Hotărârea nr. 52/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2014 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și acordarea indemnizației de ședință

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și acordarea indemnizației de ședință

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul sectorului 1 al municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/ 2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 191/2012 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și acordarea indemnizației de ședință, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/25.07.2013;

Ținând seama de avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.13982/26.03.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, astfel:

Președinte: dr. Nicoleta Cristina Israil, medic specialist medicină de familie;

Membri:    dr. Ulican Mihaela, medic medicină de familie, propus de Direcția de

Sănătate Publică a municipiului București;

Diana Amza, reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap - Fundația Estuar;

Cojocaru Doina, psiholog - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Camelia Voicicovschi, asistent social - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2. Se aprobă acordarea indemnizației de ședință pentru președinte și membrii Comisiei, echivalentul a 1% din indemnizația Primarului Sectorului 1 al municipiului București, din bugetul local al sectorului 1.

Art.3. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și Serviciul Secretariat General Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    52

Data: 26.03.2014