, în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei hotărâri, cu următoarea ordine de zi:

a)    aprobarea raportului de gestiune al foștilor administratori și descărcarea acestora de gestiune;

b)    aprobarea raportului cenzorilor

c)    să propună și să aleagă, ca administratori din partea acționarului majoritar Consiliul Local al Sectorului 1, pentru un mandat de patru ani, pe următorii:

1. domnul Badea Mihail Dragoș ;

2. domnul Ghinea Marius Cătălin;

3. doamna Holban Alina Maria;

d) să propună și să aleagă noii cenzori, mandatul acestora fiind de trei ani.

e)    să aprobe indemnizația administratorilor și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/27.05.2010 prin care se aprobă unele măsuri referitoare la funcționarea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”;

f)    să stabilească persoana responsabilă cu îndeplinirea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4. Persoana mandatată la art. 3 va informa Consiliul Local al Sectorului 1 cu privire la îndeplinirea mandatului acordat potrivit prezentei hotărâri de consiliu.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Direcția Juridicăși Resurse Umane, domnul Alecsandru Diaconescu și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    55

Data: 26.03.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.55/26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010 - 2013

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA are sediul in municipiul Bucuresti, str. Pajurei nr. 2C, parter, cam. 11, sector 1.

Societatea a luat fiinta in baza HCGMB nr. 35/17.01.2010, HCLS1 nr. 218/29.04.2009 (modificata prin HCLS1 nr. 499/27.11.2009), HCLS1 nr. 500/03.12.2009 si HCLS1 nr. 21/16.02.2010, conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4072/20.04.2010, avand CUI nr. 26800090.

Societatea este autorizata sa isi desfasoare activitatea pe raza municipiului Bucuresti.

In componenta societatii nu se afla puncte de lucru.

SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA are un

capital social de 400.000 lei impartit in 400 actiuni, cu o valoare nominala pe actiune de 1.000 lei.

Structura actionariatului la data de 31.12.2013 este urmatoarea:

Acționari

Nr. actiuni

%

Val. capital social

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

392

98%

392.000 RON

ADP SECTOR 1

4

1%

4.000 RON

DGASPC SECTOR 1

4

1%

4.000 RON

TOTAL

400

100%

400.000 RON

Principala activitate ce poate fi desfasurata de SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA o reprezinta cea prevăzută de codul

CAEN la poziția 6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate mai cuprinde, printre

altele:

-    dezvoltare (promovare) imobiliara - CAEN 4110;

-    executie de lucrari in domeniul constructiilor (inclusiv instalatii);

-    activitati de curatenie si intretinere peisagistica;

-    activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a..

In perioada de raportare (2010 - 2013 si in continuare, la zi), societatea nu a desfasurat activitate, astfel dupa cum rezulta si din tabelul urmator:

Indicatorul

Suma (lei)

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)

CIFRA DE AFACERI

-

-

Venituri din serv. Prestate

-

-

Venituri din redev,locatii gest

-

-

Venituri din diverse activitati

-

-

In perioada de raportare, SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA nu a avut personal angajat (astfel incat nu se poate face o analiza a personalului angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata, a personalului productiv si TESA si a nivelului salariului mediu brut in perioada respectiva).

Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel :

-lei-

ANUL

Parteneri

Volumul relatiilor comerciale

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

TOTAL

-

-

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In perioada 20.04.2010 - 25.03.2012, conducerea societatii a fost asigurata de consiliul de administratie in urmatoarea componenta:

-    BADEA MIHAIL-DRAGOS - presedinte CA;

-    MOISE ALEXANDRU - administrator;

DINU MARIAN-GEANI - administrator; HOLBAN ALINA-MARIA - administrator; GHINEA MARIUS-CATALIN - administrator.

Comisia de cenzori a functionat, in aceeasi perioada, in urmatoarea componenta:

-    LUCA LIANA-OLIMPIA;

-    ISTRATI CRISTINA;

-    VLAD AURELIA;

-    CUZEA GEORGETA.

CAP.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA nu are active imobilizate.

CAP.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31.12.2013 a fost urmatoarea:

Denumire

Suma(lei)

Materiale consumabile

-

Materiale de nat.obiectelor de inv

-

Marfuri

-

b) Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-au desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului nr. 1753/1994 de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.

In baza Deciziei nr. 1/01.12.2012 emisa de conducerea societatii, s-a constituit Comisia de inventariere a patrimoniului care, in periada 01 - 31.12.2012, a efectuat inventarierea faptica si nu a constatat diferente fata de datele contabile.

c) Situatia creantelor

La data de 31.12.2013, volumul creantelor inregistrate de societate a fost de

0 lei.

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2013, societatea nu a inregistrat datorii.

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

In perioada de raportare, SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA a realizat venituri totale in suma de 0 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 0 lei, rezultand un profit brut de 0 lei. Insa, din cauza reglementarilor in

vigoare, societatea a platit anual suma de ______ lei cu titlu de impozit forfetar/pe

profit.

Prin urmare, situatia financiara a SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA in perioada de raportare se prezinta astfel:

-Total venituri 0 lei

-Total cheltuieli 0 lei

-Profit brut 0 lei

-Impozit pe profit/forfetar _______ lei

-Profit net = lei

CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN PERIOADA DE RAPORTARE

In perioada de raportare, SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA nu a folosit sume pentru a achizitiona mijloace fixe.

De asemenea, nu sunt investitii in curs care sa necesite alocari de sume pentru continuare.

CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

In perioada de raportare, societatea nu a fost implicata in vreun litigiu care sa presupuna apelarea la servici juridice in vederea sustinerii intereselor in fata instantelor de judecata competente.

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In SC ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2013.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BADEA MIHAIL-DRAGOS - președinte_

MOISE ALEXANDRU - administrator_

DINU MARIAN-GEANI - adminiștrator________________

HOLBAN ALINA-MARIA - administrator______________

GHINEA MARIUS-CATALIN - administrator___________

5