Hotărârea nr. 54/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 54 / 2014 privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului

1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ghidului Solicitantului în cadrul Programului Opțeiora nal Regional, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Sectorului 1 nr.3824/12.03.2014, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Sector 1 sub nr.4160/18.03.2014;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă demararea de către Administrțaia Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1;

(2) Procedura vizează Axa prioritară 3 din Programul Opțeioranal R egional 2007 - 2013 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art.2. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    54

Data: 26.03.2014