Hotărârea nr. 53/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2014 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociația Pro Magna, în vederea realizării Proiectului ”Școala de Vară de Limbă Germană”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privindaprobareaasocieriiConsiliului Local al Sectorului 1

cuAsociațiaPro Magna, învederearealizariiProiectului“Școala de Vară de LimbaGermană”

AvândînvedereExpunerea de motive a Primaruluisectorului 1, precumșiRaportul de specialitateîntocmit deServiciul Imagine, Cultură, PresășiInformatică;

Ținândseama deRaportulComisieipentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținândseama    de    prevederileLegii    nr.1/2011    aeducațieinaționale,

cumodificărileșicompletărileulterioare;

VăzândadresaAsociațieiPro Magna, înregistrată la Sectorul 1 al MunicipiuluiBucurești sub

nr.6867/11.03.2014;

Întemeiul art.45, alin.(1) și art. 81, lit q) din Legea nr. 215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobăasociereaConsiliului Local al Sectorului 1 cu AsociațiaPro Magna, învederearealizăriiProiectului“Școala de Vară de LimbaGermană”, destinatînvățăriilimbii germane șipromovării culturii și civilizației germane în rândul tinerilor din Sectorul 1.

Art.2.Prezentahotărâreva intra învigoare de la data obțineriiacorduluiConsiliului General al MunicipiuluiBucurești.

Art.3.PrimarulSectorului 1, Serviciul Imagine,    Cultură, PresășiInformatică,

DirecțiaManagement Economic șiServiciul Secretariat General, Audiențevor duce la îndeplinireprevederileprezenteihotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus AlexandruMoldoveanu

Nr.:53

Data: 26.03.2014